Κ.Ε.Υ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τ.Ο.Ε.Β.  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται σε εφαρμογή των διατάξεων : α) του Ν.Δ.3881/58 όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα Ν.Δ.1218/72 και 1277/72 καθώς και με το Ν414/76. β) του Β.Δ. από 13-9-59 «περί Ο.Ε.Β.» όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Β.Δ.195/63 και γ) του εγκεκριμένου καταστατικού του Τ.Ο.Ε.Β. αποτελεί δε αντιγραφή του ενιαίου τύπου Κ.Ε.Υ. των Τ.Ο.Ε.Β. που συνέταξε η ΙΙ Περιφ. Δ/νση Ε.Β. και ο οποίος έτυχε της πλήρους αποδοχής των ενδιαφερομένων αφού προηγουμένως συζητήθηκε αναλυτικά και οριστικοποιήθηκε σε κοινή σύσκεψη όλων των προέδρων των Δ.Σ. και του Σωματείου Υπαλλήλων Ο.Ε.Β. Κεντρικής Μακεδονίας παρουσία και αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων της Υ.Ε.Β.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 1ο

Γενικά περί προσωπικού.

 
 1. Οι εργασίες του Οργανισμού διεξάγονται από προσωπικό που αποτελείται από υπαλλήλους, υπηρέτες και εργατοτεχνίτες.
 2. Το προσωπικό διακρίνεται σε τακτικό (με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) και σε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
 3. Τακτικό είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την κάλυψη των προβλεπομένων από τον παρόντα κανονισμό κενών οργανικών θέσεων.
 4. Με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται με μισθό ή ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή με κατ’ αποκοπή αμοιβή για την αντιμετώπιση αναγκών και εκτέλεση εργασιών που εμφανίζονται έκτακτα ή εποχιακά για την εκτέλεση ορισμένων εργασιών.
 5. Όλο το προσωπικό συνδέεται με τον Οργανισμό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Δ.3881/58) πλην του υδρονομικού προσωπικού για το οποίο ισχύουν ειδικές διατάξεις (Β.Δ. 28-3-57 «περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και Π.Δ. 499/75 και 999/80).
 

Άρθρο 2ο

Κλάδοι και ειδικότητες τακτικού προσωπικού

 
 1. Οι Θέσεις του τακτικού προσωπικού ανήκουν σε τέσσαρες κλάδους, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.
 2. Οι Θέσεις του προσωπικού διακρίνονται επίσης στις ειδικότητες διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπαλλήλων.
 3. Η κατάταξη των υπαλλήλων του Οργανισμού κατά κλάδο και ειδικότητα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 

Άρθρο 3ο

Μισθολογικά κλιμάκια τακτικού προσωπικού.

  Το τακτικό προσωπικό κατατάσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια  όπως  ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία για τον δημόσιο τομέα.  

Άρθρο 4ο

Βαθμολογική Κατάταξη.

  Οι θέσεις των κατηγοριών κατατάσσονται στους βαθμούς όπως  ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία για τον δημόσιο τομέα.

Άρθρο 5ο

Οργανικές Θέσεις.

 
 1. Η σύνθεση του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού ορίζεται ως εξής :
α) Μια θέση Δ/ντή, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ β) Μια θέση λογιστή, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ γ) Μια θέση γραμματέα, κατηγορίας  ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ δ) Δύο θέσεις γεωργοτεχνιτών, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ε) Μια θέση ηλεκτροτεχνίτη, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ. στ) Μια θέση χειριστή γεωργικών χωματουργικών εκσκαπτικών και χορτοκοπτικών μηχανημάτων, κατηγορίας  ΔΕ.
 1. Για τους ήδη υπηρετούντες τακτικούς υπαλλήλους που κατέχουν μια εκ των παραπάνω οργανικών θέσεων για το εισαγωγικό κλιμάκιο του κλάδου στον οποίο ανήκουν έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού.
 

Άρθρο 6ο

Προσόντα τακτικού προσωπικού.

 
 1. Ο προσλαμβανόμενος για την πλήρωση οργανικής θέσης πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:
α) Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας και να μην έχει υπερβεί το 38ο έτος. Προκειμένου για τον κλάδο ΠΕ το όριο ηλικίας προσαυξάνεται μέχρι του 39ου έτους. Ειδικότερα περί γεωπόνου που έχει πείρα στα εγγειοβελτιωτικά έργα άνω των τριών (3) ετών αποδεικνυόμενη με επίσημα έγγραφα το όριο ηλικίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της και έγκριση της εποπτεύουσας αρχής προσαυξάνεται μέχρι και του 40ου έτους. β) Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. γ) Να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας. δ) Προκειμένου για άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αν έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. Αποκλείεται του διορισμού ο ανυπότακτος ή ο τελεσίδικα καταδικασθείς για λιποταξία. ε) Να μην έχει καταδικασθεί σε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή. στ) Να μην έχει καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή υπεξαίρεση (κοινή και εν υπηρεσία) απάτη, εκβιασμό, πλαστογραφία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμηση. ζ) Να μην έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα γιο κακούργημα ή για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα έστω και αν δεν ακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής. η) Να μην τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. θ) Να μην πάσχει από χρόνια ασθένεια ή αναπηρία η οποία παρακωλύει την εκτέλεση της εργασίας για την οποία προσλαμβάνεται. Περί αυτού αποφαίνεται γιατρός του Ι.Κ.Α. ή πρωτοβάθμιος Υγειονομική Επιτροπή του Νομού. ι) Το αντίγραφο ποινικού μητρώου πρέπει να είναι πλήρες και όχι απόσπασμα. Όλα τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με επίσημα πιστοποιητικά των αρμοδίων Αρχών.
 1. Για την κατάληψη οργανικών θέσεων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό ως ειδικά προσόντα ορίζονται τα παρακάτω :
α) Για τη θέση του Διευθυντού πτυχίο Γεωπόνου Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής. β) Για τη θέση του λογιστή πτυχίο Ανωτάτης Οικονομικής σχολής ή ανάλογο πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου οικονομικής κατεύθυνσης. γ) Για τη θέση του Γραμματέα πτυχίο Νομικής ή άλλης ισοτίμου σχολής ή ανάλογο πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου με επαρκείς γνώσεις Η/Υ. δ) Για τη θέση του Γεωργοτεχνίτη πτυχίο τεχνολόγου Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. γεωργικής κατεύθυνσης η απολυτήριο τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου γεωργικής κατεύθυνσης. ε) Για τη θέση του ηλεκτροτεχνίτη πτυχίο και ειδικότητα ανάλογα με την ιπποδύναμη των μηχανημάτων για τα οποία θα είναι υπεύθυνος και σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το Υπουργείο Βιομηχανίας. στ) Για τη θέση του χειριστού μηχανημάτων (γεωργικών, χωματουργικών κλπ) η κατά νόμο προβλεπόμενη οικεία άδεια.
 1. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να καθορίζονται με τη σχετική προκήρυξη ως προϋποθέσεις διορισμού διαφορετικά ή και άλλα πρόσθετα ειδικά προσόντα.

Άρθρο 7ο

Πλήρωση οργανικών θέσεων.

 
 1. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων γίνεται προοδευτικά ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 ή το άρθρο 9   του παρόντος Κανονισμού,  κατόπιν απόφασης επιλογής του Δ.Σ. του Οργανισμού.
 2. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων του Λογιστή του Γραμματέα και του Γεωργοτεχνίτη γίνεται ύστερα από διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού.
 3. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων του Διευθυντού, του ηλεκτροτεχνίτη και του χειριστού μηχανημάτων γίνεται χωρίς διαγωνισμό με επιλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού.
 

Άρθρο 8ο

Πλήρωση θέσεων με διαγωνισμό.

 
 1. Για την πλήρωση των οργανικών θέσεων με διαγωνισμό απαιτείται προηγουμένως πρόσκληση δια του τύπου η οποία πρέπει να δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται η θέση, ο κλάδος, το μισθολογικό κλιμάκιο, τα προσόντα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την πλήρωση της θέσης.
 2. Οι αιτήσεις των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό υποβάλλονται στα γραφεία του Οργανισμού τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Η σχετική αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι έχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης και ότι σε περίπτωση επιτυχίας του στο διαγωνισμό θα προσκομίσει σε τακτή προθεσμία όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 3. Ο διαγωνισμός διεξάγεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Με απόφαση της εποπτεύουσας αρχής καθορίζονται η σύνθεση της επιτροπής τα εξεταστέα μαθήματα και θέματα καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια με το διαγωνισμό.
 4. Σε κάθε μάθημα οι εξετάσεις γίνονται γραπτά σε φύλλο χαρτί που δίδεται στους υποψηφίους από τον Οργανισμό ο οποίοι αναγράφουν και στη συνέχεια επικαλύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων η επιτροπή προβαίνει στην εξέταση και βαθμολόγηση των γραπτών. Κάθε μέλος της επιτροπής στην εξέταση και βαθμολόγηση των γραπτών. Στην συνέχεια εξάγεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας, αποκαλύπτονται τα στοιχεία της ταυτότητας των διαγωνιζομένων και συντάσσεται το πρακτικό επιτυχίας των υποψηφίων το οποίο και παραδίδεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για επικύρωση.
 5. Ο παραπάνω πίνακας δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Οργανισμού και ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία επικύρωσής του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πλήρωση των θέσεων ενεργείται υποχρεωτικά από τον πίνακα επιτυχίας των υποψηφίων και στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κάθε οργανικής θέσης.
 

Άρθρο 9ο

Πλήρωση θέσεων χωρίς διαγωνισμό.

 
 1. Η πλήρωση των οργανικών Θέσεων χωρίς διαγωνισμό γίνεται με επιλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού προηγούμενα γίνει σχετική πρόσκληση δια του τύπου η οποία πρέπει να δημοσιευθεί μια φορά σε μια τοπική εφημερίδα. Στην πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρεται η θέση, το μισθολογικό κλιμάκιο, τα προσόντα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια και θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μέσα σε 20 ημέρες από τη δημοσίευση υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία του Οργανισμού.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους περί πρόσληψης θα υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν όλα τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης και ότι σε περίπτωση πρόσληψης τους θα προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε τακτή προθεσμία.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση θα εξετάσει τις αιτήσεις των υποψηφίων κρίνοντας την καταλληλότητα αυτών σύμφωνα με κριτήρια αξιοκρατικά και κοινωνικά, θα καταρτίσει πίνακα των υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας και στη συνέχεια θα προβεί στην πρόσληψη του πρώτου κατά σειρά. Ο παραπάνω πίνακας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει για ένα χρόνο.
 

Άρθρο 10ο

Διορισμός τακτικού προσωπικού.

 
 1. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από έγκριση της εποπτεύουσας αρχής, τελούν δε σε δοκιμαστική υπηρεσία επί ένα χρόνο χαρακτηριζόμενοι σαν δόκιμοι υπάλληλοι.
 2. Δόκιμος υπάλληλος σε περίπτωση μη ευδόκιμου υπηρεσίας απολύεται με σχετική καταγγελία της σύμβασης του και πριν περάσει ένας χρόνος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της εποπτεύουσας αρχής χωρίς άλλη διατύπωση.
 3. Ευδόκιμη χαρακτηρίζεται η υπηρεσία δόκιμου υπαλλήλου εφόσον επέδειξε δραστηριότητα και αφοσίωση στο καθήκον, ήθος, χαρακτήρα και υπηρεσιακή ικανότητα τέτοια που να ικανοποιεί απόλυτα τις απαιτήσεις του Οργανισμού για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία έχει προσληφθεί.
 4. Εντός του τελευταίου μηνός του έτους της δοκιμαστικής υπηρεσίας του τακτικού υπαλλήλου το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει το ευδόκιμο της υπηρεσίας αυτού ύστερα από σχετική εισήγηση του προέδρου και αποφασίζει αν θα γίνει τακτικός υπάλληλος ή θα απολυθεί.
 5. Για τους τακτικούς υπαλλήλους ο χρόνος της δοκιμαστικής υπηρεσίας υπολογίζεται για τις προαγωγές και τα λοιπά ωφελήματα.
 6. Η πρόσληψη του προσωπικού οποιασδήποτε μορφής γίνεται με έγγραφο ανακοίνωση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον ενδιαφερόμενο, με την οποία γνωστοποιείται και η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγγράφου δήλωσης αυτού ότι γνωρίζει τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα διαγωνισμό και αποδέχεται να υπηρετήσει με τους όρους αυτού.
 7. Η τυχόν ευδόκιμη προϋπηρεσία των διοριζομένων τακτικών υπαλλήλων στην ειδικότητα τους στο Δημόσιο σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Δημόσιο, καθώς και σε συνεταιριστικές οργανώσεις αναγκαστικού δικαίου και η οποία αποδεικνύεται από επίσημα πιστοποιητικά υπολογίζεται για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.
 

Άρθρο 11ο

Τρόπος μισθολογικής εξέλιξης.

 
 1. Για τη μισθολογική εξέλιξη των τακτικών υπαλλήλων από κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.
 2. Η χορήγηση του αμέσως ανωτέρου μισθολογικού κλιμακίου γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο προκειμένου να αποφασίσει σχετικά λαμβάνει υπόψη:
α) Αν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ανωτέρα της επίπληξης, η ποινική καταδίκη που έχει σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του. β) Αν από τα πορίσματα γενικού ελέγχου ή από τις επιθεωρήσεις γενικά της εποπτεύουσας αρχής καθώς και από τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού του μητρώου προκύπτουν αμφιβολίες για το κατά πόσο ο υπάλληλος ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα καθήκοντά του και στις υποχρεώσεις του στην Υπηρεσία. γ) Αν η συμπεριφορά του στα μέλη του οργανισμού κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του είναι η πρέπουσα. δ) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η χορήγηση του αμέσως ανωτέρου μισθολογικού κλιμακίου γίνεται αυτοδίκαια.
 1. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβεί στην χορήγηση του επομένου μισθολογικού κλιμακίου για έναν εκ των παραπάνω αναφερομένων λόγων η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο με την γνωστοποίηση ότι εντός προθεσμίας 35 ημερών έχει το δικαίωμα να υποβάλλει σχετική ένσταση στην εποπτεύουσα αρχή η οποία και αποφασίζει οριστικά.
 2. Σε περίπτωση που η άρνηση χορήγησης του επομένου μισθολογικού κλιμακίου είναι οριστική ο υπάλληλος επανακρίνεται μετά ένα έτος από τότε που συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο στο μισθολογικό κλιμάκιο που έχει. Αν και πάλι δεν χορηγηθεί το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο η κρίση επαναλαμβάνεται κάθε φορά μετά ένα έτος από την προηγούμενη.
 3. Η εξέλιξη θεωρείται ότι συντελείται από την ημέρα συμπλήρωσης του χρόνου υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού.
 

Άρθρο 12ο

Ηθικές αμοιβές.

 
 1. Για εξαιρετικές πράξεις στην εκτέλεση της υπηρεσίας και για υψηλές επιδόσεις πέραν των προβλεπομένων από τα κύρια καθήκοντα τους απονέμονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στους υπαλλήλους του Οργανισμού οι παραπάνω διακρίσεις.
α) Εύφημη μνεία. β) Ευαρέσκεια. γ) Έπαινος.
 1. Η ευαρέσκεια απονέμεται και κατά την αποχώρηση εκ της Υπηρεσίας του υπαλλήλου εφόσον η υπηρεσία του είναι μακρά και ευδόκιμος.
 

Άρθρο 13ο

Μεταθέσεις – Μετατάξεις.

 
 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η μετάθεση τακτικού υπαλλήλου του Οργανισμού σε άλλον Τ.Ο.Ε.Β. προς κατάληψη κενής οργανικής θέσης του αυτού κλάδου και της αυτής ειδικότητας. Επίσης επιτρέπεται η αμοιβαία μετάθεση τακτικού υπαλλήλου του Οργανισμού με τακτικό υπάλληλο άλλου Τ.Ο.Ε.Β. του αυτού κλάδου και της αυτής ειδικότητας.
 2. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω μεταθέσεων απαιτείται σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Τ.Ο.Ε.Β. και των ενδιαφερομένων υπαλλήλων καθώς και έγκριση της εποπτεύουσας αρχής των δύο Τ.Ο.Ε.Β.
 3. Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ αποκτώντας τα προβλεπόμενα προσόντα ανωτέρου, κλάδου από αυτόν που ανήκουν δύνανται κατόπιν αίτησής τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της εποπτεύουσας αρχής να μετατάσσονται με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν σε κενή οργανική θέση του ανωτέρου κλάδου της αυτής ειδικότητας ή ελλείψει ταύτης σε ανάλογο σύμφωνα με τα ουσιαστικά τους προσόντα. Στην περίπτωση που ο προς μετάταξη υπάλληλος έχει μισθολογικό κλιμάκιο κατώτερο του εισαγωγικού του ανωτέρου κλάδου η μετάταξη γίνεται στο εισαγωγικό κλιμάκιο του ανωτέρου κλάδου.
 

Άρθρο 14ο

Λύση υπαλληλικής σχέσης.

 
 1. Υπαλληλική σχέση του τακτικού προσωπικού λύεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Με την συμπλήρωση εκ μέρους του υπαλλήλου των νομίμων προϋποθέσεων ηλικίας και ετών υπηρεσίας εν ασφαλίσει για την απόκτηση του δικαιώματος ολικής συνταξιοδότησης όπως αυτές ορίζονται από τον ασφαλιστικό Οργανισμό στον οποίο υπάγεται το προσωπικό. β) Με την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας του προβλεπομένου από τον ασφαλιστικό Οργανισμό στον οποίο υπάγεται το προσωπικό ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και με την προϋπόθεση ότι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις για μερική συνταξιοδότηση. γ) Σε περίπτωση προσβολής του υπαλλήλου από πάθηση που τον έχει καταστήσει ανίκανο για διάστημα περισσότερο από δύο χρόνια να εκτελέσει την εργασία για την οποία προσλήφθηκε. Στις περιπτώσεις αυτές αποφαίνεται η Πρωτοβάθμιος Υγειονομική επιτροπή της έδρας του Οργανισμού ή της έδρας του Νομού στον οποίο υπάγεται ο Οργανισμός. Ο δια το λόγο αυτόν κρινόμενος ως απολυτέος δικαιούται να ζητήσει την παραπομπή του στην δευτεροβάθμια Υγειονομική επιτροπή του Νομού. δ) Σε περίπτωση κατάργησης της θέσης. ε) Δια της έκπτωσης από την Υπηρεσία η οποία επέρχεται αν υπάλληλος χάσει μια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού. στ) Σε περίπτωση υποβολής παραίτησης. ζ) Σε περίπτωση Θανάτου του υπαλλήλου.
 1. Η υπαλληλική σχέση λύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της εποπτικής αρχής πλην των περιπτώσεων των εδαφίων στ και ζ της προηγούμενης παραγράφου για τις οποίες δεν είναι απαραίτητη η παραπάνω έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. Ειδικότερα για την περίπτωση δ της προηγούμενης παραγράφου απαραίτητη προϋπόθεση πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης «περί τροποποίησης του Κανονισμού» είναι να έχει πραγματοποιηθεί η παρακάτω διαδικασία.
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική απόφασή του θα αναφέρει αναλυτικά και πλήρως θεμελιωμένα τους λόγους που συνηγορούν στην κατάργηση της θέσης. β) Η εποπτεύουσα αρχή στην οποία θα υποβληθεί η παραπάνω απόφαση θα συντάξει σχετική γνωμάτευση στην οποία θα εξετάζονται οι οικονομικές και τεχνικές επιπτώσεις του θέματος στην εύρυθμο λειτουργία του αρδευτικού δικτύου και του Οργανισμού γενικότερα.
 1. Οι αποχωρούντες από την Υπηρεσία τακτικοί υπάλληλοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 εδ. α, β, γ, και ζ του παρόντος άρθρου παίρνουν αποζημίωση ανερχόμενη σε ποσοστό 60% της προβλεπομένης από το Ν.2112/20 όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα. Η παραπάνω αποζημίωση, ο υπολογισμός της οποίας γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος των τακτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας αντιστοίχου κλάδου, ειδικότητας κλιμακίου και ετών εν ασφαλίσει στο Ταμείο Προνοίας. Ως έτη υπηρεσίας για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έτη υπηρεσίας του υπαλλήλου στον Οργανισμό.
Οι υπηρετούντες κατά την έγκριση του παρόντος Κανονισμού τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού εφόσον αποχωρήσουν από την Υπηρεσία σύμφωνα με τη διάταξη του εδ. στ. της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη πραγματική υπηρεσία στον Οργανισμό παίρνουν το 1/2 της, σύμφωνα με τα παραπάνω, καθοριζόμενης αποζημίωσης.
 1. Σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου η παραπάνω αποζημίωση καταβάλλεται στα τέκνα αυτού η ελλείψει τέκνων στους γονείς και τις άγαμες αδελφές αυτού κατά ισομέρεια εφόσον αποδεδειγμένα συντηρούνται από αυτόν. Η σύζυγος του αποθανόντος ή ο σύζυγος της αποθανούσας συντρέχει σε κάθε περίπτωση μετά των ανωτέρω κατά το 1/2 της αποζημίωσης και εν ελλείψει αυτών λαμβάνουν ολόκληρη την αποζημίωση.
 2. Ο Οργανισμός υποχρεούται στην καταβολή των εξόδων κηδείας των αποθνησκόντων τακτικών υπαλλήλων ως και της συζύγου και των τέκνων αυτών εφόσον προστατεύονται και συντηρούνται από αυτούς. Τα έξοδα αυτά ορίζονται για μεν τον υπάλληλο στις αποδοχές τριών (3) μηνών για δε την σύζυγο και τα τέκνα στις αποδοχές δύο (2) μηνών.
 3. Τα παραπάνω έξοδα καταβάλλονται μετά την έκπτωση οποιουδήποτε ποσού που θα καταβληθεί στο δικαιούχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ίδια αιτία από ασφαλιστικό ταμείο οποιουδήποτε φορέα.
 4. Η καταβολή των εξόδων κηδείας σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλων γίνεται στην ή στον σύζυγο ή τα τέκνα ή ελλείψει τούτων στους γονείς ή αδελφούς αυτού.
 

Άρθρο 15ο

Επί συμβάσει προσωπικό.

 
 1. Το επί συμβάσει προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου προς αντιμετώπιση αναγκών και εκτέλεση εργασιών που εμφανίζονται έκτατα ή εποχιακά ή για την εκτέλεση ορισμένων εργασιών που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν από το τακτικό προσωπικό. Στο προσωπικό της κατηγορίας αυτής ανήκουν οι παρακάτω ειδικότητες.
α) Χειριστές εκσκαπτικών και χωματουργικών μηχανημάτων. β) Χειριστές ελκυστήρων. γ) Αντλητές. δ) Μηχανοτεχνίτες. ε) Ηλεκτροτεχνίτες. στ) Τεχνίτες γενικά. ζ) Εργάτες ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι. η) Επόπτες υδρονομέων. θ) Υδρονομείς. ι) Προσωπικό γραφείου γενικά.
 1. Ως προσόν για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού αρκεί η ουσιαστική ικανότητα για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας για την οποία προσλαμβάνεται. Ειδικότερα όμως για το προσωπικό Αντλιοστασίων και το υδρονομικό εκτός από την παραπάνω ουσιαστική ικανότητα απαιτούνται και τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται για μεν το πρώτο στο εδάφιο ε παρ. 2 του 6 του παρόντος για δε το δεύτερο στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 499/75.
 2. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν εγκεκριμένες σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό της χρήσης.
 3. Για την πρόσληψη προσωπικού των παραπάνω κατηγοριών πλην των περιπτώσεων στ και ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απαιτείται προηγουμένως έγγραφος ανακοίνωση με την οποία θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εντός τακτής προθεσμίας σχετική αίτηση πρόσληψης. Στην ανακοίνωση θα αναφέρεται επίσης το χρονικό διάστημα ή το έργο για το οποίο γίνεται η πρόσληψη ή και τα δύο καθώς και ο τρόπος αμοιβής (με μισθό, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο, κατ’ αποκοπή κ.λ.π.).
 4. Δεν προσλαμβάνονται στον Οργανισμό οι απολυθέντες από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Οργανισμούς κοινής ωφέλειας για πειθαρχικά παραπτώματα ή ως ακατάλληλοι ή οι καταδικασθέντες σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμηση. Επίσης δεν προσλαμβάνεται ο υπόδικος με τελεσίδικο βούλευμα επί των παραπάνω πλημμελημάτων ως και οι τελούντες από απαγόρευση η δικαστική αντίληψη.
 5. Οι ενδιαφερόμενοι στην αίτηση τους περί πρόσληψης υποβάλλουν σχετικό δικαιολογητικό για το απαιτούμενο κατά περίπτωση τυπικό προσόν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
 6. Ο προσλαμβανόμενος δηλώνει εγγράφως ότι τελεί εν γνώσει του παρόντος Κανονισμού και ότι αποδέχεται να υπηρετήσει με τους όρους αυτού.
 7. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η ανάθεση ορισμένων εργασιών που αναφέρονται στις ειδικότητες της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου σε κατάλληλα πρόσωπα με σύμβαση ανάθεσης έργου και με κατ’ αποκοπή αμοιβή.
 8. Το προσωπικό όλων των ειδικοτήτων του παρόντος άρθρου προσλαμβάνεται αποκλειστικά κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες. Είναι όμως δυνατόν σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πλήρως αιτιολογημένη και έγκριση της εποπτικής αρχής το παραπάνω χρονικό διάστημα να είναι έως πέντε (5) μήνες και να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Στην περίπτωση αυτή η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να ληφθεί ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη του πενταμήνου..
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Αρμοδιότητες περιορισμοί και ευθύνες προσωπικού.

Άρθρο 16ο

Αρμοδιότητες Διευθυντού.

  Ο Διευθυντής του Οργανισμού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες : α) Είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου και επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων αυτού. β) Προΐσταται του προσωπικού του Οργανισμού. γ) Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων του Οργανισμού. δ) Ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της Νομοθεσίας περί Ο.Ε.Β. του καταστατικού και του παρόντος Κανονισμού. ε) Παραλαμβάνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Οργανισμού, λαμβάνει γνώση αυτής και την κατανέμει προς ενέργεια για την οποία είναι και υπεύθυνος. στ) Διεξάγει και υπογράφει την αλληλογραφία Του Οργανισμού, λαμβάνει γνώση αυτής και την κατανέμει προς ενέργεια για την οποία είναι και υπεύθυνος. ζ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόσληψη του αναγκαιούντος επί συμβάσει εργατοτεχνικού προσωπικού ή προσλαμβάνει τούτο ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση. η) Παρακολουθεί χωρίς ψήφο τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γ.Σ. παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες επί παντός θέματος και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο επί όλων των θεμάτων που αφορούν τον Οργανισμό. θ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων. ι) Επιμελείται της επίβλεψης και κατασκευής των έργων συντήρησης και βελτίωσης. ια) Επιμελείται της σύνταξης τεχνικών μελετών διαφόρων έργων του Οργανισμού. ιβ) Ελέγχει τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας αρδευτικού, στραγγιστικού και οδικού δικτύου και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. ιγ) Τηρεί στοιχεία των καλλιεργειών και αρδευόμενων εκτάσεων ελέγχει και θεωρεί τα δελτία προόδου των αρδεύσεων που συντάσσουν τα υδρονομικά όργανα.  

Άρθρο 17ο

Αρμοδιότητες Λογιστού.

  Στην αρμοδιότητα του λογιστή ανήκει: α) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Οργανισμού. β) Η σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού της Απογραφής και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης» εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων. γ) Η σύνταξη του προϋπολογισμού και η υπεύθυνη Παρακολούθηση της εκτέλεσης του. δ) Ο έλεγχος όλων των δαπανών του Οργανισμού η θεώρησης και η έκδοσης των εντολών πληρωμής και η αναγνώριση των δικαιολογητικών των δαπανών. ε) Η επιμέλεια για την βεβαίωση είσπραξης των εσόδων. στ) Η διαδικασία προμήθειας όλων των υλικών του Οργανισμού. ζ) Η κατά μήνα σύνταξης του οικονομικού δελτίου και η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια. η) Η μέριμνα για κάθε θέμα σχετικό με την ειδικότητα του.  

Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητες Γραμματέα.

 1. Στην αρμοδιότητα του γραμματέα ανήκει:
α) Η διεξαγωγή όλης της τρέχουσας γραφικής εργασίας. β) Η μέριμνα για την καθαρογραφή ή δακτυλογράφηση των εγγράφων. γ) Η τήρηση και καθαρογραφή στα αντίστοιχα βιβλία των πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. δ) Η τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και η μέριμνα για την έγκαιρη παράδοση και αποστολή αυτών. ε) Η ταξινόμηση της αλληλογραφίας και η διαφύλαξη αυτής στο αρχείο του Οργανισμού σε ειδικούς κατά θέματα φακέλους.
 1. Οι παραπάνω αρμοδιότητες, εφόσον δεν έχει πληρωθεί η θέση του γραμματέα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μεταφέρονται σε εκείνες του λογιστή ή του γεωργοτεχνίτη.
 

Άρθρο 19ο

Αρμοδιότητες Γεωργοτεχνίτη.

  Στην αρμοδιότητα του γεωργοτεχνίτη ανήκει: α) Η μέριμνα για την είσπραξη των κάθε είδους εσόδων του Οργανισμού σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. β) Η υποβοήθηση της σύνταξης και εφαρμογή του προγράμματος συντήρησης και καλής λειτουργίας των έργων. Η έγκαιρη επισήμανση φθορών και ζημιών και μέριμνα για την ταχύτερη επανόρθωση αυτών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Η μέριμνα για την ακριβή εφαρμογή του κανονισμού άρδευσης του προγράμματος άρδευσης και καλλιεργειών και της σύνταξης της στατιστικής καλλιεργειών. δ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των υδρονομικών οργάνων κατά την αρδευτική περίοδο. ε) Γενικά η μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρηση των έργων και κάθε άλλης σχετικής με τα έργα εργασίας.  

Άρθρο 20ο

Αρμοδιότητες ηλεκτροτεχνίτη.

  Στην αρμοδιότητα του ηλεκτροτεχνίτη ανήκει: α) Η μέριμνα για την καλή συντήρηση και λειτουργία αντλητικών συγκροτημάτων και των κάθε είδους μεταλλικών συσκευών, θυρίδων κ.λ.π. β) Η τήρηση του ημερολογίου ωρών λειτουργίας των αντλιοστασίων. γ) Η εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εποπτικής αρχής που έχουν σχέση με την συντήρηση και τη λειτουργία των αντλιοστασίων.  

Άρθρο 21ο

Χειριστού μηχανημάτων.

  Στην αρμοδιότητα του χειριστού γεωργικών χωματουργικών, εκσκαπτικών και χορτοκοπτικών μηχανημάτων ανήκει: α) Η μέριμνα για την ημερήσια και εβδομαδιαία συντήρηση του μηχανήματος για το οποίο είναι υπεύθυνος. β) Η μέριμνα για την καλή συντήρηση του δικτύου με τα μηχανήματα του Οργανισμού και σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα. γ) Η λήψη των καταλλήλων μέτρων για την προστασία του μηχανήματος για το οποίο είναι υπεύθυνος από πλημμύρα, πυρκαγιά και κλοπή. δ) Γενικά η λήψη παντός μέτρου που αποσκοπεί στην καλή λειτουργία του μηχανήματος.  

Άρθρο 22ο

Ανάθεση περισσοτέρων καθηκόντων.

 
 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ανάθεση σε ολόκληρο το προσωπικό του Οργανισμού καθηκόντων περισσοτέρων των προβλεπομένων από τον παρόντα Κανονισμό εφόσον τούτο το επιβάλλουν οι ανάγκες του Οργανισμού.
 2. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι δυνατή η ανάθεση σε υπηρετούντες υπαλλήλους εν όλω ή εν μέρει αρμοδιοτήτων άλλης κενής οργανικής θέσης εφόσον τούτο θεωρείται απαραίτητο για την εύρυθμο λειτουργία του Οργανισμού και με την προϋπόθεση ότι οι προς μεταφορά αρμοδιότητες εμπίπτουν στον κύκλο των γνώσεων και ικανοτήτων του υπαλλήλου.
 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή υπ’ ευθύνη του η ανάθεση καθηκόντων ταμία σε τακτικό υπάλληλο του Οργανισμού ο οποίος στην περίπτωση αυτή ασκεί τα εν λόγω καθήκοντα παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα της οργανικής του θέσης.
 

Άρθρο 23ο

Καθήκοντα, περιορισμοί και ευθύνες προσωπικού.

  Το προσωπικό του Οργανισμού υποχρεούται:
 1. Να εκτελεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τα καθήκοντα που προβλέπονται από τη θέση την οποία κατέχει και να τηρεί πιστά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
 2. Να επιδεικνύει ζήλο, προθυμία και ανάλογο ενδιαφέρον στην εκτέλεση της εργασίας μη επιτρεπόμενης μειωμένης απόδοσης σε καμιά περίπτωση εκτός της συνηθισμένης.
 3. Να τηρεί εχεμύθεια επί γεγονότων ή πληροφοριών των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
 4. Να εξυπηρετεί πρόθυμα και γρήγορα τα μέλη του Οργανισμού.
 5. Επί σοβαρών θεμάτων έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να αναφέρεται εγγράφως πρώτα προς το Διευθυντή του Οργανισμού και ελλείψει τούτου προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στην συνέχεια προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι σχετικές απαντήσεις δίνονται προς αυτόν εντός προθεσμίας (1) ενός μηνός.
 6. Όλο το τακτικό και επί συμβάσει προσωπικό του Οργανισμού έχει την υποχρέωση σε περίπτωση ασθενείας ή άλλου σοβαρού κωλύματος να ειδοποιεί αυθημερόν τον Οργανισμό για την αδυναμία προσέλευσής του αναφέροντας και τη σχετική αιτία. Ο υπάλληλος που απουσιάζει προβάλλοντας λόγους υγείας εφόσον αποκαλυφθεί ψευδόμενος θεωρείται ότι απουσιάζει αδικαιολόγητα και διώκεται πειθαρχικά. Επίσης στερείται των αποδοχών των ημερών απουσίας, ο δε χρόνος της απουσίας του δεν προσμετράται ως χρόνος υπηρεσίας στον Οργανισμό προς οιανδήποτε συνέπεια.
 7. Όλο το προσωπικό κάθε κατηγορίας και ειδικότητας είναι υπεύθυνο για κάθε ζημία ή φθορά που προξενείται υπαιτιότητα των επί των χειριζόμενων υπ’ αυτού μηχανημάτων εργαλείων υλικών και μηχανών γραφείου. Η σχετική ζημιά ή φθορά βεβαιώνεται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και καταλογίζεται σε βάρος του υπευθύνου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 

Άρθρο 24ο

Πειθαρχικό αδικήματα - ποινές.

 
 1. Οι υπάλληλοι του Οργανισμού διώκονται πειθαρχικά.
α) Για παράβαση καθήκοντος ή για αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. β) Για συμπεριφορά ασυμβίβαστης προς την ιδιότητα του υπαλλήλου. γ) Για ηθελημένη βλάβη των συμφερόντων του Οργανισμού. δ) Για παράβαση καθήκοντος που επιβάλλεται από τον παρόντα Κανονισμό, από διατάξεις της κειμένης «περί Ο.Ε.Β.» Νομοθεσίας και από αποφάσεις η διαταγές του Οργανισμού.
 1. Για τα παραπάνω παραπτώματα επιβάλλονται οι εξής πειθαρχικές ποινές :
α) Έγγραφη επίπληξη. β) Πρόστιμο μέχρι του ποσού του 1/4 των μηνιαίων αποδοχών. γ) Προσωρινή παύση μέχρι ενός μηνός. δ) Υποβιβασμός κατά ένα μισθολογικό κλιμάκιο. ε) Οριστική απόλυση.
 1. Πριν από την επιβολή οποιασδήποτε ποινής καλείται ο υπάλληλος σε έγγραφο απολογία. Η πρόσκληση προς απολογία κοινοποιείται στον υπάλληλο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα όχι κατώτερο των δύο πλήρων ημερών περιέχει δε απαραίτητα με σαφήνεια την αποδιδομένη σε αυτόν κατηγορία. Εάν ο υπάλληλος δεν απολογηθεί μέσα στην τασσομένη προθεσμία ο υπάλληλος κρίνεται αναπολόγητα.
 

Άρθρο 25ο

Πειθαρχικές δικαιοδοσίες.

 
 1. Οι πειθαρχικές δικαιοδοσίες είναι μονομελείς και πολυμελείς. Μονομελείς δικαιοδοσίες είναι του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντού του Οργανισμού. Πολυμελείς δικαιοδοσίες είναι του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Οι μονομελείς δικαιοδοσίες μπορούν να επιβάλλουν τις ποινές της επίπληξης και την ποινή του προστίμου, ο μεν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επί του τακτικού και επί συμβάσει προσωπικού, ο δε Διευθυντής επί του επί συμβάσει προσωπικού.
 3. Η πολυμελής δικαιοδοσία είναι αρμόδια για την επιβολή όλων των πειθαρχικών ποινών είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν παραπομπής της υπόθεσης από τις μονομελείς δικαιοδοσίες (Προέδρου, Διευθυντού) είτε δικάζουσα κατ’ έφεση. Στην τελευταία περίπτωση Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να επιβάλλει βαρύτερη ποινή. Εάν η έφεση ασκείται κατ’ απόφαση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εξέταση της έφεσης συνεδριάζει απέχοντος του προέδρου υπό την προεδρία του αντιπροέδρου.
 4. Παράλληλα με τις παραπάνω πειθαρχικές δικαιοδοσίες και η εποπτεύουσα αρχή μπορεί να επιβάλλει τις με τα στοιχεία α, β, γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 αναφερόμενες ποινές εφόσον κατά την άσκηση των καθηκόντων της διαπιστώσει παραλήψεις, ή παραβάσεις στο προσωπικό του Οργανισμού. Στις παραπάνω περιπτώσεις η μεν βεβαίωση του σχετικού παραπτώματος γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο που διαπίστωσε την παράβαση η δε επιβολή της σχετικής ποινής με πράξη της εποπτεύουσας αρχής ύστερα από τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από την παραγ. 3 του άρθρου 24 του παρόντος Κανονισμού.
 

Άρθρο 26ο

Ένδικα μέσα

 
 1. Οι κατά το προηγούμενο άρθρο αποφάσεις επιβολής πειθαρχικών ποινών υπόκεινται σε έφεση κατά τις παραπάνω διακρίσεις:
α) Οι αποφάσεις του προέδρου και του Διευθυντού ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περί επιβολής των ποινών της προσωρινής παύσης, υποβιβασμού και απόλυσης ενώπιον εποπτεύουσας  αρχής.
 1. Η έφεση ασκείται εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον εγκαλούντα, η δε σχετική απόφαση επ’ αυτής είναι αμετάκλητη.
 2. Η κατά τα ανωτέρω προθεσμία άσκησης της έφεσης καθώς και η άσκηση αυτής αναστέλλουν την εκτέλεση της ποινής.
 3. Οι επιβαλλόμενες ποινές καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο του Οργανισμού τα δε πρόστιμα περιέχονται στον Οργανισμό και παρακρατούνται κατά τη μισθοδοσία του προσωπικού.
 4. Για την εξάλειψη του αξιοποίνου ισχύει το άρθρο 5 του Ν.Δ. 750/70 «περί πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Ωράριο εργασίας - Άδειες - Νοσηλεία.

Άρθρο 27ο

Ωράριο εργασίας.

 
 1. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού ως προς τις ώρες και τις ημέρες εργασίας ακολουθούν τις τοιούτες των Δημοσίων Υπηρεσιών του Νομού στον οποίο υπάγεται η έδρα του.
 2. Το επί συμβάσει προσωπικό με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο το προβλεπόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 15 του παρόντος ακολουθεί το σύστημα της εβδομαδιαίας εργασίας των (6) έξη εργασίμων ημερών και το ωράριο εργασίας το προβλεπόμενο εκάστοτε από τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και τις Διοικητικές αποφάσεις των αρμοδίων δικαστηρίων.
 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό δυνατόν οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού να εργασθούν και πέραν του συμβατικού ωραρίου που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και μέχρι κατ’ ανώτατο όριο το ύψος των 48 ωρών την εβδομάδα. Στην περίπτωση αυτή οι πέραν του συμβατικού ωραρίου ώρες εργασίας θεωρούνται ως υπέρ εργασία. Σε περίπτωση που το παραπάνω όριο των 48 ωρών τροποποιηθεί από την εργατική Νομοθεσία θα ισχύει το νέο όριο που θα καθορισθεί από αυτήν.
 4. Σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης προσωπικού κατά φυλακές (βάρδιες) η εργασία αυτών καθορίζεται βάσει προγράμματος εργασίας εκδιδομένου υπό του Διευθυντού του Οργανισμού και ελλείψει τούτου υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων της εργατικής Νομοθεσίας.
Το προσωπικό υποχρεούται να παρέχει την εργασία του σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 1. Το ωράριο εργασίας των μητέρων τακτικών υπαλλήλων του Οργανισμού μειούται κατά δύο ώρες εφόσον έχουν παιδιά κάτω των 2 ετών και κατά μια (1) ώρα εφόσον έχουν παιδιά ηλικίας 2-4 ετών. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις στο θέμα αυτό που ισχύουν για τις μητέρες δημοσίους υπαλλήλους έχουν εφαρμογή και επί των υπαλλήλων μητέρων του Οργανισμού.
 2. Ως ημέρες αργίας και ημιαργίας των τακτικών υπαλλήλων του Οργανισμού ορίζονται οι ισχύουσες στις Δημόσιες Υπηρεσίες του Νομού που υπάγεται η έδρα.
 

Άρθρο 28ο

Άδειες.

 
 1. Οι κανονικές άδειες χορηγούνται σε ολόκληρο το προσωπικό από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας.
 2. Σε έκτακτες περιπτώσεις λόγω εξαιρετικής ανάγκης είναι δυνατό να χορηγείται κατά την απόλυτη κρίση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου έκτακτη άδεια άνευ αποδοχών και για χρονικό διάστημα μέχρι 15 ημέρες το χρόνο. Για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Στο τακτικό προσωπικό του Οργανισμού κωλυομένου λόγω ασθενείας που έχει διαπιστωθεί από γιατρό του Ι.Κ.Α. προς εκτέλεση υπηρεσίας χορηγείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου άδεια ασθενείας η αναρρωτική με πλήρεις αποδοχές στις οποίες συμψηφίζεται το επίδομα ασθενείας που θα πάρει ο υπάλληλος από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό στον οποίο είναι ασφαλισμένος. Η διάρκεια της παραπάνω αδείας καθορίζεται ως εξής.
α) Σε περίπτωση ασθενείας προερχομένης από ατύχημα που συνέβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και λόγω αυτής μη οφειλομένου σε υπαιτιότητα του παθόντος χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές σε όλη τη διάρκεια της αναγκαστικής αποχής εκ της εργασίας πλέον του αναγκαίου χρόνου για την ανάρρωση αυτού. β) Σε περίπτωση ασθενείας προερχομένης από οποιονδήποτε άλλο λόγο η παραπάνω άδεια δεν μπορεί να υπερβεί τις (15) δέκα πέντε ημέρες ετησίως εφόσον ο υπάλληλος έχει υπηρεσία μέχρι (1) έτους τον (1) ένα μήνα εφόσον έχει υπηρεσία μέχρι (3) τριών ετών και στη συνέχεια τον αριθμό τόσων μηνών όσα τα έτη της πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου μη δυναμένης να υπερβεί τους (9) εννέα μήνες αφαιρούμενης δε εκάστοτε την εντός της τελευταίας πενταετίας χορηγηθείσα τυχόν άδεια για τον σκοπό αυτό. Χρόνος υπηρεσίας όχι μικρότερος των (6) έξη μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι μέρες απουσίας λόγω της προηγηθείσης της αδείας ασθενείας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και έγκρισης της εποπτεύουσας  αρχής είναι δυνατόν να παρατείνεται το ανώτατο όριο της αναρρωτικής αδείας μέχρι (12) δώδεκα μήνες.
 1. Σε περίπτωση παράτασης της ασθενείας πέραν των παραπάνω ορίων χορηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο άδεια ασθενείας άνευ αποδοχών ίση προς τον αναγκαίο για την αποθεραπεία χρόνο. Η άδεια αυτή μαζί με την άδεια με αποδοχές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τους (24) είκοσι τέσσαρες μήνες.
 2. Στις κυοφορούσες γυναίκες υπαλλήλους εφόσον έχουν την ιδιότητα του τακτικού υπαλλήλου παρέχεται υποχρεωτικά μετά από σχετική πιστοποίηση γιατρού του Ι.Κ.Α. άδεια τοκετού και λοχείας με αποδοχές πριν και μετά τον τοκετό εφόσον το παιδί ζει και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας. Από τις αποδοχές αφαιρείται το παρεχόμενο επίδομα για το σκοπό αυτό από τον ασφαλιστικό Οργανισμό στον οποίο είναι ασφαλισμένη η υπάλληλος.
 3. Αναρρωτική άδεια μέχρι δύο (2) ημέρες το χρόνο είτε συγκεντρωτικά είτε μεμονωμένα χορηγείται με απόφαση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1598 /86 του ασθενούντος υπαλλήλου.
 

Άρθρο 29ο

Νοσηλεία.

  Ως προς τη νοσηλεία του τακτικού προσωπικού ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Αποδοχές και αποζημιώσεις προσωπικού.

Άρθρο 30ο

Αποδοχές τακτικού προσωπικού.

 
 1. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού αμείβονται με μηνιαίο μισθό που καταβάλλεται στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μηνός. Στο τέλος του πρώτου 15νθημέρου κάθε μήνα επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής ίση προς το μισό των καθαρών αποδοχών του μηνιαίου μισθού. Η αξίωση του υπαλλήλου επί των αποδοχών αρχίζει από την ανάληψη της υπηρεσίας και παύει με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης.
 2. Οι κατά κλάδο, ειδικότητα και μισθολογικό κλιμάκιο μισθοί και επιδόματα ορίζονται τα προβλεπόμενα αντίστοιχα από το εκάστοτε ισχύον μισθολόγιο των τακτικών Δημοσίων Υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας. Όπου δεν υπάρχει αντιστοιχία κλάδου και ειδικότητας το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του καθορίζει τους περισσότερο συγγενείς.
 3. Οποιαδήποτε μεταβολή επί του παραπάνω μισθολογίου θα έχει εφαρμογή και επί των τακτικών υπαλλήλων του Οργανισμού καταργούμενης κάθε διάταξης του παρόντος Κανονισμού που θα έρχεται σε αντίθεση με τις νέες ρυθμίσεις. Στις περιπτώσεις αυτές και μέχρι την εναρμόνιση του παρόντος Κανονισμού με τις νέες ρυθμίσεις η σχετική εφαρμογή θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της εποπτεύουσας αρχής κατά τέτοιο τρόπο ώστε η μισθολογική αντιστοιχία που υπάρχει σήμερα με το μισθολόγιο των Δ.Υ. να εξακολουθήσει να υφίσταται και με τις νέες ρυθμίσεις λαμβάνοντας προς τούτο υπόψη τα ισχύοντα κατά κλάδο, ειδικότητα, και έτη υπηρεσίας των τακτικών υπαλλήλων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης.
 4. Στους τακτικούς υπαλλήλους του Οργανισμού για τις γιορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων παρέχεται δώρο ίσο προς το σύνολο των τακτικών αποδοχών ενός 15νθημέρου και ενός (1) μήνα αντίστοιχα. (τίθεται σε αναστολή σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο και θα επανέλθουν όταν αυτό δεν θα απαγορεύεται από την νομοθεσία).
 5. Στο δικαιούμενο κανονικής αδείας τακτικό προσωπικό του Οργανισμού παρέχεται επίδομα αδείας ίσο προς το σύνολο των τακτικών αποδοχών ενός Ι5νθημέρου. Η καταβολή του επιδόματος αυτού γίνεται την 1η Ιουλίου εκάστου έτους. (τίθεται σε αναστολή σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο και θα επανέλθουν όταν αυτό δεν θα απαγορεύεται από την νομοθεσία).
 6. Στους τακτικούς υπαλλήλους του Οργανισμού καταβάλλεται σε περίπτωση απασχόλησης τους αποζημίωση για υπέρ εργασία ως και για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες η οποία υπολογίζεται επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας.
 7. Σε περίπτωση που οι αποδοχές υπαρχόντων υποχρεωτικών ομοιοεπαγγελματικών Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας είναι υψηλότερες από τις εκάστοτε χορηγούμενες στους δημοσίους υπαλλήλους χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσωπικό επίδομα προς κάλυψη της διαφοράς το οποίο συμψηφίζεται μελλοντικά με κάθε χορηγούμενη αύξηση από οποιαδήποτε αιτία.
 8. Διευκρινίζεται ότι η καθοριζομένη πιο πάνω αντιστοιχία αποδοχών του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού που είναι εντεταγμένο σε οργανικές θέσεις προς το μισθολόγιο των μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας, δεδομένης της εργασιακής σχέσης ιδιωτικού δικαίου που διέπει το προσωπικό αυτό με τον εργοδότη - Οργανισμό, δεν στοιχειοθετεί δικαίωμα του προσωπικού για υπολογισμό προσθέτων αποδοχών (επιδομάτων κλπ.) που προβλέπονται από την εργατική Νομοθεσία και υπολογίζεται στο σύνολο των χορηγουμένων με το δημοσιοϋπαλληλικό μισθολόγιο αποδοχών. Οποιαδήποτε αξίωση υπαλλήλων για χορήγηση τέτοιων προσθέτων αποδοχών υποχρεώνει αυτόματα το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στην έκδοση πράξης μεταβολής του τρόπου μισθοδοσίας των υπαλλήλων και υπαγωγής τους στο καθεστώς μισθοδοσίας που προβλέπεται από την εργατική Νομοθεσία για την ειδικότητα, κατηγορία τους κ.λ.π.
Διευκρινίζεται επίσης ότι και το προσωπικό του Οργανισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υπαγωγή του στο καθεστώς μισθοδοσίας που προβλέπεται από την εργατική Νομοθεσία χωρίς όμως δικαίωμα επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς. Το αίτημα μεταβολής γίνεται δεκτό στο τέλος κάθε χρόνου και ισχύει από την επομένη οικονομική χρήση.  

Άρθρο 31ο

Αποδοχές επί συμβάσει προσωπικού.

 
 1. Το επί συμβάσει προσωπικό αμείβεται με τις αποδοχές τις αντίστοιχες του εισαγωγικού κλιμακίου των τακτικών υπαλλήλων κατά κλάδο και ειδικότητα. Σε περίπτωση που από υποχρεωτικές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας προβλέπονται αποδοχές υψηλότερες από το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων έχουν ανάλογη εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 30 του παρόντος κανονισμού.
 2. Οι επόπτες υδρονομέων και οι υδρονομείς αμείβονται με αποδοχές που καθορίζονται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 999/80.
 3. Στους εργατοτεχνίτες του Οργανισμού καταβάλλεται ως ημερομίσθιο το προβλεπόμενο εκάστοτε από τις Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Σε περίπτωση που υπάρχει αποδεδειγμένα δυσχέρεια εξεύρεσης εργατοτεχνικού προσωπικού ή καταλλήλου για τις ανάγκες του Οργανισμού το παραπάνω ημερομίσθιο είναι δυνατό με απόφαση του Δ.Σ. να προσαυξηθεί μέχρι ποσοστό 50%.
Ολόκληρο το άρθρο 31 τίθεται σε αναστολή σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο και θα επανέλθει όταν αυτό δεν θα απαγορεύεται από την νομοθεσία. Έως τότε θα έχουν ισχύ οι διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου.  

Άρθρο 32ο

Ημερήσιες εκτός έδρας αποζημιώσεις - Οδοιπορικά.

 
 1. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού εκτός των χειριστών μηχανημάτων και των ηλεκτροτεχνιτών, μετακινούμενοι εκτός της έδρας του Οργανισμού προς εκτέλεση υπηρεσίας και σε ακτίνα άνω των (20) είκοσι χιλιομέτρων δικαιούνται ημερησίας αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων.
 2. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης είναι ίσο με αυτό που ισχύει κάθε φορά για τους τακτικούς υπαλλήλους του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης.
 3. Σε περίπτωση μετάβασης εκτός έδρας και διανυκτέρευσης ο υπάλληλος δικαιούται μια ημερησία αποζημίωση για την ημέρα μετάβασης και το 1/2 αυτής για την ημέρα επιστροφής. Σε περίπτωση αυθημερόν επιστροφής στην έδρα τους το 1/2 της παραπάνω ημερήσιας αποζημίωσης της παρ. 2.
 4. Εκτός της ημερήσιας αποζημίωσης οι τακτικοί υπάλληλοι για τις μετακινήσεις τους εκτός έδρας δικαιούνται και οδοιπορικών εξόδων εφόσον αυτά αποδεικνύονται από σχετικές αποδείξεις εκτός αν δεν υπερβαίνουν τα πενήντα ευρώ (50,00€) για κάθε απλή διαδρομή οπότε δεν απαιτείται απόδειξη. Το ποσό αυτό μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. εφόσον νέες συνθήκες το επιβάλλουν.
 5. Επίσης προσαύξηση εκ ποσοστού 10% επί των οδοιπορικών εξόδων. Τα οδοιπορικά έξοδα και η προσαύξηση του 10% καταβάλλονται και στους μετακινούμενους υπαλλήλους εντός έδρας σε ακτίνα κάτω των 10 χιλιομέτρων.
 6. Για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων με τα Ι.Χ. αυτοκίνητα τους μεταξύ των διαφόρων οικισμών που βρίσκονται τόσο στην περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού όσο και εκτός αυτής χορηγείται χιλιομετρική αποζημίωση. Το ύψος της παραπάνω χιλιομετρικής αποζημίωσης κατά διανυόμενο χιλιόμετρο ανέρχεται στο εκάστοτε προβλεπόμενο για τους τακτικούς υπαλλήλους του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης.
 7. Το ετήσιο ύψος των εκτός έδρας ημερών μετακίνησης καθώς και των διανυομένων χιλιομέτρων για υπηρεσιακούς λόγους με τα Ι.Χ. αυτοκίνητα καθορίζεται στην αρχή κάθε χρόνου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκριμένης από την εποπτεύουσα αρχή.
 8. Οι εντός του αρδευτικού δικτύου μετακινούμενοι γεωργοτεχνίτες προς εκτέλεση υπηρεσίας καθώς και τακτικοί υπάλληλοι άλλων ειδικοτήτων που έχουν μόνιμη και κατά κύριο λόγο απασχόληση εντός του αρδευτικού δικτύου εφόσον χρησιμοποιούν για την εκτέλεση της υπηρεσίας του Ι.Χ. αυτοκίνητα ή μοτοποδήλατα λαμβάνουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της εποπτεύουσας αρχής κατ’ αποκοπή κατά μήνα αποζημίωσης ως έξοδα κίνησης. Το ίδιο ισχύει και για το υδρονομικό προσωπικό εφόσον διαθέτει Ι.Χ. μοτοποδήλατα.
 9. Κατά την εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας διανυκτέρευσης επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πλήρως αιτιολογημένης.
 10. Οι ηλεκτροτεχνίτες και οι χειριστές γεωργικών χωματουργικών, εκσκαπτικών και χορτοκοπτικών μηχανημάτων δεν δικαιούνται οιασδήποτε αποζημίωσης. Ως έδρα αυτών θεωρείται ο τόπος της εργασίας τους ή ο τόπος όπου εργάζεται ή αργεί το μηχάνημα το οποίο χειρίζονται ή επισκευάζουν ή συντηρούν.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Εκποιήσεις - Πραγματοποίηση δαπανών.

Άρθρο 33ο

Εκποιήσεις - Εκμισθώσεις.

 
 1. Περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού κάθε μορφής εφόσον κριθούν εκποιήσιμα λόγω μη αναγκαιότητας, ακαταλληλότητας, αχρηστότητας κ.λ.π. εκποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε απ’ ευθείας είτε δια προχείρου ή τακτικού διαγωνισμού από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί με την παραπάνω απόφαση η οποία και θα καθορίζει και τον τρόπο της εκποίησης.
Εκ των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων τα ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα στον Οργανισμό, εκποιούνται με τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενης στην έγκριση της εποπτεύουσας αρχής.
 1. Οι όροι της διακήρυξης καθώς και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Προκειμένου περί τακτικού διαγωνισμού περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε μια τουλάχιστον τοπική εφημερίδα πριν από (10) δέκα τουλάχιστον ημέρες από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
 2. Κάθε εκμίσθωση γαιών και λοιπών κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού ως και κάθε παραχώρηση δικαιώματος προς εκμετάλλευση ενεργείται με τακτικό ή πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό ή με απ’ ευθείας συμφωνία εφόσον από το πλειοδοτικό διαγωνισμό δεν προκύψει θετικό αποτέλεσμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και εγκρίνει και τους σχετικούς όρους καθώς και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Οι παραπάνω διαγωνισμοί διεξάγονται από τριμελή επιτροπή που έχει συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες για την ακολουθητέα διαδικασία επί των εκποιήσεων και εκμισθώσεων.
 

Άρθρο 34ο

Πραγματοποίηση δαπανών.

 
 1. Για δαπάνες προμήθειας ειδών ή εκτέλεση εργασιών από Δημόσιες Υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινή ωφέλειας δεν απαιτείται άλλη διαδικασία πλην από τη λήψη τιμολογίου και εξοφλητικής απόδειξης και η βεβαίωση επί αυτών της εκτελεσθείσης εργασίας ή η επισύναψη διπλοτύπου εισαγωγής του αγορασθέντος είδους.
 2. Οι δαπάνες για προμήθειες ειδών η μεταφοράς υλικών ή εκτέλεσης και επισκευής διαφόρων έργων ως και κάθε άλλης κατ’ αποκοπή εργασίας, ενεργούνται κατ’ είδος και κατά μήνα ως εξής:
α) Μέχρι το ποσόν των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ με απ’ ευθείας συμφωνία με εντολή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και με την απόλυτη ευθύνη αυτού για την σκοπιμότητα της ενεργούμενης δαπάνης. β) Από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (20.001) μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια προχείρου διαγωνισμού παρά τριμελούς επιτροπής από τακτικούς υπαλλήλους ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και άνω με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν τακτικού διαγωνισμού δι εγγράφων προσφορών δυναμένου να συνεχισθεί και προφορικά ενώπιον της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο επιτροπής. δ) Στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και αυτά μπορούν να αυξομειώνονται με ανάλογες αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 1. Τα αποτελέσματα των προχείρων και τακτικών διαγωνισμών εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο όμως δικαιούται προκειμένου περί προχείρου διαγωνισμού και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του αποτελέσματος.
 2. Οι όροι των διακηρύξεων των προχείρων και τακτικών διαγωνισμών εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο περίληψη δε αυτών τοιχοκολλάτε στους συνήθεις τόπους ανακοινώσεων προκειμένου δε περί τακτικού διαγωνισμού περίληψη αυτών δημοσιεύεται σε μια τοπική εφημερίδα τουλάχιστον (10) δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
 3. Αν τακτικός διαγωνισμός ματαιωθεί δύο φορές λόγω μη προσέλευσης μειοδοτών ή κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα αυτού, επιτρέπεται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή δια προχείρου διαγωνισμού ειδών ή δι ιδιαιτέρας συμφωνίας προμήθεια των αναγκαιούντων ειδών ή των υπό εκτέλεση εργασιών του αποτελέσματος στην περίπτωση αυτή υποκειμένου στην έγκριση της εποπτεύουσας αρχής.
 4. Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα τεθεί σε εφαρμογή ευθύς μόλις εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή  στην οποία θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί προς έγκριση.
α) Όταν πρόκειται περί προμηθείας ειδών για τα οποία υπάρχει αποκλειστικότητα διάθεσης εκμετάλλευσης ή εισαγωγής. β) Όταν πρόκειται περί εργασιών η εκτέλεση των οποίων απαιτεί ειδικές ικανότητες ή γνώσεις. γ) Όταν πρόκειται περί εργασιών που γίνονται δοκιμαστικά. δ) Όταν πρόκειται προφανώς περί κατεπειγουσών περιπτώσεων επαρκώς δικαιολογημένων. ε) Για συμπληρωματικές προμήθειες από τον αρχικό προμηθευτή, εφόσον η αλλαγή του θα υποχρέωνε τον Οργανισμό να αγοράσει υλικά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά που θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές επιβαρύνσεις στη λειτουργία ή συντήρηση τους.
 1. Ανεξάρτητα του τρόπου προμηθειών ή της εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών καμιά δαπάνη δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αν δεν προβλέπεται η ανάλογη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της χρήσης.
 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορισθούν οι διαδικαστικές λεπτομέρειες για τις προμήθειες ειδών ή την εκτέλεση των εργασιών που θα κριθούν απαραίτητες για την κανονική διεξαγωγή αυτών.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Τελικές διατάξεις.

Άρθρο 35ο

Μεταβατικές διατάξεις.

 
 1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού όλοι οι υπηρετούντες επί συμβάσει υπάλληλοι ειδικότητας τακτικού υπαλλήλου εντάσσονται στις υπό τον παρόντα Κανονισμό, προβλεπόμενες κενές οργανικές θέσεις των αντιστοίχων ειδικοτήτων εφόσον έχουν τα απαραίτητα προσόντα και την 31/12 /90 υπηρετούσαν με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
 2. Για την ένταξη και την κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια υπολογίζεται όλος ο χρόνος της ευδόκιμου υπηρεσίας τους στον Οργανισμό ο οποίος αποδεδειγμένα έχει παρασχεθεί στην ειδικότητα στην οποία θα ενταχθεί. Για κάθε άλλη τυχόν προϋπηρεσία έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του παρόντος Κανονισμού.
 3. Η κατά τα ανωτέρω ένταξη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ορίου ηλικίας διαγωνισμού, δοκιμαστικής υπηρεσίας και ειδικών προσόντων της παρ. 2 του άρθρου 6 ανάλογα με τα καθήκοντα που εκτελούν και εφόσον αυτά καλύπτουν τις ανάγκες της οργανικής θέσης.
 4. Οι εντασσόμενοι διατηρούν τις τυχόν ανώτερες αποδοχές που παίρνουν κατά το χρόνο της ένταξης τους.
 5. Ο χρόνος υπηρεσίας που τυχόν θα πλεονάσει μετά την κατά τα ανωτέρω ένταξη του υπαλλήλου θεωρείται ότι διανύθηκε στο μισθολογικό κλιμάκιο που εντάχθηκε και θα υπολογισθεί για την εξέλιξη του στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με τις περί μισθολογικών προαγωγών σχετικές διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού.
 6. Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 1991 και θα τεθεί σε εφαρμογή ευθύς μόλις εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή στην οποία θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί προς έγκριση.
 7. Μέσα σε έξη (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, υπηρετούντες τακτικοί υπάλληλοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδ. γ της παραγ. 1 του άρθρου 14 και εφόσον δεν έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι δυνατόν με αίτηση τους να μεταταγούν σε δημιουργούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινή προσωπική θέση καθηκόντων που μπορούν να εκτελέσουν. Για τις αποδοχές αυτών σύμφωνα με τη νέα τους θέση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η παραπάνω απόφαση υπόκειται στην έγκριση της εποπτεύουσας αρχής.  

Άρθρο 36ο

Σφραγίδα του Οργανισμού.

  Ο Οργανισμός έχει δική του στρογγυλή σφραγίδα η οποία φέρει περιφερειακά με κεφαλαία γράμματα τις λέξεις «ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ» και στο μέσον της με κεφαλαία επίσης γράμματα την επωνυμία του Οργανισμού.  

Άρθρο 37ο

Ρύθμιση λεπτομερειών.

  Όλες οι λεπτομέρειες που θα προκύψουν επί διαφόρων θεμάτων κατά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού θα ρυθμισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενης στην έγκριση της εποπτεύουσας αρχής.  

Άρθρο 38ο

Μη ρυθμιζόμενα ζητήματα.

  Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα Κανονισμό έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.  

Άρθρο 39ο

Συμπλήρωση και τροποποίηση Κανονισμού.

  Ο παρών Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας συμπληρώνεται ή τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενης στην έγκριση της εποπτεύουσας αρχής.  

Άρθρο 40ο

Κατάργηση προγενέστερου Κανονισμού.

  Με τον παρόντα Κανονισμό καταργείται ο ισχύων ήδη εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας και κατάστασης προσωπικού.  

Άρθρο 41ο

Ισχύς κανονισμού.

  Ο παρών Κανονισμός ενεκρίθη από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού με την απόφασή της αριθμός ..... 1/30-4-1991 ..... η δε ισχύς του αρχίζει από την έγκρισή του από την ΙΙ Περιφ. Δ/νση Ε.Β. εκτός των περιπτώσεων που με κατ’ ιδίαν διατάξεις προβλέπεται συγκεκριμένη ημερομηνία ισχύος. Ο παρών Κανονισμός ενεκρίθη από τη ΙΙ Περιφ. Δ/νση Ε.Β. με την απόφασή της αριθμός ..... 2623/4-6-1991 ..... Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού με την απόφασή της αριθμός 07 της 01/21-02-2020, η δε ισχύς του αρχίζει από την έγκρισή του από την εποπτεύουσα αρχή. Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από την εποπτεύουσα αρχή  Δ.Α.Ο.Κ.- ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.ΒΠ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ με το υπ αριθμό πρωτοκόλλου 13078715228/26.02.2020/αρμόδιος Γ.Μαυρίδης

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ


Για να δείτε το ετήσιο πρόγραμμα άρδευσης των περιοχών Αντλιοστάσιο "Ισβόρια", Γεώτρηση "Τζουμέλας", Χώρας Νερό Μηχανή πατήστε ΕΔΩ

Μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή, την ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση (πχ το όνομα ή το επώνυμό σας). Για την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων, πατήστε τα βελάκια της κάθε στήλης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ


Επιλέξτε ημερομηνία ή περιοχή

ΗΜΕΡ/ΝΙΑΠΕΡΙΟΧΗΛΕΠΤ/ΡΙΕΣΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣΤΗΛ. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΟΝΟΜ/ΜΟΣΤΡΕΜ.ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟΩΡΑΡΙΟ ΕΩΣ
22/9/023Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
22/9/023Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
22/9/023Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ410:00 (22/9)14:00 (22/9)
22/9/023Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ414:00 (22/9)18:00 (22/9)
22/9/023Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ7,518:00 (22/9)01:00 (23/9)
22/9/023Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ801:00 (23/9)08:00 (23/9)
22/9/023Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΡΟΗΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
22/9/023Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ9,505:00 (22/9)13:00 (22/9)
22/9/023Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ513:00 (22/9)17:00 (22/9)
22/9/023Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ217:00 (22/9)21:00 (22/9)
22/9/023Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ521:00 (22/9)01:00 (23/9)
22/9/023Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
22/9/023Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
22/9/023Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
22/9/023Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
22/9/023Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 3 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
22/9/023Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
22/9/023Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
22/9/023Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ3 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
22/9/023Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ606:00 (22/9)10:00 (22/9)
22/9/023Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ310:00 (22/9)14:00 (22/9)
22/9/023Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ310:00 (22/9)14:00 (22/9)
22/9/023Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ614:00 (22/9)19:00 (22/9)
22/9/023Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΙΑΣΟΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ619:00 (22/9)24:00 (22/9)
22/9/023Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ224:00 (22/9)05:00 (23/9)
22/9/023Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΓΑΛΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ224:00 (22/9)05:00 (23/9)
22/9/023Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΑΪΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ324:00 (22/9)05:00 (23/9)
22/9/023Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
22/9/023Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
22/9/023Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΠΑΝΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ1206:00 (22/9)19:00 (22/9)
22/9/023Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ919:00 (22/9)03:00 (23/9)
21/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ706:00 (21/9)12:00 (21/9)
21/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ512:00 (21/9)20:00 (21/9)
21/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ512:00 (21/9)20:00 (21/9)
21/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ1620:00 (21/9)10:00 (22/9)
21/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΡΟΗΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ506:00 (21/9)10:00 (21/9)
21/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΙΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ8,510:00 (21/9)18:00 (21/9)
21/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΙΑΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1218:00 (21/9)04:00 (22/9)
21/09/23Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 3 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ3 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ306:00 (21/9)10:00 (21/9)
21/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ206:00 (21/9)10:00 (21/9)
21/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ206:00 (21/9)10:00 (21/9)
21/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ310:00 (21/9)14:00 (21/9)
21/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΥΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ210:00 (21/9)14:00 (21/9)
21/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ714:00 (21/9)20:00 (21/9)
21/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ820:00 (21/9)03:00 (22/9)
21/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ806:00 (21/9)12:00 (21/9)
21/09/23Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ612:00 (21/9)19:00 (21/9)
21/09/23Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ1219:00 (21/9)05:00 (22/9)
21/09/23ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΚΑΤΖΟΥΡΗ ΑΝΝΑ306:00 (21/9)12:00 (21/9)
21/09/23Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΧΑΡΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ306:00 (21/9)12:00 (21/9)
21/09/23Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΜΠΑΞΕΔΕΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΓΚΙΟΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ306:00 (21/9)12:00 (21/9)
21/09/23ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΟΥΧΡΑ ΕΛΕΝΗ4,506:00 (21/9)12:00 (21/9)
21/09/23ΡοδιάΦΡΑΨΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23ΤριλοφιώτικαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ906:00 (21/9)15:00 (21/9)
21/09/23ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ415:00 (21/9)19:00 (21/9)
21/09/23ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ119:00 (21/9)20:00 (21/9)
21/09/23ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ224:00 (21/9)02:00 (22/9)
21/09/23ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ202:00 (22/9)04:00 (22/9)
21/09/23ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ104:00 (22/9)05:00 (22/9)
21/09/23ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ406:00 (21/9)10:00 (21/9)
21/09/23ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΣΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ1,810:00 (21/9)12:00 (21/9)
21/09/23ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΛΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1,812:00 (21/9)14:00 (21/9)
21/09/23ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ414:00 (21/9)18:00 (21/9)
21/09/23ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ418:00 (21/9)22:00 (21/9)
21/09/23ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΒΑΔΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ310:00 (21/9)14:00 (21/9)
21/09/23ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΑΛΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ418:00 (21/9)22:00 (21/9)
21/09/23ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ606:00 (21/9)
21/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΟΥΦΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ2,5
21/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ3
21/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΧΑΤΖΗΣΛΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1,5
21/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3,5
21/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΟΜΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2
21/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΕΣΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ3
21/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΙΟΥΛΕ2
21/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΗΚΑ ΣΟΦΙΑ1,5
21/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΑΜΑΡΑΣ Δ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ2
21/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ2
21/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1
21/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ3,5
21/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23ΠαλιοκαλιάςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Κουκούλι ΆνωΜΗΧΑΝΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ312:00 (21/9)02:00 (22/9)
21/09/23Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΠΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ412:00 (21/9)02:00 (22/9)
21/09/23Κουκούλι ΆνωΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Κουκούλι ΚάτωΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 1ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 2ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ308:00 (21/9)14:00 (21/9)
21/09/23Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 3ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 4ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΧΑΡΑΒΕΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ6
21/09/23ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ1
21/09/23ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ1
21/09/23ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΑΛΙΔΗ4
21/09/23ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΚΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2
21/09/23ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΡΟΣΩ1
21/09/23ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1
21/09/23ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23ΜηλίτσαΔΙΩΡΥΓΑΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/09/23ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192
21/09/23ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ204:00 (21/9)08:00 (21/9)
21/09/23ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΠΑΤΣΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ308:00 (21/9)14:00 (21/9)
21/09/23ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ514:00 (21/9)24:00 (21/9)
21/09/23ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ324:00 (21/9)06:00 (22/9)
21/09/23Χώρας ΝερόΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΔΙΩΡΥΓΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΚΟΥΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ5
21/09/23Χώρας ΝερόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΛΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ308:00 (21/9)14:00 (21/9)
21/09/23Χώρας ΝερόΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΝΤΑΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ16,307:00 (20/9)20:00 (20/9)
20/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ1120:00 (20/9)06:00 (21/9)
20/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΡΟΗΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΙΑΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ6,607:00 (20/9)13:00 (20/9)
20/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ413:00 (20/9)17:00 (20/9)
20/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ417:00 (20/9)21:00 (20/9)
20/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ521:00 (20/9)01:00 (21/9)
20/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ501:00 (21/9)06:00 (21/9)
20/09/23Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 3 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ506:00 (20/9)10:00 (20/9)
20/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΑΪΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ910:00 (20/9)18:00 (20/9)
20/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ618:00 (20/9)23:00 (20/9)
20/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ506:00 (20/9)10:00 (20/9)
20/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ510:00 (20/9)14:00 (20/9)
20/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ714:00 (20/9)20:00 (20/9)
20/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ420:00 (20/9)24:00 (20/9)
20/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ3 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ2,606:00 (20/9)10:00 (20/9)
20/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ306:00 (20/9)10:00 (20/9)
20/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ910:00 (20/9)17:00 (20/9)
20/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2,617:00 (20/9)21:00 (20/9)
20/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ617:00 (20/9)21:00 (20/9)
20/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ721:00 (20/9)03:00 (21/9)
20/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ906:00 (20/9)14:00 (20/9)
20/09/23Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΒΑΪΝΑΛΗ ΣΗΒ.514:00 (20/9)18:00 (20/9)
20/09/23Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΑΪΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1218:00 (20/9)06:00 (21/9)
20/09/23ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΜΙΡΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ706:00 (20/9)18:00 (20/9)
20/09/23ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΑΛΜΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ606:00 (20/9)12:00 (20/9)
20/09/23Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΜΠΑΞΕΔΕΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ306:00 (20/9)12:00 (20/9)
20/09/23ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ406:00 (20/9)12:00 (20/9)
20/09/23ΡοδιάΦΡΑΨΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23ΤριλοφιώτικαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1006:00 (20/9)16:00 (20/9)
20/09/23ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ516:00 (20/9)21:00 (20/9)
20/09/23ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΔΑΪΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ506:00 (20/9)11:00 (20/9)
20/09/23ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΕΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ111:00 (20/9)12:00 (20/9)
20/09/23ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΕΛΙΓΟΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ3,512:00 (20/9)16:00 (20/9)
20/09/23ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ0,916:00 (20/9)17:00 (20/9)
20/09/23ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΙΑΝΤΣΗ ΜΕΡΚΟΥΡΙΑ817:00 (20/9)24:00 (20/9)
20/09/23ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ606:00 (20/9)10:00 (20/9)
20/09/23ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ410:00 (20/9)14:00 (20/9)
20/09/23ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΑΦΟΙ ΓΚΑΡΝΕΤΑ814:00 (20/9)18:00 (20/9)
20/09/23ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΧΑΤΖΗΝΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ406:00 (20/9)12:00 (20/9)
20/09/23ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ606:00 (20/9)12:00 (20/9)
20/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ2
20/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ2,5
20/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ8
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡ. & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2,506:00 (20/8)12:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2,506:00 (20/8)12:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝ. & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2,506:00 (20/8)12:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ206:00 (20/8)12:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΙΤΣΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ406:00 (20/8)12:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ806:00 (20/8)12:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΑΦΟΙ ΠΡΟΥΣΑΛΗ1006:00 (20/8)12:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΖΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ606:00 (20/8)12:00 (10/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΔΗΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ1,506:00 (20/8)12:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΩΚΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ412:00 (20/8)18:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΑΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ812:00 (20/8)18:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΤΕΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ2,512:00 (20/8)18:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΜΕΡΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ612:00 (20/8)18:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΒΑΤΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ4,518:00 (20/8)24:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΣΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ2,518:00 (20/8)24:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ118:00 (20/8)24:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΦΕΙΔΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ618:00 (20/8)24:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ318:00 (20/8)24:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΚΕΡΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ218:00 (20/8)24:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ118:00 (20/8)24:00 (20/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ1024:00 (20/8)06:00 (21/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΟΥΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ224:00 (20/8)06:00 (21/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ424:00 (20/8)06:00 (21/8)
20/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΕΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ224:00 (20/8)06:00 (21/8)
20/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΑΝΤΙΦΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ5
20/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΠΑΜΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ2
20/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ3
20/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΠΑΜΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ3
20/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1
20/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ5
20/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΠΑΜΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ4,5
20/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1,5
20/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ4
20/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2,5
20/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ7
20/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ4
20/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΟΜΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ5
20/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2
20/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΚΥΡΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ2
20/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΚΑΡΚΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ6
20/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1,2
20/09/23ΠαλιοκαλιάςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ406:00 (20/9)12:00 (20/9)
20/09/23Κουκούλι ΆνωΜΗΧΑΝΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1608:00 (20/9)12:00 (21/9)
20/09/23Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΣΟΦΙΑ508:00 (20/9)12:00 (21/9)
20/09/23Κουκούλι ΆνωΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Κουκούλι ΚάτωΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 1ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 2ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 3ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ508:00 (20/9)14:00 (20/9)
20/09/23Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 4ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23ΜηλίτσαΔΙΩΡΥΓΑΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
20/09/23ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ208:00 (20/9)12:00 (20/9)
20/09/23ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΡΑΜΑ ΛΟΥΤΦΙ ΑΦΜΕΤ502:00 (20/9)12:00 (20/9)
20/09/23ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ212:00 (20/9)16:00 (20/9)
20/09/23ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΕΤΡΟΣ616:00 (20/9)04:00 (21/9)
20/09/23Χώρας ΝερόΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΔΙΩΡΥΓΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΚΕΝΟ
20/09/23Χώρας ΝερόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ208:00 (20/9)14:00 (20/9)
20/09/23Χώρας ΝερόΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΒάντοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΜπαχούτσιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1506:00 (19/9)18:00 (19/9)
19/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1218:00 (19/9)06:00 (20/9)
19/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΡΟΗΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 3 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ3210:00 (19/9)06:00 (20/9)
19/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1009:00 (19/9)17:00 (19/9)
19/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ517:00 (19/9)21:00 (19/9)
19/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΙΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ721:00 (19/9)03:00 (20/9)
19/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ3 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ306:00 (19/9)10:00 (19/9)
19/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ306:00 (19/9)10:00 (19/9)
19/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ310:00 (19/9)14:00 (19/9)
19/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ310:00 (19/9)14:00 (19/9)
19/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ714:00 (19/9)20:00 (19/9)
19/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ1320:00 (19/9)06:00 (20/9)
19/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ706:00 (19/9)12:00 (19/9)
19/09/23Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ1,512:00 (19/9)17:00 (19/9)
19/09/23Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΡΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ512:00 (19/9)17:00 (19/9)
19/09/23Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ617:00 (19/9)21:00 (19/9)
19/09/23Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ921:00 (19/9)06:00 (20/9)
19/09/23Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Τσιφλίκι ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ506:00 (19/9)12:00 (19/9)
19/09/23ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2,506:00 (19/9)12:00 (19/9)
19/09/23Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΤΟΥΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ306:00 (19/9)12:00 (19/9)
19/09/23Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΜΠΑΞΕΔΕΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΖΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ506:00 (19/9)12:00 (19/9)
19/09/23ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ606:00 (19/9)18:00 (19/9)
19/09/23ΡοδιάΦΡΑΨΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΤριλοφιώτικαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΛΑΦΑΡΑΣ ΣΙΜΟΣ3,507:00 (19/9)11:00 (19/9)
19/09/23ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΟΥΦΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ311:00 (19/9)14:00 (19/9)
19/09/23ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΕΪΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ407:00 (19/9)11:00 (19/9)
19/09/23ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ111:00 (19/9)12:00 (19/9)
19/09/23ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΒΑΔΙΑΣ4,512:00 (19/9)17:00 (19/9)
19/09/23ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΛΑΦΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ510:00 (19/9)14:00 (19/9)
19/09/23ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΖΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ414:00 (19/9)18:00 (19/9)
19/09/23ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ918:00 (19/9)22:00 (19/9)
19/09/23ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ212:00 (19/9)18:00 (19/9)
19/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΙΔΑ ΜΑΡΙΑ0,5
19/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΚΑΛΛΙΔΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ3
19/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ2
19/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2
19/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1,5
19/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΡΙΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ1,5
19/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2
19/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΑΜΑΡΑΣ Δ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ4
19/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΧΛΩΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ1
19/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2
19/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ1
19/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ3
19/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΠαλιοκαλιάςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο2"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Γύμνοβο (Καραϊδα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Πούγκο-Στράντζα ΡοήΡΟΗΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Στράντζα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Κουκούλι ΆνωΜΗΧΑΝΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1608:00 (19/9)08:00 (20/9)
19/09/23Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ2008:00 (19/9)15:00 (20/9)
19/09/23Κουκούλι ΆνωΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Κουκούλι ΚάτωΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 1ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ408:00 (19/9)15:00 (19/9)
19/09/23Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 2ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 3ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ408:00 (19/9)15:00 (19/9)
19/09/23Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 4ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΜηλίτσαΔΙΩΡΥΓΑΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ508:00 (19/9)12:00 (19/9)
19/09/23ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ508:00 (19/9)12:00 (19/9)
19/09/23ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΕΡΙΣΣΟΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ308:00 (19/9)12:00 (19/9)
19/09/23ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ508:00 (19/9)12:00 (19/9)
19/09/23ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΙΤΑΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ708:00 (19/9)12:00 (19/9)
19/09/23ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΗΤΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ408:00 (19/9)12:00 (19/9)
19/09/23ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ308:00 (19/9)12:00 (19/9)
19/09/23ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ608:00 (19/9)20:00 (19/9)
19/09/23ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΔΑΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ320:00 (19/9)02:00 (20/9)
19/09/23Χώρας ΝερόΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΔΙΩΡΥΓΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΛΙΟΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ6
19/09/23Χώρας ΝερόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ712:00 (19/9)18:00 (19/9)
19/09/23Χώρας ΝερόΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΜπαλτανέτοΓΕΩΤΡΗΣΗΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23ΠαναγιώτουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
19/09/23Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23ΒάντοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23ΜπαχούτσιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ806:00 (18/9)12:00 (18/9)
18/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΠΑΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ812:00 (18/9)19:00 (18/9)
18/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ1219:00 (18/9)05:00 (19/9)
18/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΡΟΗΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ206:00 (18/9)10:00 (18/9)
18/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ210:00 (18/9)14:00 (18/9)
18/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ414:00 (18/9)18:00 (18/9)
18/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ218:00 (18/9)22:00 (18/9)
18/09/23Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ206:00 (17/9)10:00 (17/9)
18/09/23Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 3 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΛΤΙΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ805:00 (18/9)12:00 (18/9)
18/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ812:00 (18/9)18:00 (18/9)
18/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ1018:00 (18/9)02:00 (19/9)
18/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΦΑΡΜΑ ΕΠΕ1002:00 (19/9)10:00 (19/9)
18/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ406:00 (18/9)10:00 (18/9)
18/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΕΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ710:00 (18/9)15:00 (18/9)
18/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΕΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ515:00 (18/9)20:00 (18/9)
18/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1620:00 (18/9)09:00 (19/9)
18/09/23Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ3 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ306:00 (18/9)10:00 (18/9)
18/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΒΑΪΝΑΛΗ ΣΗΒ.406:00 (18/9)10:00 (18/9)
18/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ310:00 (18/9)14:00 (18/9)
18/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ310:00 (18/9)14:00 (18/9)
18/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ714:00 (18/9)19:00 (18/9)
18/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ919:00 (18/9)03:00 (19/9)
18/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΡΩΝ809:00 (18/9)16:00 (18/9)
18/09/23Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ316:00 (18/9)20:00 (18/9)
18/09/23Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1220:00 (18/9)06:00 (18/9)
18/09/23Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Τσιφλίκι ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ10
18/09/23Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΡΕΤΖΕΜΙ ΜΙΡΑΝΤΑ606:00 (18/9)18:00 (18/9)
18/09/23ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2,506:00 (18/9)18:00 (18/9)
18/09/23Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΚΑΤΖΟΥΡΗ ΑΝΝΑ1,512:00 (18/9)18:00 (18/9)
18/09/23Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΕΡΣΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ312:00 (18/9)18:00 (18/9)
18/09/23Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΜΠΑΞΕΔΕΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΚΑΤΖΟΥΡΗ ΑΝΝΑ306:00 (18/9)12:00 (18/9)
18/09/23ΡοδιάΦΡΑΨΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23ΤριλοφιώτικαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΔΑΜΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ1406:00 (18/9)22:00 (18/9)
18/09/23ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ208:00 (18/9)10:00 (18/9)
18/09/23ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΔΑΪΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ210:00 (18/9)12:00 (18/9)
18/09/23ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΧΑΤΖΗΣΛΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ506:00 (18/9)10:00 (18/9)
18/09/23ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΧΑΤΖΗΣΛΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ510:00 (18/9)14:00 (18/9)
18/09/23ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΧΑΤΖΗΝΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ412:00 (18/9)18:00 (18/9)
18/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ1
18/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΒΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ1,5
18/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ1,5
18/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6,5
18/09/23ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ0,5
18/09/23ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΠΑΜΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ4
18/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1
18/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΜΕΡΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1
18/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΕΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ2
18/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2
18/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΙΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ0,5
18/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ4
18/09/23Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23ΠαλιοκαλιάςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο2"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ708:00 (18/9)14:00 (18/9)
18/09/23Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Γύμνοβο (Καραϊδα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Πούγκο-Στράντζα ΡοήΡΟΗΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΡΑΦΑΗΛ ΠΕΤΡΟΣ6
18/09/23Στράντζα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΝΙΚΟΛΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ4,512:00 (18/9)18:00 (18/9)
18/09/23ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Κουκούλι ΆνωΜΗΧΑΝΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1908:00 (18/9)16:00 (19/9)
18/09/23Κουκούλι ΆνωΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Κουκούλι ΚάτωΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 1ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 2ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 3ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 4ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23ΜηλίτσαΔΙΩΡΥΓΑΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ808:00 (18/9)16:00 (18/9)
18/09/23ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1008:00 (18/9)18:00 (18/9)
18/09/23ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ508:00 (18/9)14:00 (18/9)
18/09/23ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΙΜΙΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ512:00 (18/9)18:00 (18/9)
18/09/23ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ408:00 (18/9)16:00 (18/9)
18/09/23ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΚΕΝΟ16:00 (18/9)08:00 (19/9)
18/09/23Χώρας ΝερόΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΔΙΩΡΥΓΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΛΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ2
18/09/23Χώρας ΝερόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Χώρας ΝερόΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ212:00 (18/9)18:00 (18/9)
18/09/23ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ312:00 (18/9)18:00 (18/9)
18/09/23ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23ΜπαλτανέτοΓΕΩΤΡΗΣΗΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΥΛΩΝΑ ΣΟΦΙΑ218:00 (18/9)24:00 (18/9)
18/09/23ΠαναγιώτουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
18/09/23Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ