Καταστατικό του Τ.Ο.Ε.Β. Νάουσας

  Καταστατικό Τ.Ο.Ε.Β. Νάουσας

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ

Άρθρο 

ΕπωνυμίαΝομική ΠροσωπικότηταΕποπτεία

Συνιστάται Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) με την Επωνυμία ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣΝΑΟΥΣΗΣο οποίος διέπεται από τις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 3881 της 25 Οκτωβρίου 1958 «Περί έργων Εγγείων Βελτιώσεων», των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων και του παρόντος καταστατικού. Ο Οργανισμός αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, οι σχέσεις δε μεταξύ αυτού και των μελών του διέπονται από το παρόν Καταστατικό και τη σχετική Νομοθεσία «Περί έργων Εγγείων Βελτιώσεων» (Ο.Ε.Β.). Ο Οργανισμός Εποπτεύεται από την οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ασκεί το Διοικητικό, Τεχνικό και Διαχειριστικό έλεγχο αυτού.

Άρθρο 2

ΈδραΣφραγίδα

Ο Οργανισμός έχει την έδρα του στη ΝΑΟΥΣΑ της επαρχίας ΝΑΟΥΣΗΣ του Νομού ΗΜΑΘΙΑΣ. Η σφραγίδα του Οργανισμού φέρει την επωνυμία του. Η επωνυμία του Οργανισμού στη σφραγίδα και συγκεκριμένα οι λέξεις «Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων» δύνανται να αναγράφονται με τα αρχικά γράμματα του Οργανισμού (Τ.Ο.Ε.Β.)

Β. ΣΚΟΠΟΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 3

ΣκοπόςΠεριοχή δικαιοδοσία

Ο Οργανισμός έχει σκοπό την έγγειο βελτίωση των αγροκτημάτων των μελών του, τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή της δικαιοδοσίας του. Η περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού περιλαμβάνει έκταση #29.950# στρεμμάτων και επεκτείνεται στην περιοχή που εξυπηρετείται ή που πρόκειται να εξυπηρετηθεί από τα έξής έργα : α.- Προβλεπόμενα ............................................................................ β.- Για εκτέλεση .......Περιοχής Ανατολικού Βερμίου .................................... γ.- Λειτουργούντα ..... Πρόχειρο ........................................................... Η περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με την επέκταση ή τον περιορισμό των εκτάσεων που εξυπηρετούνται από τα έργα δικαιοδοσίας του. Κάθε μεταβολή της περιοχής δικαιοδοσίας καθορίζεται με σχετική απόφαση του οικείου Νομάρχου. Με την αυτήν απόφαση ορίζεται ο αριθμός των αντιπροσώπων που συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση και ο αριθμός των αντιπροσώπων αυτών κατανέμεται κατά Δήμους ή Κοινότητες. Εάν η νέα περιοχή είναι ίση ή μεγαλύτερη του μισού της περιοχής δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β., τότε συγκαλούνται από την οικεία Υπηρεσία Ε.Β. όλες οι τοπικές συνελεύσεις για την ανανέωση των παλαιών και για την εκλογή νέων αντιπροσώπων, βάσει της νέας κατανομής. Στην αντίθετη, με την ανωτέρω περίπτωση δεν εκλέγονται αντιπρόσωποι για τη νέα περιοχή, μέχρι να λήξει ή να ανακληθεί η θητεία των αντιπροσώπων, που συγκροτούν το σώμα της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 4

Η χρονική διάρκεια του Οργανισμού είναι απεριόριστη. Στις εργασίες, στα γραφεία και στις συνεδριάσεις του Οργανισμού δεν επιτρέπονται συζητήσεις που εκφεύγουν από το σκοπό και τις επιδιώξεις του Οργανισμού.

Γ ́ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 5

  Στον Οργανισμό ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. Η διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων της αρμοδιότητάς του και ειδικότερα : 1.Η ρύθμιση της χρήσεως και η διανομή των υπό την διοίκηση του Οργανισμού υδάτων, δια της επιβολής κανονισμών αρδεύσεως και της λήψεως λοιπών αναγκαιούντων μέτρων. 2.Η αστυνόμευση των υδάτων και των έργων. 3.Η επιβολή και η βεβαίωση των, κατά τα άρθρα 8 και 29 του παρόντος καταστατικού εισφορών, τελών και λοιπών απαιτήσεων. 4.Η εξόφληση των οφειλών αυτού προς το Δημόσιο, το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών και την Α.Τ.Ε., και η είσπραξη των οφειλών των κάθε φύσεως Νομικών ή φυσικών προσώπων που ωφελούνται από αυτόν. 5.Ο καθορισμός και η είσπραξη μισθωμάτων και δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 14 παραγρ. Ι ε ́ του 3881/1958 Ν.Δ. 6.Η, σε συνεργασία μετά των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου, για τη γεωργική αξιοποίηση της περιοχής δικαιοδοσίας του, καθώς επίσης και η μέριμνα για την εφαρμογή καταλλήλων συστημάτων και μεθόδων που συντελούν στην εντατική εκμετάλλευση του εδάφους. 7.α) Ο Οργανισμός, προκειμένου περί αρδευτικών έργων, καταρτίζει υποχρεωτικά, για την περιοχή δικαιοδοσίας του, ωρολόγια προγράμματα και κανονισμούς αρδεύσεως με βάση τα προγράμματα καλλιεργειών που συντάσσει κάθε χρόνο. Τα παραπάνω προγράμματα καλλιεργειών καταρτίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μέσα στα πλαίσια του Τοπικού και Γενικού προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα δε ωρολόγια προγράμματα και οι κανονισμοί αρδεύσεως βάσει οδηγιών της Γ.Δ.Ε.Β., ώστε να επιτυγχάνεται με αυτά, κατά τον καλύτερο τρόπο, η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση των έργων. β) Η τήρηση των ωρολογίων προγραμμάτων και κανονισμών αρδεύσεως είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη του Οργανισμού. Ο Οργανισμός δύναται να απαιτήσει να του καταβληθούν τα κάθε μορφής αρδευτικά δικαιώματα, που καθορίστηκαν με τα ανωτέρω προγράμματα, και από τα μέλη του εκείνα που από δική τους υπαιτιότητα ή δεν έκαναν καθόλου χρήση του αρδευτικού ύδατος, ή έκαναν μερική μόνο χρήση ή ακόμη δεν ωφελήθηκαν από τη χρήση αυτή. Επίσης μέλη του Οργανισμού, που οι ιδιοκτησίες τους έπαθαν ζημίες από τη μη συμμόρφωσή τους με τα προγράμματα καλλιεργειών, δεν απαλλάσσονται από την καταβολή των αρδευτικών δικαιωμάτων, ούτε δικαιούνται να ζητήσουν αποζημίωση, για τις ζημίες που έγιναν στις ιδιοκτησίες τους. γ) Ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να ζητεί τις υποδείξεις και οδηγίες της Γ.Δ.Ε.Β. και των άλλων αρμοδίων Γεωργικών Υπηρεσιών και να τις εφαρμόζει για την καλύτερη χρησιμοποίηση του ύδατος. δ) Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να καταρτίζει ετήσια προγράμματα καλλιεργειών για τις εκτάσεις της περιοχής του που δεν αρδεύονται, εφόσον αυτά συμβάλλουν στην καλύτερη αξιοποίηση των έργων δικαιοδοσίας του καθώς επίσης προγράμματα των οικονομικών υποχρεώσεων αυτού. 8.Η μέριμνα για τη σύνταξη μελετών, την κατασκευή ή συμπλήρωση έργων καθώς και η μέριμνα διοικήσεως, συντηρήσεως και λειτουργίας των έργων που υφίστανται και των έργων που θα εκτελεσθούν. Η δαπάνη συντάξεως των σχετικών μελετών θα βαρύνει τον Οργανισμό και θα προέρχεται από τους πόρους αυτού ή από δανειακά κεφάλαια. 9.Η ρύθμιση της συντηρήσεως και λειτουργίας έργων, αξιοποιήσεως εδάφους της αρμοδιότητός του, που εκτελέστηκαν ή που θα εκτελεστούν από Νομικά ή φυσικά πρόσωπα και με δαπάνες αποκλειστικά και μόνο αυτών, εφόσον η συντήρηση και η λειτουργία των έργων αυτών επηρεάζει, με οποιοδήποτε τρόπο, την εκμετάλλευση και την ασφάλεια των έργων εγγείων βελτιώσεων, που τελούν υπό την διοίκηση του Οργανισμού. Επίσης στις περιπτώσεις αυτές ο Οργανισμός εκδίδει κανονισμούς συντηρήσεως και λειτουργίας των έργων, προς τους οποίους υποχρεούνται να συμμορφώνονται τα Νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στην διοίκηση των οποίων τελούν τα εν λόγω έργα. Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας των προσώπων αυτών, η διοίκηση των έργων αυτών μεταβιβάζεται, με απόφαση του οικείου Νομάρχου, προσωρινά ή οριστικά στον Οργανισμό, ο οποίος θα ασκεί τη διοίκηση αυτή με δαπάνες των ενδιαφερομένων. 10.Για την πρόσληψη, την απόλυση, τις ποινές, τα προσόντα, την μισθοδοσία κ.λ.π. των υδρονομικών οργάνων των Τ.Ο.Ε.Β., εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 499/1975. 11.α) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού δύναται, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, να επιβάλλει τις από το καταστατικό προβλεπόμενες κυρώσεις και αναγκαστικά μέτρα, κατά των μελών που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Μεταξύ των κυρώσεων αυτών δύναται να επιβληθεί και η διακοπή της παροχής αρδευτικού ύδατος, στα μέλη που δεν εκπληρώνουν τις, προς τον Οργανισμό, κάθε μορφής ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, είτε αυτές είναι της τρεχούσης χρήσεως είτε παλαιοτέρων χρήσεων. β) Πριν την επιβολή κυρώσεων ή αναγκαστικών μέτρων κατά μέλους του ο Οργανισμός του αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στην οποία ορίζεται προθεσμία, μέσα στην οποία, προκειμένου περί αναγκασμού σε ενέργεια, πρέπει να εκτελεσθεί αυτή. Η επίδοση της ειδοποιήσεως ενεργείται από υπάλληλο του Οργανισμού ή εντεταλμένο, για το σκοπό αυτό, άλλο μέλος του Οργανισμού. Η επίδοση της ειδοποιήσεως βεβαιούται με την υπογραφή, στο βιβλίο επιδόσεως εγγράφων, του μέλους προς το οποίο απευθύνεται. Σε περίπτωση αυτό αρνείται την παραλαβή υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η επίδοση της ειδοποιήσεως μπορεί να γίνει και με συστημένη επιστολή. Τα μέλη του Οργανισμού που κατοικούν σε πόλεις ή κωμοπόλεις έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν, με έγγραφη δήλωσή τους την διεύθυνση της κατοικίας τους ή των τυχόν από αυτούς διορισμένων πληρεξουσίων ή αντικλήτων τους. Σε περίπτωση μη υποβολής της παραπάνω δηλώσεως ή υποβολής δηλώσεως με ανακριβή στοιχεία, τότε η έγγραφη ειδοποίηση τοιχοκολλείται, από τον αρμόδιο υπάλληλο ή από το εντεταλμένο μέλος, στο συνηθισμένο τόπο ανακοινώσεων του Οργανισμού. Κάθε επίδοση που ενεργείται με τοιχοκόλληση είναι έγκυρη, εφόσον στο οικείο πρακτικό τοιχοκολλήσεως υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος του Οργανισμού και δύο (2) μάρτυρες. γ) Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδονται βάση της παραγρ. ΙΙ α του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο Ι παρ. 2 του από 13-9-1959 Β.Δ., «περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων», μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από της ημερομηνίας κοινοποιήσεως αυτών προς την οικεία Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, εφόσον, με την απόφαση του Δ.Σ. που προσβάλλεται, θίγονται δικαιώματα του ενισταμένου, λόγω μη εφαρμογής ή κακής εφαρμογής της Ο.Ε.Β. Νομοθεσίας ή γιατί δεν συντρέχουν οι πραγματικές προϋποθέσεις που να δικαιολογούν την επιβολή των αναγκαστικών μέτρων ή γιατί κατά τον καθορισμό των μέτρων αυτών έγιναν χαριστικές διακρίσεις.

Δ ́ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 6

1.Μέλη του Οργανισμού γίνονται υποχρεωτικά όλα τα φυσικά και Νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν μία από τις σχέσεις που αναφέρονται κατωτέρω, προς τα αγροτικά ακίνητα που βρίσκονται μέσα στην περιοχή της δικαιοδοσίας του Οργανισμού και που εξυπηρετούνται από τα έργα της αρμοδιότητάς του, ήτοι : α. Ιδιοκτήτες και Νομείς. β. Σε διχασμό νομής και κυριότητας. αα. Νομείς καθώς και οι του αγροτικού Νόμου και οι από προσωρινή διανομή κάτοχοι. ββ. Εμφυτευτές και επιφανειούχοι. γγ. Επικαρπωτές, που έχουν εμπράγματο δικαίωμα χρήσεως ή οικήσεως και οι κοινωνοί των δικαιωμάτων αυτών, οι οποίοι υπέχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός μέλους. Οι με δυνάμει οποιουδήποτε τίτλου, κάτοχοι των παραπάνω εκτάσεων σε περίπτωση απουσίας ή αφάνειας, των κατά τα ανωτέρω εξουσιαστών θεωρούνται ως πληρεξούσιοι αυτών και ασκούν γι’ αυτούς τα προσήκοντα δικαιώματα και εκπληρώνουν για λογαριασμό των ως άνω εντολέων τις υποχρεώσεις που βαρύνουν αυτούς. 2.Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει οπωσδήποτε μία από τις ανωτέρω σχέσεις, το εγγράψει υποχρεωτικά ως μέλος του Οργανισμού, από τότε δε που θα πάψει να υπάρχει η σχέση αυτή, να το διαγράφει. 3.Οι αποφάσεις της Διοικήσεως του Οργανισμού, περί εγγραφής ή διαγραφής μέλους, κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους και τοιχοκολλούνται στα γραφεία του Οργανισμού και στον οικείο τόπο δημοσιεύσεως της Κοινότητας, μέσα στην περιοχή της οποίας βρίσκονται τα ακίνητα που έχουν τις παραπάνω σχέσεις με τον Οργανισμό. Κατά των ως άνω αποφάσεων μπορεί να ασκηθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από της κοινοποιήσεως, ενστάσεις από τους ενδιαφερομένους ή από κάθε τρίτο, οι οποίοι θα τις υποβάλουν στην Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, και αυτή αποφαίνεται οριστικά. 4.Εκείνοι που γίνονται μέλη του Οργανισμού από διαδοχή δικαιωμάτων της παραγρ. 1 σε ακίνητα της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού ύστερα από την έναρξη της λειτουργίας του, αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που δεν εκπληρώθηκαν και σχετίζονται προς τα δικαιώματα του δικαιοπαρόχου των προς τον Οργανισμό.

Ε ́ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Ή ΤΡΙΤΩΝ

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις μελών

1.Τα μέλη του Οργανισμού υποχρεούνται όπως : α. Με τη συλλογική δράση τους συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού. β. Συμμετέχουν στις δαπάνες μελετών, κατασκευών, λειτουργίας, συντηρήσεως διοικήσεως των έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Οργανισμού και γενικά να εκπληρώνουν τις προβλεπόμενες, από τις ανωτέρω διατάξεις, οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις τους. γ. Εκπληρώνουν, χωρίς πρόφαση και με πνεύμα συμβολής στη γρήγορη εκτέλεση των έργων, τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται από το άρθρο 33 παραγρ. 3 του Ν.Δ. 3881/1958 και άρθρου 45 του Νόμου 4639/1930, όπως αυτό συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, και ειδικότερα να : αα. Επιτρέπουν τη διέλευση μέσα από τα κτήματά τους και την παραμονή μέσα σ’ αυτά ατόμων, συνεργείων, οχημάτων και μηχανημάτων και την εκτέλεση από αυτά έργων, που έχει προγραμματίσει και καθορίσει ο Οργανισμός και που αναφέρονται σε απαραίτητες αναγνωρίσεις, τοπογραφήσεις, μελέτες, κατασκευές και σε λειτουργία και συντήρηση των έργων. ββ. Επιτρέπουν την κατασκευή, μέσα στα κτήματά τους, προσωρινών ή μονίμων έργων καθώς επίσης και την εκτέλεση κάθε εργασίας (ισοπεδώσεις κ.λ.π.) που είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Οργανισμού. δ. Δέχονται την εφαρμογή προγραμμάτων αναδασμού, σύμφωνα με τιςδιατάξεις του Ν. 674/1977. ε. Συμμορφώνονται με τους κανονισμούς αρδεύσεως, με τα καλλιεργητικά προγράμματα και τα λοιπά μέτρα του Οργανισμού και του Κράτους, τα σχετικά με τη χρήση και διανομή των υδάτων και τη γεωργική αξιοποίηση των εδαφών. 2.Σε οποιαδήποτε αντίρρηση για το απαραίτητο των, με τα στοιχεία αα και ββ του εδαφίου γ της παραγρ. 1, έργων και εργασιών αποφαίνεται οριστικά η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων. 3.Μέλη που για οποιαδήποτε αιτία, είναι οφειλέτες προς τον Οργανισμό, υποχρεώνονται, μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που θα τους επιδοθεί η πρόσκληση για να πληρώσουν, να προσέρχονται για την εξόφληση της οφειλής τους. Σε περίπτωση που δεν θα εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία, εκτός των λοιπών κυρώσεων, δεν μπορούν να διορισθούν ή να παραμείνουν ως υδρονομικά όργανα ή ως υπάλληλοι του Οργανισμού.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις Τρίτων

1.Εάν ιδιοκτήτες κτημάτων, μεταλλείων, βιομηχανικών και άλλων εγκαταστάσεων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, χωρίς να είναι μέλη, ή εάν μέλη ιδιοκτήτες και άλλων ακινήτων, μεταλλείων ή βιομηχανικών κ.λ.π. εγκαταστάσεων, που βρίσκονται μέσα ή έξω της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού, έχουν ωφέλεια από τα, μέσα στην περιοχή του Οργανισμού, εκτελούμενα έργα, δύνανται αυτοί να υποχρεωθούν στην καταβολή εισφοράς υπέρ του Οργανισμού. 2.Οι παραπάνω εισφορές δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν την αποδεδειγμένη ωφέλεια από τα έργα που εκτελούνται, επιβάλλονται δε από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις εισφορές από γεωργικά κτήματα που βρίσκονται μέσα στην περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού. Το μέγεθος της ωφέλειας των ανωτέρω αποδεικνύεται με έκθεση 3μελούς επιτροπής ως η με αριθμό 128141/1594/802/27-12-1979 διαταγή της Γ.Δ.Ε.Β. ορίζει. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτών που ωφελήθηκαν, σχετικά με το μέγεθος της ωφέλειας και το ύψος της εισφοράς που τους επεβλήθη, αποφαίνεται οριστικά η οικεία Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, μετά σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

ΣΤ ́ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 9

Τα μέλη του Οργανισμού έχουν δικαίωμα να : 1.Συμμετέχουν στις ωφέλειες οι οποίες προκύπτουν από τα έργα και τις εργασίες του Οργανισμού. 2.Συμμετέχουν στη Διοίκηση του Οργανισμού. 3.Ζητούν, ύστερα, την καταβολή αποζημιώσεως, για τυχόν ζημιές που προξενήθηκαν με ευθύνη του Οργανισμού στα κτήματά τους κατά την εκτέλεση των έργων ή εργασιών, μετά από αφαίρεση της σχετικής υπέρ αυτών ωφελείας που προέκυψε από τα έργα ή εργασίες που εκτελέσθηκαν. 4.Παρουσιάζονται στις Τοπικές Συνελεύσεις και λαμβάνουν μέρος στις διασκέψεις αυτών δια ψηφοφορίας. 5.Λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, όποτε θέλουν, του δε ισολογισμού και λογαριασμών κερδών και ζημιών τουλάχιστον επτά (7) ημέρες προ της υποβολής αυτών στη Γενική Συνέλευση. 6.Απαιτήσουν την ανάλογη απαλλαγή τους από τις εισφορές προς τον Οργανισμό, σε περίπτωση που τμήμα της κτηματικής περιουσίας τους δεν εξυπηρετείται και δεν ωφελείται, με οποιοδήποτε τρόπο από το έργο που εκτελέσθηκε. Σε περίπτωση που η αξίωση του μέλους απορριφθεί, συνολικά ή μερικά, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως κατά της Διοικητικής αποφάσεως στην οικεία Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, η οποία αποφαίνεται οριστικά μετά σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγείων Βελτιώσεων. 7.Προσβάλουν με ένσταση αποφάσεως των Οργάνων Διοικήσεως του Οργανισμού, όπου αυτό συγχωρείται και επιτρέπεται από τις διατάξεις που υπάρχουν. 8.Ασκούν κάθε δικαίωμα που παρέχεται σ’ αυτούς, από την «Περί έργων Εγγείων Βελτιώσεων» και λοιπή κειμένη Νομοθεσία.

Ζ ́ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 10

1.Μέσα σε Τρεις (3) μήνες πριν λήξει η θητεία των αντιπροσώπων, η οποία είναι τετραετής (4) συνέρχονται στις έδρες των, στην παραγρ. 5 του παρόντος άρθρου, Κοινοτήτων, οι κτηματίες – μέλη του Οργανισμού – για την ανάδειξη αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση. Η θητεία των αντιπροσώπων αρχίζει από τη λήξη της 4ετούς θητείας των απερχομένων. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με πρόσκλησή του την ημερομηνία συγκλήσεως των Τοπικών Συνελεύσεων. Οι προσκλήσεις, για σύγκληση των Τοπικών Συνελεύσεων, γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους με έγγραφα προς τους οικείους Δήμους ή Κοινότητες και με τοιχοκόλληση προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών. 3.Ο αποκλειστικός σκοπός των Τοπικών συνελεύσεων, που συνέρχονται σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα, όπου η μόνιμη κατοικία των μελών, είναι η εκλογή των αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση, μετά αναπληρωματικών ίσων προς το μισό του αριθμού των τακτικών αντιπροσώπων. Σαν εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που κατά σειρά πλειοψηφούν. Εάν ο αριθμός, των, κατά Δήμο ή Κοινότητα, αντιπροσώπων είναι περιττός, (μονός) τότε, εκλέγονται αναπληρωματικοί ίσοι με το μισό συν ½ των τακτικών. Μέλη που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης εγγράφονται στους κτηματικούς καταλόγους του Δήμου ή της Κοινότητας όπου υπάγονται τα κτήματά των ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτών. Το αυτό δύναται να ισχύει και για μέλη που κατοικούν μόνιμα σε πόλεις όπου είναι αδύνατη ή δυσχερής η συγκρότηση Τοπικής Συνελεύσεως, αυτό δε κρίνεται από την οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων. Μέλη που κατοικούν σε Δήμους ή Κοινότητες, οι οποίες δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις εκλογής αντιπροσώπου, εγγράφονται στους κτηματικούς καταλόγους του πλησιέστερου Δήμου ή Κοινότητος ή κατόπιν δηλώσεώς τους σε εκείνο το Δήμο ή Κοινότητα που υπάγονται τα κτήματά τους ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτών, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις εκλογής αντιπροσώπου. 4.Οι ψήφοι των μελών του Οργανισμού στην Τοπική Συνέλευση, καθορίζονται βάσει της εκτάσεως που κατέχει κάθε μέλος μέσα στην περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού και που εξυπηρετείται από τα έργα αυτού κατά την ακόλουθο κλίμακα : Από πέντε (5) μέχρι είκοσι (20) στρέμματα, μία (1) ψήφος ................................. Από είκοσι (20) μέχρι πενήντα (50) στρέμματα, δύο (2) ψήφους........................ Από πενήντα (50) και άνω στρέμματα, τρεις (3) ψήφους ................................. ως Ν. 2538/97 άρθρο 60, ΦΕΚ 242/1-12-1997........................................ 5.Ο αριθμός των αντιπροσώπων που συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού καθορίζεται, σε αναφορά με την έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας αυτού σε ... εξήντα επτά (67) ... και κατανέμονται κατά Κοινότητα και βάσει της εκτάσεως που κατέχει κάθε Κοινότητα ως εξής : 1.... Νάουσας, πενήντα ένας (51) αντιπρόσωποι .......................................................... 2.... Στενημάχου, οκτώ (8) αντιπρόσωποι .................................................................. 3.... Γιαννακοχωρίου, οκτώ (8) αντιπρόσωποι .................................................................... ως 1102/22-04-2004, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Ημαθίας .................... 6.Για να υπάρχει απαρτία των τοπικών συνελεύσεων απαιτείται η παρουσία μελών που να εκπροσωπούν τουλάχιστον το μισό συν ένα του συνόλου των ψήφων του οικείου κτηματολογικού καταλόγου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας στην πρώτη συνέλευση, αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα, χωρίς καμία ιδιαίτερη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και κατά την ίδια ώρα και λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. 7.Τα μέλη των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) θα ψηφίζουν υποχρεωτικά αυτοπροσώπως στις τοπικές συνελεύσεις τους. (αριθ. 26 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 33τ.Α/6.3.1997) 8.Στις τοπικές συνελεύσεις δύνανται να παρίστανται αρμόδιοι υπάλληλοι της οικείας Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων και της οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας. 9.Σε κάθε Τοπική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο, δύο (2) ψηφολέκτες και ένα πρακτικογράφο, που ορίζονται από αυτή. 10.Οι τυχόν κατά των αποφάσεων των Τοπικών Συνελεύσεων ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε τρεις (3) ημέρες στον αρμόδιο Ειρηνοδίκη και εκδικάζονται από αυτόν, εκ των ενόντων οριστικά και ανέκκλητα, μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Μέχρι να εκδικασθούν οι ενστάσεις από τον Ειρηνοδίκη, οι απερχόμενοι αντιπρόσωποι ασκούν νομίμως τα καθήκοντά τους. 11.Σε περίπτωση κατά την οποία Τοπικές Συνελεύσεις δεν εκλέξουν για οποιοδήποτε λόγο τους αντιπροσώπους τους για τη Γενική Συνέλευση, δύναται ο οικείος Νομάρχης με πράξη του να ορίσει αυτεπάγγελτα από τους οικείους κτηματικούς καταλόγους, ή να διατάξει την πρόοδο των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως με αντιπροσώπους που έχουν εκλεγεί από τις υπόλοιπες Τοπικές Συνελεύσεις. Εάν Τοπική Συνέλευση εκλέξει ολιγότερους των τακτικών ή αναπληρωματικών αντιπροσώπων που δικαιούται, δύναται κατά τα ανωτέρω, ο οικείος Νομάρχης με πράξη του ή να συμπληρώσει τον αριθμό των αντιπροσώπων, ή να διατάξει την πρόοδο των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως. 12.Η Τοπική Συνέλευση δύναται να ανακαλεί τους αντιπροσώπους που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήσεως μελών που συγκεντρώνουν αριθμό ψήφων τουλάχιστον ίσο με τα (2/3) του συνόλου των ψήφων, η οποία υποβάλλεται στην οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων και η οποία συγκαλεί για το σκοπό αυτό, την Τοπική Συνέλευση, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από της υποβολής της αιτήσεως. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον δεν ανακαλείται το σύνολο αλλά μέρος των αντιπροσώπων που συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση, η θητεία των νέων αντιπροσώπων που έχουν εκλεγεί λήξει οπωσδήποτε μαζί με τη θητεία των παλαιών. 13.Μετά την αντικατάσταση από κάθε αιτία του μισού αριθμού των τακτικών αντιπροσώπων και μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από της αντικαταστάσεως και του τελευταίου, συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, από την οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων, Τοπική ή Τοπικές Συνελεύσεις, για την εκλογή νέων αντιπροσώπων. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον δεν πρόκειται για εκλογή του συνόλου, αλλά μέρους των αντιπροσώπων που συγκροτούν την Γενική Συνέλευση, η θητεία των νέων αντιπροσώπων λήγει οπωσδήποτε με τη λήξη της θητείας των παλαιών. 14.Γενικά για την εκλογή των αντιπροσώπων δύναται να ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του παρόντος για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ́ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Άρθρο 11

Όργανα Διοικήσεως του Οργανισμού είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

ΓενικήΣυνέλευσηΣύγκλησηΑπόφασηΠρακτικά

1.Οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται, για τετραετή θητεία, από τις Τοπικές Συνελεύσεις, συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, που αποτελεί το κυρίαρχο σώμα αυτού. Κάθε αντιπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα μίας και μόνου ψήφου. 2.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το χρόνο σε τακτική συνεδρίαση και σε χρόνο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαραίτητα όμως μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε οικονομικού έτους, για την έγκριση του Προϋπολογισμού και Απολογισμού – Ισολογισμού. Έκτακτα συγκαλείται σε περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό. Επίσης η οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων και το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β. δύνανται να συγκαλούν οποτεδήποτε τη Γενική Συνέλευση και να καθορίζουν τα θέματα που θα συζητηθούν. 3.Η Συνέλευση συγκαλείται χωρίς αντίρρηση ή συζήτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν αυτό ήθελε ζητηθεί με έγγραφο από το ένα τρίτο (1/3) των αντιπροσώπων που μετέχουν στον Οργανισμό. Ο ίδιος αριθμός αντιπροσώπων δύναται να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Συνελεύσεως ορισμένων θεμάτων για συζήτηση κατά την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Η προθεσμία για την υποβολή τέτοιων αιτήσεων είναι τουλάχιστον δύο πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως, η δε Διοίκηση αναγράφει υποχρεωτικά τα θέματα που ζήτησαν οι παραπάνω αντιπρόσωποι στην ημερήσια διάταξη και η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει και γι’ αυτά. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εκτελέσει την κατά τα ανωτέρω αίτηση, για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως ή εγγραφής ή αναγγελίας των θεμάτων, τότε η οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων και σύμφωνα με την αίτηση των παραπάνω αντιπροσώπων, συγκαλεί τη συνέλευση και γνωστοποιεί τα θέματα. 4.Η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και ο σκοπός της γνωστοποιούνται με πρόσκληση από τη Διοίκηση έξι (6) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως. Για θέματα τα οποία νόμιμα δεν γνωστοποιήθηκαν δεν δύναται να ληφθεί καμία απόφαση, πλην των περιπτώσεων εκλογής του Προέδρου της Συνελεύσεως, ψηφολεκτών, πρακτικογράφου και προτάσεως συγκλήσεως άλλης Συνελεύσεως. Η γνωστοποίηση γίνεται με τοιχοκόλληση της προσκλήσεως στο γραφείο του Οργανισμού και στα δημοσιότερα μέρη της Κοινότητος ή με δημοσίευση σε εφημερίδα που ορίζεται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση. 5.Στις περιπτώσεις εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου οι προσκλήσεις στέλνονται στους αντιπροσώπους είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Οι αντιπρόσωποι υποχρεούνται, σε περίπτωση που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα εκλογής των ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να υποβάλουν δήλωση στον Οργανισμό, η οποία πρέπει να περιέλθει σ’ αυτόν οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, Ο Τ.Ο.Ε.Β. μέσα στην ανωτέρω προθεσμία υποχρεούται για την εκτύπωση ψηφοδελτίων με αλφαβητική σειρά των υποψηφίων. Κάθε αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να θέσει στο ψηφοδέλτιο τόσους σταυρούς προτιμήσεως όσα είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 6.Για να είναι έγκυρη η Γενική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του μισού πλέον ενός του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων, και αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται νέα, χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση, την αυτή ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδος και λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδριάσεως με σύνταξη κατάστασης παρόντων μελών που υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία τα παρόντα μέλη περιμένουν μία (1) ώρα για να συμπληρωθεί η απαρτία. Εφόσον βεβαιωθεί κατά τα ανωτέρω ότι υπάρχει απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση, η δε Συνέλευση θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία μέχρι να τελειώσει η συζήτηση όλων των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Τα μέλη που αποχωρούν κατά την συνεδρίαση της συνελεύσεως θεωρούνται ότι καταψηφίζουν τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Αντιπρόσωποι που δεν προσέρχονται αδικαιολόγητα, σε δύο (2) κατά σειρά συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, αντικαθίστανται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από της δεύτερης απουσίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, εφόσον παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, από την οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων. Πριν εκδοθεί η απόφαση περί αντικαταστάσεως του αντιπροσώπου, προηγείται έγγραφη πρόσκληση προς αυτόν για να δικαιολογήσει τις απουσίες του, μέσα σε τακτή προθεσμία, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών. Η ως άνω έγγραφη πρόσκληση επιδίδεται σε αυτόν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της δεύτερης απουσίας του. 7.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται σε απόλυτη πλειοψηφία. Ως απόλυτη πλειοψηφία θεωρείται το ήμισυ πλέον ενός των, κατά την βεβαίωση της απαρτίας, παρόντων αντιπροσώπων. Εάν όμως επί πλέον αυτών σε κάθε ψηφοφορία εμφανισθούν και ψηφίσουν και άλλοι αντιπρόσωποι, τότε, για την εξεύρεση της απόλυτης πλειοψηφίας του θέματος, θα προστίθενται στους αρχικούς αντιπροσώπους και οι άλλοι αντιπρόσωποι που ψήφισαν για το θέμα αυτό. Οι αντιπρόσωποι, για ζητήματα απαλλαγής από προσωπικές υποχρεώσεις αυτών προς τον Οργανισμό, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για θέματα που τους αφορούν. Κάθε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης για το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκριση προϋπολογισμού και ισολογισμού, λογοδοσίας και γενικά προσωπικά ζητήματα είναι μυστική και διεξάγεται σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού. Κάθε ψηφοφορία για άλλα θέματα γίνεται με ονομαστική κλήση ή μεανάταση των χειρών, καμία φορά όμως δια βοής. 8.Σε κάθε Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής και από τους δύο (2) ψηφολέκτες και του πρακτικογράφου που έχουν ορισθεί από την Συνέλευση. 9.Οι παραιτήσεις αντιπροσώπων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β. Παραίτηση που έχει υποβληθεί από αντιπρόσωπο δύναται να θεωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β., ότι δεν έχει υποβληθεί, εφόσον υποβάλλει αυτός σχετική δήλωση και δεν έχει οπωσδήποτε αρχίσει η διαδικασία αντικαταστάσεώς του.

Άρθρο 13

Προσβολή αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεω

1.Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τους ψηφολέκτες, τον Πρακτικογράφο και από τρία παρόντα μέλη και είναι στη διάθεση των μελών. Οι κατά τα ως άνω αποφάσεις δύνανται να προσβληθούν από τα αποτελούντα των κατά το άρθρο 12 αριθμό αντιπροσώπων, από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλους αυτού, καθώς και από κάθε μέλος του Οργανισμού εφόσον πρόκειται για ειδική απόφαση που αφορά αυτό, μέσα σε πέντε (5) ημέρες δι’ αγωγής κατά του Οργανισμού ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, για λόγους παραβάσεως του Νόμου ή του Καταστατικού. 2.Η απόφαση του Ειρηνοδίκου, που εκδικάζει εκ των ενόντων, εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες και είναι εκκλητή πάντοτε ενώπιον του αρμοδίου Προέδρου των Πρωτοδικών, που δικάζει χωρίς δικονομικούς τύπους κατά τις διατάξεις των άρθρων 634 και επομένων της Πολιτικής Δικονομίας, πλην των αποφάσεων οι οποίες αφορούν εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή αντιπροσώπων, οι οποίες είναι ανέκκλητες. Η απόφαση του Προέδρου ισχύει έναντι όλων. 3.Σε περίπτωση προσβολής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που αφορούν εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως διοικεί το Συμβούλιο που απέρχεται. Η κατά την παράγραφο 1, αγωγή κοινοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από της λήψεως της αποφάσεως η δε συζήτηση της αγωγής γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από της λήξεως της προθεσμίας αυτής. Περισσότερες τυχόν αγωγές συνεκδικάζονται.

Άρθρο 14

ΤροποποίησηΣυμπλήρωση του Καταστατικού

1.Για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού ή ακόμη και τη μεταβολή του σκοπού του Οργανισμού απαιτείται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των, κατά το άρθρο 12 του παρόντος, ψήφων που συγκροτούν την απαρτία της Συνελεύσεως. 2.Για τροποποιήσεις όμως των διατάξεων του Καταστατικού, που ορίζουν την αναλογία συμμετοχής στις υποχρεώσεις του Οργανισμού, απαιτείται πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών που είναι παρόντα. 3.Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού υπόκεινται στη έγκριση του οικείου Νομάρχη.

Άρθρο 15

Ευθύνη εναγόντων εκ κακοβουλίας

Για κάθε ζημία του Οργανισμού που προέκυψε από την αβάσιμη προσβολή αποφάσεων της Συνελεύσεως, ευθύνονται απέναντι αυτού αλληλεγγύως οι εξ αποδεδειγμένης κακοβουλίας ενάγοντες.

Άρθρο 16

Δικαιοδοσία Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση έχει την ανώτερη εποπτεία, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δικαιώματά της αυτά περιορίζονται από το Νόμο. α. Τροποποιεί και συμπληρώνει το καταστατικό και αποφασίζει σε διαφορές για την ερμηνεία αυτού ως και για προηγούμενες αποφάσεις της. β. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλάσσει αυτό ή μέλη αυτού από τα καθήκοντά τους οποτεδήποτε. γ. Εγκρίνει τους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, αρδευτικούς, συντηρήσεως και λειτουργίας των έργων, σύμφωνα με τους οποίους θα διεξάγονται όλες οι εργασίες του Οργανισμού. Οι κανονισμοί αυτοί καθίστανται οριστικοί μετά από την έγκρισή τους από την Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων. δ. Αποφασίζει για το απαιτούμενο αριθμό των υπαλλήλων που πρόκειται να προσληφθούν για τις ανάγκες του Οργανισμού και εγκρίνει και τη σχετική δαπάνη. ε. Αποφασίζει για όλα τα παράπονα που υποβάλλονται κατά του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών του και του Ταμείου και του υπολοίπου προσωπικού για την διεξαγωγή των υπηρεσιών των. στ. Καθορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα στα μέλη, το Λογιστή, στο υπόλοιπο προσωπικό, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υδρονομικά εν γένει όργανα, για παραβάσεις τους. ζ. Αποφασίζει να εγείρει αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει πληρεξουσίους για την ενέργεια των σχετικών διατυπώσεων. η. Αποφασίζει για την έγκριση του ισολογισμού του περασμένου χρόνου και του προϋπολογισμού του νέου χρόνου, για τη χρησιμοποίηση του περισσεύματος ή την κάλυψη του ελλείμματος, για τον καθορισμό συμπληρωματικών εισφορών για τις εργασίες του Οργανισμού, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία από τις ευθύνες για τις εργασίες αυτών. θ. Επιβλέπει όλες τις εργασίες του Οργανισμού. ι. Αποφασίζει για την υποθήκευση των, υπό βελτίωση, δια των έργων του Οργανισμού, κτημάτων των μελών και τη λήψη δανείων και εγκρίνει τον τόκο και τους λοιπούς όρους των επί υποθήκη δανείων. ια. Αποφασίζει για την αγορά, υποθήκευση, εκποίηση ακινήτων και κινητών τα οποία αποτελούν διαρκή περιουσία του Οργανισμού και εγκρίνει όλες τις συμβάσεις μισθώσεων ή οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες που συνεπάγονται διαρκείς υποχρεώσεις για τον Οργανισμό. ιβ. Καθορίζει τα ποσά που πρόκειται να καταβληθούν στον Οργανισμό ως δικαιώματα από την χρήση μηχανημάτων που ανήκουν σ’ αυτόν ως και τα δικαιώματα του Οργανισμού λόγω ωφελείας των μελών του από την εκτέλεση εργασιών και έργων από αυτόν.

Άρθρο 17

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Οργανισμός διευθύνεται και εκπροσωπείται, για όλες τις λειτουργίες του, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

ΘητείαΣυγκρότησηΕκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ... επτά <7> ... μέλη, και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για τετραετής (4) θητεία που λήγει όμως οπωσδήποτε μαζί με τη λήξη της θητείας των μελών αυτού ως αντιπροσώπων. Η Συνέλευση δύναται να ανακαλεί οποτεδήποτε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την έγκριση όμως, για το χρόνο που πρέπει να συγκληθεί, της οικείας Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων. Ο χρόνος μεταξύ της υποβολής της αιτήσεως ανακλήσεως και της συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Τα αξιώματα των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικά και οι υπηρεσίες τους προς τον Οργανισμό παρέχονται δωρεάν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Γραμματέα, δεν δύνανται να είναι συγχρόνως και έμμισθοι υπάλληλοι του Οργανισμού. Δικαιούνται μόνο οδοιπορικών εξόδων και ημερησίων αποζημιώσεων, σε περίπτωση μετακινήσεώς τους εκτός της έδρας του Οργανισμού ή της κατοικίας των, για εκτέλεση υπηρεσίας του Οργανισμού. Επίσης τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αντιπρόσωποι που απασχολούνται για εργασίες του Οργανισμού, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας των, δικαιούνται ημεραργιών. Για κάθε περίπτωση απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Καθορισμός αποζημιώσεων κατ’ αποκοπή δεν επιτρέπεται. Το ύψος των ημερησίων αποζημιώσεων και των ημεραργιών εγκρίνεται από την οικεία Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, η οποία καθορίζει και κάθε σχετική λεπτομέρεια, κατόπιν γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται σε τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις του, αντικαθίστανται με απόφαση του Διευθυντού της οικείας Διευθύνσεως Εγγείων Βελτιώσεων, ενημερώνεται δε η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων γι’ αυτό από τον Οργανισμό. Της αποφάσεως για την αντικατάσταση προηγείται πρόσκληση για την παροχή εξηγήσεων μέσα σε τακτή προθεσμία. Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, ομαδική δε μελών, περισσοτέρων του μισού αριθμού αυτών, στην οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων. Παραίτηση που υποβλήθηκε δύναται να ανακληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων και να θεωρηθεί ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ, εφόσον υποβληθεί σχετική δήλωση από τον ενδιαφερόμενο και εφόσον δεν έχει αρχίσει ακόμη η διαδικασία αντικαταστάσεως του μέλους που παραιτήθηκε. 2.Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας. Κατά την εκλογή αυτή – κατανομή αξιωμάτων – ισχύει η σχετική πλειοψηφία. Κατά την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, που αντιπροσωπεύεται από έναν υπάλληλό της, ο οποίος ορίζει τριμελή (3) εφορευτική επιτροπή, η οποία υπό την προεδρία αυτού επιβλέπει την κανονική διεξαγωγή της εκλογής. Η Εφορευτική Επιτροπή διανέμει τα ψηφοδέλτια στα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως του Οργανισμού, τα οποία, αφού τα συμπληρώσουν, τα ρίχνουν στη ψηφοδόχο που έχει ορισθεί από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι ψηφοφόροι καλούνται ονομαστικά από την επιτροπή η οποία σημειώνει έναντι του ονόματος κάθε ψηφοφόρου τη λέξη «εψήφισε». Επίσης η εν λόγω Επιτροπή δύναται να ορίζει ώρα ενάρξεως και λήξεως της ψηφοφορίας. Αφού τελειώσει η ψηφοφορία, η εν λόγω επιτροπή, με την επίβλεψη πάντα του προεδρεύοντος υπαλλήλου, ενεργεί τη διαλογή των ψήφων και αναγράφει αυτές έναντι του ονόματος κάθε ψηφιζομένου. Μετά τη λήξη της διαλογής, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό εκλογής Διοικήσεως, το οποίο υπογράφεται από αυτήν και τον Προεδρεύσαντα υπάλληλο και το οποίο κατατίθεται στο Αρχείο του Οργανισμού, μαζί με όλα τα σχετικά της εκλογής που διεξήχθηκε. Τα ψηφοδέλτια μονογράφονται από τον Προεδρεύοντα κατά την ώρα της διαλογής. Στην περίπτωση εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέσα σε έναν (1) μήνα από την τελευταία Τοπική Συνέλευση, από τον αντιπρόσωπο που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, ο οποίος και προεδρεύει. Το ίδιο ισχύει και για την σύγκληση της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που γίνεται με μοναδικό θέμα την Συγκρότησή του σε σώμα, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του. Από τα τρία (3) μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής το ένα είναι Πρακτικογράφος και τα άλλα δύο Ψηφολέκτες. Κατά τον ίδιο τρόπο θα διεξάγονται γενικά όλες οι μυστικές ψηφοφορίες στο μέλλον, για κάθε θέμα. Καθήκοντα Προέδρου των Συνελεύσεων αυτών θα ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, την δε εφορευτική επιτροπή θα ορίζει η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ορισθεί ομόφωνα, γίνεται εκλογή με μυστική ψηφοφορία. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόκειται να ληφθεί απόφαση περί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει μέλος της που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα ... επτά <7> ... πρώτα κατά σειρά μέλη που θα εκλεγούν θα αποτελέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, τα δε ... τέσσερα <4> ... κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντα, τα αναπληρωματικά μέλη αυτού. Η σειρά επιτυχίας, σε περίπτωση ισοψηφίας, ρυθμίζεται τελικά με κλήρωση.

Άρθρο 19

Αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση θανάτου, αποχωρήσεως, διαγραφής, παραιτήσεως ή συνεχούς κωλύματος μέχρι ... τεσσάρων <4> ... μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η αντικατάσταση αυτών γίνεται με τους αμέσως κατά σειρά αναπληρωματικούς, πέρα δε των ... τεσσάρων <4> ... συγκαλείται αμέσως η Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέας Διοικήσεως. Μέχρι της εκλογής αυτής η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων δύναται να διορίζει προσωρινούς αντικαταστάτες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχώρησαν.

Άρθρο 20

Γνωστοποίηση της συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, μόλις καταρτισθεί σε σώμα, υποβάλλει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, την οικεία Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και τη Διεύθυνση Γεωργίας του Νομού δήλωση, που περιέχει τα ονοματεπώνυμα των μελών, την ιδιότητά των και τις αυτόγραφες υπογραφές αυτών. Κατά τον ίδιο τρόπο γνωστοποιεί και κάθε μεταβολή που επέρχεται καθώς επίσης και τη λήξη του προς εκπροσώπηση δικαιώματος μέλους τινός της Διοικήσεως.

Άρθρο 21

Αρμοδιότητες, περιορισμοί και ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί έγκυρα κάθε νόμιμη πράξη μέσα στους σκοπούς του Οργανισμού και μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του που ορίζεται από το Καταστατικό. Κάθε δήλωση ή πράξη της Διοικήσεως και κάθε υπογραφή γίνεται κατά κανόνα από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ή από τους αναπληρωτές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με ευθύνη του να αναθέσει, με ειδικές αποφάσεις του, τη διεξαγωγή ορισμένων εργασιών και την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, πλην εκείνων που αφορούν τη σύναψη δανείου και την ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων, σε υπαλλήλους του Οργανισμού. Για την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως Προέδρου αυτού δεν απαιτείται ειδικό έγγραφο. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται απέναντι του Οργανισμού για την τήρηση των περιορισμών του προς εκπροσώπηση δικαιώματος αυτού, τους οποίους θέτει το Καταστατικό ή οι αποφάσεις της Συνελεύσεως, των μελών του καθώς και των υπαλλήλων ή εκκαθαριστών ή των Επιτροπών, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, που ευθύνονται για τις πράξεις των που ορίζει το άρθρο 75 του 4639/1930 Νόμου. 3.Δεν δύναται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή να διορισθούν έμμισθοι ή άμισθοι υπάλληλοι του Οργανισμού ή να διατηρηθούν είτε ως μέλη είτε ως υπάλληλοι αυτοί που καταδικάστηκαν: α. Για αδικήματα που συνεπάγονται στερήσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 59 και 64 του Ποινικού Κώδικα. β. Επίσης για αδικήματα των άρθρων 380-386 και 390 του ως άνω Κώδικα. γ. Για διαχειριστικές ανωμαλίες γενικά σε βάρος των Οργανισμών.Επίσης δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κλπ και αυτοί που είχαν μηνυθεί για τέτοιες ανωμαλίες που συνιστούν τα αδικήματα απάτης και υπεξαιρέσεως και έχουν απαλλαγεί με απόσβεση της ποινικής αγωγής λόγω εμπράκτου μετανοίας. Περιπτώσεις εκλογής ή διορισμού αυτών κατά τα ανωτέρω θεωρούνται άκυροι αυτοδικαίως. δ. Για παράβαση των παραγρ. 2,3 και 4 του άρθρου 72 και άρθρου 74 του Νόμου 4639/1930 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 390 και 187 του Ποινικού Κώδικα. 4.Επίσης δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή αντιπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση, υπερήμεροι οφειλέτες από οποιαδήποτε αιτία προς τον Οργανισμό, αυτοί που έχουν τυχόν εκλεγεί ή θα καταστούν υπερήμεροι οφειλέτες κατά την διάρκεια της θητείας τους κηρύσσονται έκπτωτοι με απόφαση της οικείας Διευθύνσεως Εγγείων Βελτιώσεων, εάν μέσα σε ένα μήνα από της επιδόσεως της προς πληρωμή προσκλήσεώς τους, δεν προβούν στην εξόφληση της οφειλής τους. Η επίδοση της προς πληρωμή προσκλήσεως ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παραγρ. ΙΙ β του παρόντος καταστατικού. Για την επίδοση της εν λόγω προσκλήσεως καθώς και για την άμεση γνωστοποίηση στην Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων των ονοματεπωνύμων αυτών που δεν συμμορφώνονται προς την πρόσκληση, ευθύνεται το Διοικητικό Συμβούλιο. 5.Κάθε περιορισμός του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει σχέση με την ενέργεια πράξεων επ’ ονόματι του Οργανισμού, που δεν αναγράφεται στο Καταστατικό δεν ισχύει απέναντι των καλής πίστεως τρίτων, εφόσον οι πράξεις γίνονται μέσα στα πλαίσια των σκοπών του Οργανισμού.

Άρθρο 22

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή χωρίς προηγούμενης πρόσκλησης, σε ημέρες που ορίζονται εκ των προτέρων από αυτό. Στη συνεδρίαση κάθε μήνα ελέγχει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου του περασμένου μήνα και εγγράφει το αποτέλεσμα στο βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύναται να συνέρχεται και έκτακτα όταν προσκληθεί από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με ιδιαίτερη για κάθε μέλος του πρόσκληση, στην οποία περιέχονται και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Επίσης συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και κάθε φορά που θα ζητήσουν αυτό τρία (3) το λιγότερο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη αίτησή τους η οποία πρέπει να περιέχει το σκοπό και τους λόγους της συγκλήσεως. Σε κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Αυτοί που μειοψηφούν οφείλουν να αναγράφουν και να υπογράφουν τους λόγους για τους οποίους μειοψηφούν. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ... τέσσερα <4> ... το λιγότερο από τα μέλη του.

Άρθρο 23

Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθήκον να επιβλέπει και να εφαρμόζει πάντα αυτά που διατάσσονται από το Νόμο, το Καταστατικό, την Γ.Δ.Ε.Β. και από τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθήκον. α. Να ενεργεί για την εγγραφή των μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. β. Να εκτελεί όλες τις, από το Νόμο και το Καταστατικό δηλώσεις, γνωστοποιήσεις που προβλέπονται και να επιβλέπει για την τακτική τήρηση των Διοικητικών και διαχειριστικών βιβλίων που απαιτούνται, για την οποία είναι υπεύθυνο. γ. Να αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα της Διοικήσεως. δ. Να φροντίζει για την σύνταξη της απογραφής, του λογαριασμούαποτελεσμάτων χρήσεως, του ισολογισμού του περασμένου χρόνου και του προϋπολογισμού του επόμενου, να ελέγχει όλους αυτούς και να τους υποβάλει μαζί με τις σχετικές εισηγήσεις του στη Γενική Συνέλευση. ε. Να ορίζει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία και με ευθύνη του, τον αναπληρωτή αυτού. στ. Να διορίζει και να παύει το αναγκαίο διοικητικό κ.λ.π. προσωπικό, να καθορίζει την αντιμισθία, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα αυτού, μετά από σχετική έγκριση της Διευθύνσεως Εγγείων Βελτιώσεων και να λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός και η απόλυση τεχνικού προσωπικού κάθε κατηγορίας και οι μετ’ αυτού συμβάσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην έγκριση Διευθύνσεως Εγγείων Βελτιώσεων ζ. Να αποφασίζει τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων. η. Να εκτελεί όλες τις διαταγές της Γ.Δ.Ε.Β. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή των Υπηρεσιών Εγγείων Βελτιώσεων οι οποίες έχουν σχέση με τεχνικά και οικονομικά μέτρα που έχουν εγκριθεί από την Γ.Δ.Ε.Β. θ. Να φροντίζει και να επιλύει όλα τα ζητήματα που δεν αναφέρονται ειδικά στην αρμοδιότητα της Αρχής που εποπτεύει ή στα δικαιώματα της Γενικής Συνελεύσεως. ι. Ν α κατανέμει μεταξύ των μελών και των λοιπών που ωφελούνται, τις εισφορές και λοιπές υποχρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται από την Γενική Συνέλευση. ια. Να εφαρμόζει, εφόσον υπάρχουν, τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται στα πορίσματα των γενικών ελέγχων που διενεργούνται από την εποπτεύουσα αρχή και να ενημερώνει σχετικά τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει την εκτέλεση των εργασιών του Οργανισμού σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό, τις διαταγές και υποδείξεις της Γ.Δ.Ε.Β. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των αρμοδίων αυτής υπηρεσιών, τις αποφάσεις της Συνελεύσεως και του Διοικητικού συμβουλίου καθώς επίσης και των εργασιών που προβλέπονται από τυχόν κανονισμό που θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση και από την Αρχή που εποπτεύει τον Οργανισμό και ειδικότερα : α. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα έγγραφα και τις γνωστοποιήσεις του Οργανισμού και κρατεί την σφραγίδα αυτού (του Οργανισμού). β. Φροντίζει για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. γ. Επιβλέπει την Ταμειακή και Λογιστική Υπηρεσία. δ. Εκδίδει, για πληρωμή ή είσπραξη, εντολές προς τον Ταμία βάσει των οικείων διατάξεων και αυτών που προβλέπει το καταστατικό. ε. Συντάσσει μαζί με τον Ταμία και τον Λογιστή τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και το μηνιαίο ισοζύγιο των λογαριασμών καθώς επίσης και τον Ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους και υποβάλει αυτούς στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. στ. Παρακολουθεί τα τεχνικά έργα μετά την εκτέλεσή τους, αναφέρει στην Αρχή που εποπτεύει ή και αλλού κάθε βλάβη ή ζημία, λαμβάνει αμέσως όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την πρόχειρη επιδιόρθωση των ζημιών που έγιναν. ζ. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτες συνεδριάσεις και κοινοποιεί τις προσκλήσεις, για τις Γενικές Συνελεύσεις. η. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Γενικής Συνελεύσεως και ορίζει τους πρακτικογράφους αυτής. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόκειται να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε Προεδρεύει μέλος που ορίζεται από αυτή. θ. Εκθέτει την κατάσταση του Οργανισμού και τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στην Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την οποία συζητείται ο ισολογισμός. ι. Δίδει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στους Δανειστές του Οργανισμού όλες τις πληροφορίες που ζητούνται από αυτούς.

Άρθρο 25

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα καθήκοντα αυτού.

Άρθρο 26

Ταμίας

Ο Ταμίας ενεργεί την ταμειακή καθ’ όλα υπηρεσία σύμφωνα με το καταστατικό και είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα ή αξίες που του έχουν εμπιστευθεί. Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα : α. Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή βάσει των εντολών του Προέδρου και ενεργεί τις πρέπουσες εξοφλήσεις. β. Εκτελεί κάθε σχετική με την υπηρεσία του απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. γ. Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα. δ. Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του ταμείου, και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και προϋπολογισμό. ε. Τηρεί ή μεριμνά για την τήρηση των υποχρεωτικών για τον Οργανισμό λογιστικών βιβλίων και εκτελεί κάθε άλλη σχετική υπηρεσία. στ. Δίνει όλες τις εξηγήσεις που είναι αναγκαίες στο ΔιοικητικόΣυμβούλιο. ζ. Καταθέτει κάθε ποσό που υπερβαίνει τα 2.000,00€ ευρώ στο πλησιέστερο υποκατάστημα της Τράπεζας που συναλλάσσεται ο Οργανισμός. Η Τράπεζα αυτή απαραίτητα πρέπει να είναι αναγνωρισμένη στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. η. Ενεργεί κάθε ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα βάσει εντολής που έχει υπογραφεί από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα μέχρι ποσού 3.000,00€ ευρώ, πέρα δε του ποσού αυτού απαιτείται και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίσεως από την Γενική Συνέλευση. θ. Η διαχείριση χρηματικού μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανατίθεται σε υπάλληλο του Τ.Ο.Ε.Β.

Άρθρο 27

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στις περιπτώσεις που η οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων κρίνει ότι συντρέχουν οι λόγοι, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 παραγρ. 2 του ΝΔ 3881/1958, για την αντικατάσταση όλου ή μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει, για τους λόγους αυτούς, λεπτομερή αιτιολογική έκθεση και εισηγείται στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και ειδοποιεί σχετικά τον ενδιαφερόμενο ή τους ενδιαφερομένους, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν να αρχίσει η συζήτηση του θέματος αυτού από το εν λόγω Συμβούλιο.

Θ ́ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 28

Οι πόροι του Οργανισμού είναι : 1.Τα από μέλη του Οργανισμού δικαιώματα εγγραφής που καταβάλλονται μία φορά και μόνο και για κάθε στρέμμα. 2.Οι στρεμματικές εισφορές. 3.Τα αρδευτικά ή στραγγιστικά τέλη και το αντίτιμο χρήσεως αρδευτικού ύδατος. 4.Τα μισθώματα και δικαιώματα. 5.Το προϊόν δανείων από το Δημόσιο ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα. 6.Οι επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις. 7.Πρόστιμα και δωρεές.

Άρθρο 29

1.Στρεμματικές εισφορές επιβάλλονται. α. Για την αντιμετώπιση των δαπανών κατασκευής έργων που δεν καλύπτονται με επιδοτήσεις ή με δάνεια. β. Για την εξόφληση των δανείων που έχουν συναφθεί για την κατασκευή έργων και που διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες εισφορές. Τακτικές μεν είναι αυτές που επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση και που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, έκτακτες δε εκείνες που επιβάλλονται και πάλι από τη Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τακτικές εισφορές δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των κάθε φύσεως δαπανών και οφειλών του Οργανισμού και που κατανέμονται μεταξύ των συνεταίρων κατά την αυτήν αναλογία με τις τακτικές. 2.Τα αρδευτικά ή στραγγιστικά τέλη και το αντίτιμο χρήσεως αρδευτικού ύδατος επιβάλλονται για την αντιμετώπιση των ετησίων δαπανών διοικήσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως των έργων. 3.Ως μισθώματα και δικαιώματα νοούνται αυτά που προβλέπονται από την παράγραφο Ι ε ́ του άρθρου 14 του ΝΔ 3881/1958. 4.Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να συνάπτει δάνεια με υποθήκη τωνεκτάσεων που πρόκειται να βελτιωθούν με τους εξής όρους. α. Η απόφαση για την σύναψη ενυπόθηκου δανείου λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που συγκροτούν την απαρτία, η οποία προβλέπει και τον τρόπο εξυπηρετήσεως του δανείου και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή β. Η υποθήκη εγγράφεται κατά του νομικού προσώπου του Οργανισμού για όλη την έκταση, που περιλαμβάνεται στο διάγραμμα της περιοχής δικαιοδοσίας του το οποίο καθορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 15 του από 13-9-1959 Β.Δ. «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων», εκτείνεται δε αυτοδικαίως κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν την εγγραφή υποθηκών, χωρίς ιδιαίτερη εγγραφή σε όλα τα κτήματα τα οποία περιλαμβάνονται στο διάγραμμα και κατά του Οργανισμού και κάθε μέλους – ιδιοκτήτη, ως ορίζεται από το άρθρο 33 του από 13-9-1959 ως άνω Β.Δ. Το κύρος της υποθήκης αυτής σε καμία περίπτωση δύναται να προσβληθεί από τον Οργανισμό ή από οποιοδήποτε από τα μέλη αυτού. γ. Σε περίπτωση εκποιήσεως της υποθηκευμένης εκτάσεως, η οποία δύναται να εκποιηθεί ή ολόκληρη ή μέρους αυτής δι’ αναγκαστικής εκτελέσεως για ολόκληρο ή και μέρος του δανείου αυτή χωρεί κατά μόνου του προσώπου του Οργανισμού και αυτοδικαίως υποχρεώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη. δ. Οι εισφορές που έχουν επιβληθεί για την εξυπηρέτηση του δανείου δεν δύνανται να ελαττωθούν μέχρις εξοφλήσεως του δανείου. ε. Τα δανειστικά συμβόλαια, των δανείων που τυχόν έχουν συναφθεί, υπογράφει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για λογαριασμό των μελών αυτού. Σε περίπτωση που το κράτος, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα ή Εταιρεία, χορηγήσουν, για έργα, δάνεια χρεολυτικά με εκχώρηση εισφορών, οι εισφορές αυτές δεν είναι δυνατόν να ελαττωθούν μέχρι να εξοφληθούν τα δάνεια, και εξασφαλίζονται δια της υποθηκεύσεως των κτημάτων των μελών που εξυπηρετούνται από τα έργα και της λοιπής περιουσίας του Οργανισμού. 5.Ως επιχορήγηση λειτουργίας και συντηρήσεως νοούνται οι κατά το άρθρο 2 του Νόμου 414/76 συμμετοχές του Κράτους σε δαπάνες διοικήσεως των έργων χωρίς να προβλέπεται η επιστροφή αυτών. 6.Πρόστιμα είναι αυτά που επιβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο, του Οργανισμού είτε προς τους υπαλλήλους αυτού είτε προς τα μέλη. Ειδικότερα επιβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, για την μηεμπρόθεσμη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων στον Οργανισμό, πρόστιμο 10 τοις εκατό για το σύνολο της οφειλής του καθενός, το οποίο αφού προστεθεί στο ποσό που οφείλεται εισπράττεται μαζί με την οφειλή κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του Ν.Δ. 1277/1972.

Άρθρο 30

Είσπραξη οφειλών

1.Τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. έχουν υποχρέωση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις των στον Οργανισμό και μάλιστα μέσα στις προθεσμίες που έχουν ταχθεί από τη Γενική Συνέλευση. 2.Μόλις λήξουν οι σχετικές προθεσμίες, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει πίνακες αυτών που έχουν οικονομικές υποχρεώσεις (μελών ή μη) και βεβαιώνει αυτούς στο αρμόδιο κατάστημα της Α.Τ.Ε. σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1277/1972 και η 46027/2473/539/23-5-1973 εγκύκλιος διαταγή του υπουργείου Γεωργίας - Υ.Ε.Β. «Περί καθορισμού τρόπου επιβολής, συντάξεως πινάκων και εισπράξεως δικαιωμάτων από τους Ο.Ε.Β.»

Άρθρο 31

Επιβολή προσωπικής εργασίας

1.Για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών που είναι αναγκαία για την προστασία, συντήρηση ή συμπλήρωση των έργων εγγείων βελτιώσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα συντηρήσεως το οποίο καταρτίζει ο Οργανισμός, δύναται να επιβληθεί από αυτόν προσωπική εργασία στους καλλιεργητές μέλη του Οργανισμού, η οποία δε δύναται να υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο συνολικά, την διάρκεια των είκοσι (20) ημερών το χρόνο, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά και κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 47 μέχρι 52 του Διατάγματος της 21 Ιανουαρίου 1965 «Περί κωδικοποιήσεως των περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων διατάξεων»

Ι ́ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 32

Σχηματισμός Κεφαλαίου Τα κεφάλαια του Οργανισμού σχηματίζονται

α. Με τις πάσης φύσεως εισφορές και τέλη β. Με τα δάνεια που λαμβάνονται γ. Με το αρχικό αποθεματικό κεφάλαιο και δ. Με το αποθεματικό κεφάλαιο

Άρθρο 33

Αποθεματικό

1.Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλλει ως δικαίωμα εγγραφής ...πέντε <5> ... λεπτά μόνο μια φορά και λεπτά... μία <1> ...για κάθε στρέμμα σε ...μία <1>... δόση, το οποίο συνιστά το αρχικό «Αποθεματικό Κεφάλαιο του Οργανισμού» και περιέρχεται στο τέλος της πρώτης χρήσεως στο λογαριασμό «Αποθεματικό Κεφάλαιο». 2.Στο Αποθεματικό κεφάλαιο περιέχονται επίσης τα πρόστιμα, ή οποιοδήποτε άλλο απρόβλεπτο έσοδο, καθώς επίσης και ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 5 τοις εκατό από τις ετήσιες εισπράξεις του Οργανισμού, που προβλέπεται στον ετήσιο προϋπολογισμό, μέχρις ότου οι από αυτόν εισπράξεις φθάσουν σε ποσό ίσο προς το σύνολο των δικαιωμάτων εγγραφής. Ο Οργανισμός δύναται να εγγυάται, για τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι τρίτων, από την ρευστή περιουσία του καθώς και από το αποθεματικό του κεφάλαιο. 3.Το αποθεματικό κεφάλαιο κατατίθεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στην Τράπεζα που συναλλάσσεται ο Οργανισμός, και χρησιμοποιείται για την κάλυψη ζημιών του Οργανισμού. Δύναται δε σε απολύτως έκτακτες ανάγκες να διατίθενται και για την κατασκευή ή συμπλήρωση ή συντήρηση ή λειτουργία των έργων. Για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα χρησιμοποιήσεως του αποθεματικού κεφαλαίου από τον Οργανισμό αποφασίζει, με αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, Η αρμόδια Υπηρεσία Ε.Β. η οποία καθορίζει συγχρόνως τον τρόπο και χρόνο της αποδόσεως του ποσού στο λογαριασμό «Αποθεματικό Κεφάλαιο».

ΙΑ ́ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 34

ΔαπάνεςΙδρύσεωςκαιΟργανώσεωςΓια την αντιμετώπιση των αρχικών αναγκών καθώς και των τυχόν υποχρεώσεων που θα δημιουργηθούν κατά τη σύσταση του οργανισμού, αυτός έχει υποχρέωση να εγγράψει στον πρώτο προϋπολογισμό ειδική στρεμματική εισφορά. Το ύψος της εισφοράς καθορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία Ε.Β. Για την Ταμειακή διευκόλυνση, ο Οργανισμός δύναται να συνάπτει ειδικό, από το Δημόσιο ή και από Τρίτους, δάνειο για το ποσό ίσο με το σύνολο της εισφοράς που έχει επιβληθεί.

Άρθρο 35

Συμμετοχή μελώνσε δαπάνες του Οργανισμού

1.Η συμμετοχή κάθε μέλους στις δαπάνες του Οργανισμού κανονίζεταιμε εισφορές ή τέλη που επιβάλλονται από την Γενική Συνέλευση, ανάλογα με την ωφέλεια που προέκυψε στην γεωργική έκταση που κατέχει αυτός και από τις επιβαρύνσεις των έργων που εξυπηρετούνται από την ωφέλεια αυτή. 2.Το ποσό, ο χρόνος και ο τρόπος πληρωμής των εισφορών ή τελών καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Τα μέλη που εξέρχονται για το λόγο μη ωφέλειας των κτημάτων τους, ευθύνονται για τις, μέχρι τις εξόδου των, εισφορές που τους έχουν επιβληθεί. Άρθρο 36 Πραγματοποίηση δαπανών 1.Η πραγματοποίηση των δαπανών του Τ.Ο.Ε.Β. ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με την διαδικασία που θα ήθελε καθοριστεί αυτό με την απόφασή του. Η απόφαση αυτή του διοικητικού συμβουλίου εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων, όπου απαιτείται αυτό από τις σχετικές διατάξεις. 2.Μόλις καταρτιστεί και εγκριθεί ο, κατά το άρθρο 38, Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, οι διαχειριστικές εργασίες γενικά του Οργανισμού, μεταξύ δε αυτών και ο τρόπος πραγματοποιήσεως των δαπανών, διεξάγονται βάσει των σχετικών διατάξεων αυτού. 3.Η ετήσια δαπάνη συντηρήσεως των έργων, πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, απαιτεί τη σύνταξη τεχνικής εκθέσεως μετά προϋπολογισμού όπως προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 3 του ΝΔ 1277/1972. 4.Κάθε πληρωμή για λογαριασμό του Οργανισμού άνω του ποσού των 3.000,00€ ευρώ, δύναται να ενεργείται με επιταγή που εκδίδεται σε βάρος των καταθέσεων αυτού.

ΙΒ ́ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 37

Εκπόνησημελετών - Εκτέλεση Έργων και συντήρηση αυτών

1.Ο Οργανισμός δύναται να διενεργεί κάθε φύσεως έρευνες και να εκπονεί μελέτες που αφορούν τα έργα του είτε με την ίδια την υπηρεσία του είτε με ανάθεση σε αναγνωρισμένα ιδιωτικά γραφεία ή ιδιώτες ειδικούς και ανάλογα με τις περιπτώσεις. 2.Οι έρευνες που ενεργούνται από τον Οργανισμό και οι μελέτες που εκπονούνται υπάγονται στην εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων. 3.Η ανάθεση μελετών σε ιδιωτικά γραφεία ή ιδιώτες ειδικούς και η αμοιβή αυτών, γίνεται με συγγραφή υποχρεώσεων, που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία Ε.Β. η οποία καθορίζει τον τρόπο αναθέσεως σε αυτούς των παραπάνω εργασιών. 4.Προκειμένου περί έργων που χρηματοδοτούνται από τον Οργανισμό είτε με δάνεια είτε από πόρους αυτού, ο Οργανισμός δύναται να εκτελεί τα έργα αυτά στην περιοχή δικαιοδοσίας του σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού. 5.Προκειμένου περί έργων που εκτελούνται από τον Οργανισμό ή για λογαριασμό αυτού από τον Υ.Ε.Β., με την συνολική ή μερική χρησιμοποίηση κρατικών πιστώσεων, ο τρόπος εκτελέσεως των έργων θέλει κανονισθεί για κάθε φορά από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εισήγηση της Υ.Ε.Β. 6.Κανενός έργου ή τμήματος αυτού δύναται να αρχίσει η κατασκευή εάν προηγουμένως δεν εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πίστωση κατασκευής του 7.Οι εργασίες για συγκεκριμένες συντηρήσεις εκτελούνται από τον Οργανισμό. με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό του που εγκρίνεται και υπό την εποπτεία της Υ.Ε.Β. ή για λογαριασμό του Οργανισμού από την Υ.Ε.Β. 8.Τα επείγοντα έργα συντηρήσεως εκτελούνται με ευθύνη του Διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, το οποίο έχει υποχρέωση να αναφέρει χωρίς καθυστέρηση την έναρξη αυτών στην αρμόδια Υπηρεσία Ε.Β. 9.Ο καθορισμός του τρόπου συντάξεως και εγκρίσεως μελετών καθώς και εκτελέσεως εργασιών συντηρήσεως έργων από τον Οργανισμό, με αποκλειστική δική του χρηματοδότηση, γίνεται σύμφωνα με την 159.830/1739/193/6-6-1978 απόφαση του υπουργείου Γεωργίας και τις εκάστοτε εκδιδόμενες απ’ αυτό σχετικές αποφάσεις.

ΙΓ ́ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Άρθρο 38

Οι διοικητικές και διαχειριστικές εργασίες του Οργανισμού διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ο οποίος καταρτίζεται από την διοίκηση και εγκρίνεται από την Συνέλευση.

Άρθρο 39

Λογιστικό Έτος

Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

Άρθρο 40

Απογραφή - Ισολογισμός - Προϋπολογισμός

Οι ετήσιες απογραφές, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο Ισολογισμός, ο Απολογισμός και ο Προϋπολογισμός, συντάσσονται στο τέλος της χρήσεως με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλονται στην οικεία υπηρεσία Ε.Β., για έλεγχο και επεξεργασία από αυτή, επιστρέφονται δε στον Οργανισμό μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία της υποβολής τους με τις τυχόν τροποποιήσεις. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω ημερομηνία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, γιατί θεωρεί ότι η αρμόδια υπηρεσία Ε.Β. συμφωνεί. Αντίγραφα των εγκριθέντων από την γενική συνέλευση, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων, απολογισμού, ισολογισμού και προϋπολογισμού, υποβάλλονται από τον Τ.Ο.Ε.Β. στην αρμόδια εποπτεία Ε.Β. και στην Κεντρική υπηρεσία Ε.Β. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατά το πρώτο έτος της διαχειρίσεως και εφόσον η διαχείριση δεν υπερβαίνει τους έξι (6)μήνες, ο πρώτος ισολογισμός συντάσσεται με τη λήξη του επόμενου έτους. Ο ισολογισμός κατατίθεται επτά (7) το λιγότερο ημέρες, πριν τη σύγκλιση της συνελεύσεως στο γραφείο του Οργανισμού, κάθε δε μέλος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση αυτού. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως πρέπει να περιέχει όλα τα έσοδα και έξοδα που έχουν γίνει κατά το διάστημα του χρόνου κατά τις διάφορες στη λογιστική υποδιαιρέσεις. Στον Ισολογισμό πρέπει να περιέχονται σε περίληψη : 1.Το ενεργητικό, ήτοι α. Τα μετρητά που υπάρχουν μέσα στο Ταμείο. β. Οι, στο όνομα και υπέρ του Οργανισμού καταθέσεις. γ. Η αξία των υλικών, εργαλείων κινητών μηχανών, επίπλων και σκευών και άλλων, που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, ειδών με ανάλογες αποσβέσεις, σύμφωνα με οδηγίες της ΥΕΒ. δ. Η αξία των ακινήτων, γηπέδων και οικοδομών, μετά απόσβεση επί των τελευταίων τουλάχιστον 5 τοις εκατό κάθε χρόνο. ε. Οι κατά των χρεωστών απαιτήσεις. στ. Αυτά που οφείλουν τα μέλη και που προέρχονται από τέλη και κάθε φύσεως εισφορές. ζ. Τα ποσά που δαπανήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για κατασκευέςκατά το χρόνο της χρήσεως μετά από ανάλογη απόσβεση το λιγότερο 5 τοις εκατό κάθε χρόνο. η. Οι υπέρ του Οργανισμού τόκοι που έχουν υπολογισθεί. θ. Κάθε άλλο στοιχείο του ενεργητικού. 2.Το παθητικό, ήτοι α. Οι τακτικές και έκτακτες εισφορές. β. Το αποθεματικό κεφάλαιο. γ. Τα διάφορα είδη δανείων που έχουν ληφθεί από τον Οργανισμό. δ. Τα χρέη στους πιστωτές. ε. Οι τόκοι που έχουν υπολογισθεί σε βάρος του Οργανισμού. στ. Κάθε άλλο στοιχείο του παθητικού. Η διαφορά μεταξύ των σκελών του ενεργητικού και του παθητικού αποτελεί το θετικό ή το αρνητικό αποτέλεσμα της χρήσεως. Κάθε δαπάνη που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί, χωρίς την έγκριση της ΥΕΒ βαρύνει τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Οργανισμού, καταλογίζεται δε από την αρμόδια υπηρεσία Ε.Β. ή την Γ.Δ.Ε.Β. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διατάσσεται η είσπραξη για λογαριασμό του Οργανισμού. Ο προϋπολογισμός δύναται να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, αφού εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία Ε.Β.

Άρθρο 41

Διάθεση θετικού αποτελέσματος χρήσεω

Το κάθε χρόνο θετικό αποτέλεσμα χρήσεως του Οργανισμού, μεταφέρεται στο λογαριασμό Κεφάλαιο.

Άρθρο 42

Κατανομή αρνητικού αποτελέσματος χρήσεως

Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρόνο προκύψει αρνητικό αποτέλεσμα, αυτό καλύπτεται εξ ολοκλήρου με εισφορές, που επιβάλλονται κατά την επόμενη χρήση.

Άρθρο 43

Αναγκαστική εγγραφή κονδυλίων στον Προϋπολογισμό

Σε περίπτωση που ο Οργανισμός παραλείψει ή αρνηθεί να εγγράψει δαπάνες στον προϋπολογισμό ή να εγκρίνει ή να καταβάλει ορισμένες δαπάνες σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, δύναται η αρμόδια υπηρεσία Ε.Β. μετά από γνωμοδότηση του ΓΣΕΒ να επιβάλλει την αναγκαστική εγγραφή, στον προϋπολογισμό, των κατά την κρίση της απαραίτητων δαπανών, ή την έγκριση ή την καταβολή ή την αύξηση δαπανών που έχουν γραφεί στον προϋπολογισμό, και να καθορίσει συνάμα και τον τρόπο καλύψεως αυτής. Κατά της αποφάσεως αυτής δύναται ο Οργανισμός να υποβάλει ένσταση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο οποίος αποφασίζει οριστικά κατόπιν εισηγήσεως της ΥΕΒ.

ΙΔ ́ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 44

ΜητρώοΚτηματολόγιο

1.Ο Οργανισμός υποχρεούται να συντάξει βιβλίο Μητρώου – Κτηματολόγιο, όλων των μελών και των από τα έργα που εξυπηρετούνται αγροτικών εκτάσεων, οι οποίες ταξινομούνται κατά Δήμο ή Κοινότητα. 2.Το Μητρώο - Κτηματολόγιο του Οργανισμού πρέπει να περιλαμβάνει σε στήλες τα εξής για κάθε μέλος στοιχεία. α. Αύξοντα αριθμό μέλους. β. Ονοματεπώνυμο, επάγγελμα και κατοικία. γ. Χρονολογία εγγραφής ή διαγραφής, μετά του αριθμού της σχετικής πράξεως του Οργανισμού. δ. Αριθμό ψήφων στην τοπική συνέλευση. ε. Συνολική έκταση που κατέχει σε στρέμματα. στ. Αριθμό τεμαχίων, έκταση και τοποθεσία κάθε στρέμματος και ζ. Κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Μέχρι του καταρτισμού του ανωτέρου Μητρώου - Κτηματολογίου ισχύουν οι προσωρινοί κτηματικοί κατάλογοι που έχουν συνταχθεί κατά τη σύσταση του Οργανισμού, ως αυτοί έχουν επικυρωθεί από τον οικείο ειρηνοδίκη. Οι προσωρινοί κτηματικοί κατάλογοι αναμορφώνονται υποχρεωτικά κάθε χρόνο με την μέριμνα της Διοικήσεως του Οργανισμού βάσει των νέων στοιχείων. 3.Οι προσωρινοί Κτηματικοί Κατάλογοι και το οριστικό Μητρώο - Κτηματολόγιο θεωρούνται από την Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού. 4.Όμοια Μητρώα - Κτηματολόγια και Κτηματικοί Κατάλογοι δύνανταινα καταρτίζονται και για τις εκτάσεις κλπ. που βρίσκονται εκτός της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού που ωφελούνται από τα έργα και για τους κατόχους αυτών. 5.Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου και πριν την σύγκληση κάθε Τοπικής Συνέλευσης, καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι εκλογικοί κατάλογοι σύμφωνα με τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι θεωρούνται από την αρμόδια Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού. Άρθρο 45 Βιβλία (ΔιοικητικάΛογιστικά) 1.Ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να τηρεί τα εξής βιβλία. α. Διοικητικά α.α. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου β.β. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής συνελεύσεως γ.γ Βιβλίο Πρωτοκόλλου και δ.δ. Βιβλίο Επιδόσεως Εγγράφων β. Λογιστικά Ο Οργανισμός τηρεί τα λογιστικά βιβλία που προβλέπονται από το από 13-9-59 Β.Δ. «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων» 2.Για την απόδειξη των εισπράξεων και πληρωμών που ενεργούνται από τον Οργανισμό θα τηρούνται. α. Βιβλία Γραμματίων Εισπράξεων και β. Βιβλία Ενταλμάτων Πληρωμής. 3.Όλα τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, αριθμούνται μονογράφονται και θεωρούνται από την αρμόδια υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων.

ΙΕ ́ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 46

Υπάλληλοι - Ημεραργίες κ.λ.π.

1.Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου δε δύνανται να είναι κατά το χρονικό διάστημα της θητείας των και έμμισθοι υπάλληλοι του Οργανισμού πλην του Γραμματέα. 2.Ο Οργανισμός δύναται, εφόσον οι ανάγκες το επιβάλλουν να προσλαμβάνει υπαλλήλους για την κανονική λειτουργία του. Ο αριθμός, η κατηγορία, η ειδικότητα, τα προσόντα και η αντιμισθία αυτών ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Ε.Β. μετά από γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ε.Β. Κατά τον ίδιο τρόπο καθορίζονται και οι εκτός έδρας αποζημιώσεις των υπαλλήλων του Οργανισμού. Ειδικότερα για το διορισμό Γραμματέα απαιτείται όπως αυτός είναι κάτοχος, τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου παλαιού τύπου ή Λυκείου ή ισοτίμου Σχολής, για το διορισμό δε Λογιστή απαιτείται πτυχίο ανώτατης εμπορικής σχολής ή ισοτίμου σχολής ή Ανωτέρας ή απολυτηρίου παλαιού τύπου Γυμνασίου ή Λυκείου με πενταετή τουλάχιστον λογιστική πείρα. Η πρόσληψη υπαλλήλων από τους Τ.Ο.Ε.Β. διενεργείται κατόπιν διαγωνισμού ενώπιον επιτροπής. Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας Ε.Β. καθορίζονται η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής, τα μαθήματα και τα θέματα που θα εξετασθούν καθώς και κάθε σχετική με το διαγωνισμό λεπτομέρεια. Σε περίπτωση που θα υπάρξει έλλειψη προσώπων που να έχουν τα προσόντα τα οποία απαιτούνται για την πρόσληψή των και εφόσον αυτό διαπιστωθεί κατά το διαγωνισμό, η διάταξη αυτή περί προσόντων ατονεί με σχετική έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Ε.Β., η οποία και ορίζει τα λιγότερα προσόντα.

ΙΣΤ ́ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΟΕΒ

Άρθρο 47

1.Ο Οργανισμός υπόκεινται στην παρακολούθηση, συντονισμό των εργασιών του και καθοδήγηση υπό του ΓΟΕΒ στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου υπάγεται εάν και εφόσον υφίσταται τέτοιος. 2.Ο Τ.Ο.Ε.Β. εφόσον υπάγεται σε ΓΟΕΒ εκπροσωπείται στην διοίκηση αυτού υπό μέλους που εκλέγεται κατά την εξής διαδικασία. Από τη γενική Συνέλευση του Τ.Ο.Ε.Β. εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος για να εκπροσωπεί αυτόν στον ΓΟΕΒ. Ο κατά τον παραπάνω τρόπο αντιπρόσωπος που θα εκλεγεί και οι λοιποί αντιπρόσωποι των στην περιφέρεια του ΓΟΕΒ – Τ.Ο.Ε.Β. συνέρχονται με πρόσκληση και με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας Ε.Β. σε συνεδρίαση στην έδρα του ΓΟΕΒ υπό την προεδρεία του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΓΟΕΒ κατά την οποία εκλέγουν κατά σειρά επιτυχίας δύο από αυτούς μετά των αναπληρωτών των, οι οποίοι και αποτελούν, τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου ΓΟΕΒ. Κατά την εκλογή αυτή ο εκπρόσωπος του Τ.Ο.Ε.Β. διαθέτει ...........ψήφ......... Τα αιρετά μέλη ανακαλούνται εάν αυτό ζητηθεί από τα 2/3 το λιγότερο των αντιπροσώπων των Τ.Ο.Ε.Β. που έχουν εκλέξει αυτά. Η θητεία των αιρετών μελών είναι διετής (2) λήγει όμως οπωσδήποτε με την λήξη της θητείας τους ως αντιπροσώπων. 3.Ο Οργανισμός υπόκεινται στην καταβολή δικαιώματος εγγραφής στον ΓΟΕΒ. 4.Υποχρεούται στην καταβολή των κάθε φύσεως εισφορών που καθορίζονται κάθε φορά από τον ΓΟΕΒ. 5.Υποχρεούται στην τήρηση των κάθε φύσεως κανονισμών που συντάσσονται από τον ΓΟΕΒ. 6.Δικαιούνται προσφυγής κατά των αποφάσεων του ΓΟΕΒ, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας Ε.Β.

ΙΖ ́ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 48

Διάλυση

1.Ο Οργανισμός δύναται να διαλύεται. α. Εάν αποδειχθεί ότι απέβη επιζήμιος για τα συμφέροντα της πλειονότητας των μελών του ή του δημοσίου. β. Εάν εξέλιπε ο σκοπός για τον οποίο συστήθηκε. γ. Με αίτηση των μελών, εάν ο αριθμός αυτών φθάσει κάτω των επτά (7). δ. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον ληφθεί με πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των μελών. ε. Εάν μετά παρέλευση δύο (2) ετών, που υπολογίζονται από της ημερομηνίας εγκρίσεως του Καταστατικού, δεν έγινε έναρξη των έργων δια τα οποία συστήθηκε ο Οργανισμός ή εάν διεκόπη επί δύο (2) χρόνια από υπαιτιότητα των μελών του η κατασκευή των έργων που εκτελούνται με χρηματοδοτήσεις ή με εισφορές των μελών. 2.Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου αποφαίνεται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή ο Νομάρχης κατά περίπτωση με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόταση του οικείου Γνωμοδοτικού συμβουλίου Ε.Ε., περί διαλύσεως ή μη του Οργανισμού.

Άρθρο 49

Εκκαθάριση - Διορισμός Εκκαθαριστών

1.Μετά την διάλυση του Οργανισμού επακολουθεί η εκκαθάριση από τοΔιοικητικό Συμβούλιο ή από εκκαθαριστές οι οποίοι διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μελών ή από την αρμόδια υπηρεσία Ε.Β. 2.Η πράξη, για τον διορισμό εκκαθαριστών καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα αυτά γνωστοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Ειρηνοδικείο, στην αρμόδια Υπηρεσία Ε.Β. και στην κεντρική υπηρεσία Ε.Β. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 3.Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να γνωστοποιήσουν την διάλυση του Οργανισμού δια του τύπου ή και άλλου μέσου και να προσκαλέσουν τους δανειστές να αναγγελθούν. 4.Τους δανειστές, που είναι γνωστοί από τα βιβλία του Οργανισμού τους καλούν με ιδιαίτερες προσκλήσεις, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο εφαρμόζονται, στην περίπτωση αυτή, οι σχετικές διατάξεις της πολιτικής δικονομίας. 5.Οι εκκαθαριστές αποπερατώνουν τις υποθέσεις που εκκρεμούν, εκπληρώνουν τις απαιτήσεις και μετατρέπουν σε μετρητά την περιουσία του Οργανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού κώδικα και καταθέτουν αυτά στο πλησιέστερο υποκατάστημα και στον λογαριασμό καταθέσεων του Οργανισμού. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν τον Οργανισμό σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις και έχουν όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την περάτωση υποθέσεων που εκκρεμούν δύνανται να συνάπτουν νέες δικαιοπραξίες. 6.Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση προβαίνουν στη σύνταξη ισολογισμού τον οποίο γνωστοποιούν στο Ειρηνοδικείο στην αρμόδια υπηρεσία Ε.Β. και στην κεντρική Υπηρεσία Ε.Β. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όμοιο ισολογισμό συντάσσουν κάθε χρόνο και για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί η εκκαθάριση. 7.Μέχρι να αποπερατωθεί η εκκαθάριση και σε ότι αφορά την κρατική εποπτεία και τις από το Νόμο σχέσεις των τέως μελών προς αλλήλους και προς τρίτους, ισχύουν οι διατάξεις της Νομοθεσίας περί Ο.Ε.Β. και του Καταστατικού εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη φύση της εκκαθαρίσεως. 8.Μετά την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως τα βιβλία και τα έγγραφα του Οργανισμού που διαλύθηκε φυλάσσονται από την αρμόδια υπηρεσία Ε.Β. Τα μέλη και οι διάδοχοι αυτών δικαιούνται να λάβουν γνώση και να χρησιμοποιήσουν στοιχεία από τα βιβλία και έγγραφα, σε περίπτωση που θα παραστεί τέτοια ανάγκη. Τα σχετικά αντίγραφα των εγγράφων κλπ χορηγούνται από την αρμόδια υπηρεσία Ε.Β. εφόσον τα ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι. 9.Η καθαρή περιουσία του οργανισμού που διαλύθηκε περιέρχεται στον διάδοχο Οργανισμό και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος στο Δημόσιο.

Άρθρο 50

Αποδοχή Καταστατικού

Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από πενήντα (50) άρθρα και το οποίο καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3881/1958 και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων, που ο τύπος αυτού καθορίστηκε με την 123389/724/902/4-3-1980 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας, γίνεται αποδεκτό με τις, στο κείμενο και στα περιθώρια αυτού, συμπληρώσεις, προσθήκες και τροποποιήσεις, από τους εξής αντιπροσώπους που υπογράφουν. .......Γενική Συνέλευση 2/10-12-1980 θέμα 1ο Εγκρίθηκε, Απόφαση Νομάρχη Ημαθίας 1661/13-3-1981.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ


Για να δείτε το ετήσιο πρόγραμμα άρδευσης των περιοχών Αντλιοστάσιο "Ισβόρια", Γεώτρηση "Τζουμέλας", Χώρας Νερό Μηχανή πατήστε ΕΔΩ

Μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή, την ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση (πχ το όνομα ή το επώνυμό σας). Για την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων, πατήστε τα βελάκια της κάθε στήλης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ


Επιλέξτε ημερομηνία ή περιοχή

ΗΜΕΡ/ΝIAΠΕΡΙΟΧΗΛΕΠΤ/ΡΙΕΣΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣΤΗΛ. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΟΝΟΜ/ΜΟΣΤΡΕΜ.ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟΩΡΑΡΙΟ ΕΩΣ
26/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ400:00 (25/5)06:00 (26/5)
26/05/22ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΕΥΘΥΒΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ812:00 (26/5)04:00 (27/5)
25/05/22ΒάντοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2,506:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΑΧΛΙΩΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ306:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΑΦΟΙ ΜΟΛΥΒΑ306:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ612:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ312:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ518:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΒΑΔΟΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ318:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22ΜπαχούτσιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΓΚΕΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ406:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΜπαχούτσιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ312:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΣΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ406:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ606:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ506:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ506:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ906:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ912:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ612:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΑΝΔΥΡΙΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ512:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ318:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΓΚΕΡΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ618:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ301:00 (25/5)05:00 (25/5)
25/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΦΡΑΓΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ13
25/05/22Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΦΡΑΓΓΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ6
25/05/22Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΛΑΡΟΝΟΜΟΙ ΒΛΑΧΟΥ21
25/05/22Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΒΛΑΧΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ6,4
25/05/22Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2
25/05/22Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ3
25/05/22Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΖΑΦΕΙΡΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ4
25/05/22Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΔΗΜΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ4
25/05/22Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΙΩΠΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ4
25/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ102:00 (25/5)08:00 (25/5)
25/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΑΡΔΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ102:00 (25/5)08:00 (25/5)
25/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828Ι.Φ.Δ4008:00 (25/5)08:00 (26/5)
25/05/22Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΕΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ4
25/05/22Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2
25/05/22Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ5,5
25/05/22Τσιφλίκι ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ20
25/05/22Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ10
25/05/22ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΓΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1206:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΟΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΜΗΔΙΚΗ - ΤΡΙΦΥΛΛΙ)
906:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ206:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΜΠΙΡΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ606:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΜΛΙΑΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ312:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΜΠΑΞΕΔΕΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,512:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΜΠΑΞΕΔΕΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ0,512:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΤΣΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ206:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ406:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ306:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ312:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΙΑΝΟΛΑ ΜΕΛΙΠΩΜΕΝΗ5,512:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΙΑΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ212:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΝΤΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2312:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22ΡοδιάΦΡΑΨΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22ΤριλοφιώτικαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΜΗΔΙΚΗ - ΤΡΙΦΥΛΛΙ)
1006:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΔΑΛΑΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ1,506:00 (25/5)08:00 (25/5)
25/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΑΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1,508:00 (25/5)10:00 (25/5)
25/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ310:00 (25/5)13:00 (25/5)
25/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ313:00 (25/5)16:00 (25/5)
25/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ4,516:00 (25/5)21:00 (25/5)
25/05/22ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ707:00 (25/5)13:00 (25/5)
25/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΡΟΔΟΒΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ400:00 (24/5)06:00 (25/5)
25/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΡΗΓΑΣ406:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΠΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ206:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ412:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ318:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1,518:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2
25/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΟΥΦΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ5
25/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ3
25/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2
25/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ4
25/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1,5
25/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΚΟΤΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ1
25/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2
25/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΥΛΙΚΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ1
25/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΔΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ0,5
25/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1
25/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2
25/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΑΥΡΙΔΟΥ - ΜΑΓΓΟΥ2
25/05/22ΠαλιοκαλιάςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ506:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ2806:00 (25/5)06:00 (26/5)
25/05/22Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο2"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΨΑΘΑΣ ΠΕΤΡΟΣ308:00 (25/5)14:00 (25/5)
25/05/22Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ7,508:00 (25/5)16:00 (25/5)
25/05/22Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΑΡΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ6,516:00 (25/5)23:00 (25/5)
25/05/22Γύμνοβο (Καραϊδα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1406:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ600:00 (24/5)06:00 (25/5)
25/05/22Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ506:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ212:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ518:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ606:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ812:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ312:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ318:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ4,518:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22Πούγκο-Στράντζα ΡοήΡΟΗΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ5
25/05/22Στράντζα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ412:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22Στράντζα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΓΚΕΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ318:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Κουκούλι ΆνωΜΗΧΑΝΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ1318:00 (25/5)13:00 (26/5)
25/05/22Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ2008:00 (25/5)14:00 (26/5)
25/05/22Κουκούλι ΆνωΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 1ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 2ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΒΑΝΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ318:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 3ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 4ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ1108:00 (25/5)20:00 (25/5)
25/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 4ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ412:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22Κουκούλι ΚάτωΔΙΩΡΥΓΑΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΑΦΟΙ ΟΣΛΙΑΝΙΤΗ506:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΑΝΘΡΑΚΕΑ ΜΑΡΙΑ806:00 (25/5)22:00 (25/5)
25/05/22ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΒΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ722:00 (25/5)12:00 (26/5)
25/05/22Χώρας ΝερόΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΔΙΩΡΥΓΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Χώρας ΝερόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΛΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΛΟΣ306:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22Χώρας ΝερόΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ212:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ1112:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ4,506:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΕΣΛΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ406:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΣΜΕΡΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ318:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΖΑΦΕΙΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ618:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ1206:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΦΑΝΗ1006:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1106:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΜπαλτανέτοΓΕΩΤΡΗΣΗΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ806:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΓΚΑΔΙΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ812:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΣΜΕΡΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ418:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΥΡΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ806:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΕΙΔΑΝΤΣΗ ΣΟΦΙΑ312:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΔΗΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ418:00 (25/5)00:00 (25/5)
25/05/22ΠαναγιώτουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
25/05/22Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΦΑΝΗ406:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΙΤΣΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1206:00 (25/5)12:00 (25/5)
25/05/22Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΝΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ612:00 (25/5)18:00 (25/5)
25/05/22Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ2,512:00 (25/5)18:00 (25/5)
24/05/22ΒάντοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ306:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ206:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ606:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ206:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ406:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ612:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΖΙΟΥΖΙΑ ΜΑΡΙΑ518:00 (24/5)00:00 (24/5)
24/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ618:00 (24/5)00:00 (24/5)
24/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΝΤΕΝΤΕ ΜΑΡΚΟΣ318:00 (24/5)00:00 (24/5)
24/05/22ΜπαχούτσιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΔΟΥΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ606:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ406:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ606:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ412:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ612:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΑΛΙΑΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ712:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΡΟΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ512:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ618:00 (24/5)00:00 (24/5)
24/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ1122:00 (24/5)06:00 (25/5)
24/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΕΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ405:00 (24/5)09:00 (24/5)
24/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ409:00 (24/5)13:00 (24/5)
24/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ313:00 (24/5)17:00 (24/5)
24/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ317:00 (24/5)21:00 (24/5)
24/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ321:00 (24/5)01:00 (25/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΑΪΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ701:00 (24/5)06:00 (24/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΑΪΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ906:00 (24/5)13:00 (24/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ513:00 (24/5)17:00 (24/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ517:00 (24/5)21:00 (24/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ821:00 (24/5)03:00 (25/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ606:00 (24/5)10:00 (24/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ610:00 (24/5)14:00 (24/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ514:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ2418:00 (24/5)14:00 (25/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ305:00 (24/5)09:00 (24/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2,505:00 (24/5)09:00 (24/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΥΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ2,509:00 (24/5)13:00 (24/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ309:00 (24/5)13:00 (24/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ409:00 (24/5)13:00 (24/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΕΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ313:00 (24/5)17:00 (24/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ313:00 (24/5)17:00 (24/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ313:00 (24/5)17:00 (24/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ617:00 (24/5)21:00 (24/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ317:00 (24/5)21:00 (24/5)
24/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ821:00 (24/5)03:00 (25/5)
24/05/22Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ10
24/05/22Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΡΑΚΙΜΠΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ5,5
24/05/22Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ602:00 (24/5)08:00 (24/5)
24/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΔΑΓΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣ202:00 (24/5)08:00 (24/5)
24/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ708:00 (24/5)14:00 (24/5)
24/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ614:00 (24/5)20:00 (24/5)
24/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΟΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ214:00 (24/5)20:00 (24/5)
24/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΙΓΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ1,520:00 (24/5)02:00 (25/5)
24/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ120:00 (24/5)02:00 (25/5)
24/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ120:00 (24/5)02:00 (25/5)
24/05/22Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1,8
24/05/22Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2
24/05/22Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2
24/05/22Τσιφλίκι ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΚΟΠΧΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ4
24/05/22Τσιφλίκι ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ10
24/05/22Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ12
24/05/22ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ406:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ706:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ812:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΜΠΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1,506:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ1706:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ206:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ1,506:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΤΖΟΤΖΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ612:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΜΠΑΞΕΔΕΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ106:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ306:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΤΟΥΣΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ306:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΑΝΑΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ4,506:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΜΠΟΥΤΖΙΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ512:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΤΣΗΡΠΑΝΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ812:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ212:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΡοδιάΦΡΑΨΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22ΤριλοφιώτικαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΟΥΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ1,506:00 (24/5)08:00 (24/5)
24/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ208:00 (24/5)10:00 (24/5)
24/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΟΥΦΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ410:00 (24/5)14:00 (24/5)
24/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ214:00 (24/5)16:00 (24/5)
24/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ7,516:00 (24/5)00:00 (24/5)
24/05/22ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΟΥΡΛΑΜΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2207:00 (24/5)07:00 (25/5)
24/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ806:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ712:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΚΛΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ3,518:00 (24/5)00:00 (24/5)
24/05/22ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ406:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΖΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ312:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΖΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ512:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΠΑΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΜΑΡΙΑ1,5
24/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΡΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1
24/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΠΑΪΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1,5
24/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1
24/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΝΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ1
24/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1,5
24/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΚΕΡΜΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ3
24/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ3
24/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ1
24/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΡΟΥΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2
24/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1
24/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ1,5
24/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ2
24/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΚΟΜΝΗ ΕΛΕΝΗ2
24/05/22ΠαλιοκαλιάςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ706:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ4,512:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ518:00 (24/5)00:00 (24/5)
24/05/22Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο2"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22Γύμνοβο (Καραϊδα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ806:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22Γύμνοβο (Καραϊδα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΦΟΙ ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ1,518:00 (24/5)00:00 (24/5)
24/05/22Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ4,506:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΑΡΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ618:00 (24/5)00:00 (24/5)
24/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ506:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ606:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΟΥΡΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ806:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΑΡΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ1,512:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΣΙΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ812:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22Πούγκο-Στράντζα ΡοήΡΟΗΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΧΟΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ4
24/05/22Πούγκο-Στράντζα ΡοήΡΟΗΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΣΙΤΑΝΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ5
24/05/22Στράντζα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1,506:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ1200:00 (23/5)06:00 (24/5)
24/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΠΑΠΑΝΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ6,606:00 (24/5)11:00 (24/5)
24/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ606:00 (24/5)11:00 (24/5)
24/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΚΙΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ911:00 (24/5)15:00 (24/5)
24/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ12,715:00 (24/5)21:00 (24/5)
24/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ1621:00 (24/5)06:00 (25/5)
24/05/22Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ721:00 (24/5)05:00 (25/5)
24/05/22Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΚΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1121:00 (24/5)05:00 (25/5)
24/05/22Κουκούλι ΆνωΜΗΧΑΝΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ906:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΚΡΟΜΜΥΔΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1608:00 (24/5)08:00 (25/5)
24/05/22Κουκούλι ΆνωΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 1ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 2ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ312:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 3ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΦΡΑΝΚ ΝΙΚΟΛΙ418:00 (24/5)00:00 (24/5)
24/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 4ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ318:00 (24/5)00:00 (24/5)
24/05/22Κουκούλι ΚάτωΔΙΩΡΥΓΑΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ1100:00 (23/5)22:00 (24/5)
24/05/22ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΝΥΧΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ422:00 (24/5)06:00 (25/5)
24/05/22ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22Χώρας ΝερόΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΔΙΩΡΥΓΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22Χώρας ΝερόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ206:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22Χώρας ΝερόΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ506:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ912:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΑΝΤΣΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ318:00 (24/5)00:00 (24/5)
24/05/22ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ1006:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ4,512:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΑΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ618:00 (24/5)00:00 (24/5)
24/05/22ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΖΑΦΕΙΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ918:00 (24/5)00:00 (24/5)
24/05/22ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ706:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1106:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΠΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ806:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ1012:00 (24/5)00:00 (24/5)
24/05/22ΜπαλτανέτοΓΕΩΤΡΗΣΗΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ606:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ218:00 (24/5)00:00 (24/5)
24/05/22ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ212:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ2,512:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΟΝΑ ΕΛΕΝΗ418:00 (24/5)00:00 (24/5)
24/05/22ΠαναγιώτουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
24/05/22Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ806:00 (24/5)12:00 (24/5)
24/05/22Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΕΤΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ806:00 (24/5)18:00 (24/5)
24/05/22Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ818:00 (24/5)00:00 (24/5)
23/05/22ΒάντοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΑΡΜΠΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ506:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ306:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΖΩΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ406:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΟΛΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ312:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΡΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ618:00 (23/5)00:00 (23/5)
23/05/22ΜπαχούτσιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΟΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1,506:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ600:00 (22/5)06:00 (23/5)
23/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ506:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ106:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΣΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ412:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ612:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ118:00 (23/5)00:00 (23/5)
23/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ306:00 (23/5)10:00 (23/5)
23/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ510:00 (23/5)14:00 (23/5)
23/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ414:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ418:00 (23/5)22:00 (23/5)
23/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ3022:00 (23/5)22:00 (24/5)
23/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1506:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ218:00 (23/5)22:00 (23/5)
23/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ722:00 (23/5)03:00 (24/5)
23/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ5,505:00 (23/5)09:00 (23/5)
23/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΟΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ309:00 (23/5)13:00 (23/5)
23/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ213:00 (23/5)17:00 (23/5)
23/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ517:00 (23/5)21:00 (23/5)
23/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΑΪΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ421:00 (23/5)01:00 (24/5)
23/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ406:00 (23/5)10:00 (23/5)
23/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ410:00 (23/5)14:00 (23/5)
23/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ914:00 (23/5)21:00 (23/5)
23/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ621:00 (23/5)06:00 (24/5)
23/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΡΩΝ821:00 (23/5)06:00 (24/5)
23/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ208:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ608:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ312:00 (23/5)16:00 (23/5)
23/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ312:00 (23/5)16:00 (23/5)
23/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1516:00 (23/5)05:00 (24/5)
23/05/22Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ207:00 (23/5)11:00 (23/5)
23/05/22Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ811:00 (23/5)17:00 (23/5)
23/05/22Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ1217:00 (23/5)03:00 (24/5)
23/05/22Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΖΑΦΕΙΡΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ4
23/05/22Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ4,5
23/05/22Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ202:00 (23/5)08:00 (23/5)
23/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΗΤΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1,502:00 (23/5)08:00 (23/5)
23/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΠΡΟΥΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1208:00 (23/5)14:00 (23/5)
23/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΠΡΟΥΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1114:00 (23/5)20:00 (23/5)
23/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ620:00 (23/5)02:00 (24/5)
23/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΕΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ520:00 (23/5)02:00 (24/5)
23/05/22Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ1,5
23/05/22Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΑΡΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ4
23/05/22Τσιφλίκι ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ10
23/05/22Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3
23/05/22Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ5
23/05/22Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΒΟΔΕΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ6
23/05/22ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ5,506:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΚΑΤΖΟΥΡΗ ΑΝΝΑ1406:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ506:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΜΠΟΥΤΖΙΟΛΑ ΕΛΕΝΗ706:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ212:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ212:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΧΑΡΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ212:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΜΠΑΞΕΔΕΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΜΟΣΧΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ306:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΓΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ606:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΑΛΜΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ306:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΥΡΠΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ412:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ612:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΓΩΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ512:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ312:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΜΑΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ712:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΑΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ218:00 (23/5)00:00 (23/5)
23/05/22ΡοδιάΦΡΑΨΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22ΤριλοφιώτικαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΜΠΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1106:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ506:00 (23/5)11:00 (23/5)
23/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ711:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΕΪΟΥ ΧΑΪΔΩ1,518:00 (23/5)20:00 (23/5)
23/05/22ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΕΜΜΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ7,509:00 (23/5)21:00 (23/5)
23/05/22ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΕΜΜΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ6,521:00 (23/5)07:00 (24/5)
23/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΟΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ6,506:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ506:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ612:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΚΥΡΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ112:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΡΥΦΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1012:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1218:00 (23/5)00:00 (23/5)
23/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ418:00 (23/5)00:00 (23/5)
23/05/22ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΦΥΚΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1018:00 (23/5)00:00 (23/5)
23/05/22ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΤΟΪΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1
23/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΖΙΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1,5
23/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΖΙΟΥΖΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ1,5
23/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΤΑΝΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2,5
23/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΥ1,5
23/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΤΑΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ2,5
23/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ4
23/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΡΙΜΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ5
23/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΡΟΥΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1
23/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ1,5
23/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΟΥΤΣΙΚΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ2
23/05/22ΠαλιοκαλιάςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ906:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ6,518:00 (23/5)00:00 (23/5)
23/05/22Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο2"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ708:00 (23/5)14:00 (23/5)
23/05/22Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22Γύμνοβο (Καραϊδα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΑΛΑΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ306:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1406:00 (23/5)00:00 (23/5)
23/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ2206:00 (23/5)06:00 (24/5)
23/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ4,512:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ218:00 (23/5)00:00 (23/5)
23/05/22Πούγκο-Στράντζα ΡοήΡΟΗΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ8
23/05/22Πούγκο-Στράντζα ΡοήΡΟΗΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΧΟΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ4
23/05/22Στράντζα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ506:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22Στράντζα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ1012:00 (23/5)00:00 (23/5)
23/05/22ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ2,508:00 (23/5)13:00 (23/5)
23/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΜΑΪΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1008:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1213:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1018:00 (23/5)00:00 (23/5)
23/05/22Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22Κουκούλι ΆνωΜΗΧΑΝΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22Κουκούλι ΆνωΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 1ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 2ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ406:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 3ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ406:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 4ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22Κουκούλι ΚάτωΔΙΩΡΥΓΑΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ4,506:00 (23/5)06:00 (24/5)
23/05/22ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ306:00 (23/5)06:00 (24/5)
23/05/22ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΕΡΙΣΣΟΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ306:00 (23/5)06:00 (24/5)
23/05/22ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ506:00 (23/5)06:00 (24/5)
23/05/22ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΙΤΑΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ706:00 (23/5)06:00 (24/5)
23/05/22ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΗΤΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ406:00 (23/5)06:00 (24/5)
23/05/22ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ306:00 (23/5)06:00 (24/5)
23/05/22ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ11,501:00 (23/5)00:00 (23/5)
23/05/22Χώρας ΝερόΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΔΙΩΡΥΓΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22Χώρας ΝερόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ206:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22Χώρας ΝερόΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ ΣΤΕΛΛΑ212:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22ΜπαλτανέτοΓΕΩΤΡΗΣΗΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΔΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ406:00 (23/5)12:00 (23/5)
23/05/22ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1206:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ618:00 (23/5)00:00 (23/5)
23/05/22ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΕΡΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ612:00 (23/5)18:00 (23/5)
23/05/22ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΤΣΕΝΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ1,518:00 (23/5)00:00 (23/5)
23/05/22ΠαναγιώτουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
23/05/22Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22ΒάντοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ306:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΒάντοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΠΛΗΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ512:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΦΕΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ406:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΡΙΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ206:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ312:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΛΙΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ512:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ312:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ518:00 (22/5)00:00 (22/5)
22/05/22ΜπαχούτσιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ306:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ600:00 (21/5)06:00 (22/5)
22/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑ406:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ606:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ612:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ612:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ618:00 (22/5)00:00 (22/5)
22/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΑΡΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ418:00 (22/5)00:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ7,506:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ512:00 (22/5)16:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ816:00 (22/5)22:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ822:00 (22/5)04:00 (23/5)
22/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΛΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1105:00 (22/5)14:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΡΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ514:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ218:00 (22/5)22:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ522:00 (22/5)02:00 (23/5)
22/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ401:00 (22/5)05:00 (22/5)
22/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ405:00 (22/5)09:00 (22/5)
22/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ709:00 (22/5)14:00 (22/5)
22/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ414:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ518:00 (22/5)22:00 (22/5)
22/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ922:00 (22/5)05:00 (23/5)
22/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΑΪΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1005:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1012:00 (22/5)20:00 (22/5)
22/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ1320:00 (22/5)06:00 (23/5)
22/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΡΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ507:00 (22/5)11:00 (22/5)
22/05/22Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ611:00 (22/5)17:00 (22/5)
22/05/22Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ717:00 (22/5)22:00 (22/5)
22/05/22Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ922:00 (22/5)05:00 (23/5)
22/05/22Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΙΩΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ10
22/05/22Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ10
22/05/22Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΘΗΝΑ402:00 (22/5)08:00 (22/5)
22/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ202:00 (22/5)08:00 (22/5)
22/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ608:00 (22/5)14:00 (22/5)
22/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ208:00 (22/5)14:00 (22/5)
22/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ614:00 (22/5)20:00 (22/5)
22/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ1,514:00 (22/5)20:00 (22/5)
22/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΣΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ620:00 (22/5)02:00 (23/5)
22/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΕΪΟΥ ΕΛΕΝΗ320:00 (22/5)02:00 (23/5)
22/05/22Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2
22/05/22Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΗΤΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ9
22/05/22Τσιφλίκι ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ4
22/05/22Τσιφλίκι ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ8
22/05/22Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑ2
22/05/22Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ4
22/05/22Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ5,5
22/05/22Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΛΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ2
22/05/22ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ406:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΖΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ712:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ212:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ212:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ1206:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ1,506:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΑΛΜΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ606:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΜΠΑΞΕΔΕΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΑΝΑΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ5,506:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΜΠΑΞΕΔΕΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΙΑΝΟΛΑ ΜΕΛΙΠΩΜΕΝΗ306:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΘΩΜΑΣ406:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ406:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1012:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΤΖΟΤΖΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ312:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ212:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ4,512:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ412:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΤριλοφιώτικαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΜΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1206:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ200:00 (21/5)02:00 (22/5)
22/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ202:00 (22/5)04:00 (22/5)
22/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ104:00 (22/5)05:00 (22/5)
22/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ606:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΛΑΦΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ412:00 (22/5)16:00 (22/5)
22/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΛΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1,516:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΛΑΦΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1018:00 (22/5)04:00 (23/5)
22/05/22ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ7,506:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΙΩΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ6,518:00 (22/5)02:00 (23/5)
22/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ206:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ412:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ618:00 (22/5)00:00 (22/5)
22/05/22ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΣΕΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ606:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1018:00 (22/5)00:00 (22/5)
22/05/22ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ1
22/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΕΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ2
22/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ2
22/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΥ2
22/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1
22/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2
22/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ4
22/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ2
22/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ0,5
22/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΑΤΣΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,5
22/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1
22/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ2
22/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΝΙΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2,5
22/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ1
22/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΠΕΡΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ4
22/05/22ΠαλιοκαλιάςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2,206:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ706:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ3,512:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ818:00 (22/5)00:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο2"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΛΑΦΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ808:00 (22/5)14:00 (22/5)
22/05/22Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22Γύμνοβο (Καραϊδα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΝΤΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ806:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22Γύμνοβο (Καραϊδα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ318:00 (22/5)00:00 (22/5)
22/05/22Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ406:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ506:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΙΣΚΟΣ ΑΚΗΣ1206:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ1006:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ318:00 (22/5)00:00 (22/5)
22/05/22Πούγκο-Στράντζα ΡοήΡΟΗΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ3
22/05/22Πούγκο-Στράντζα ΡοήΡΟΗΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ3,5
22/05/22Στράντζα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1,506:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΓΚΑΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ306:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ212:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ4,518:00 (22/5)00:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΜΑΪΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6,508:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΜΑΪΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ208:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ512:00 (22/5)15:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΤΡΑΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ3,512:00 (22/5)16:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ516:00 (22/5)20:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ416:00 (22/5)20:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ808:00 (22/5)13:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ1213:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ618:00 (22/5)21:00 (22/5)
22/05/22Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ408:00 (22/5)14:00 (22/5)
22/05/22Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΤΡΑΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ714:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ508:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ512:00 (22/5)16:00 (22/5)
22/05/22Κουκούλι ΆνωΜΗΧΑΝΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22Κουκούλι ΆνωΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 1ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΑΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ306:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 2ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΒΑΝΤΣΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ306:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 2ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΒΑΡΤΗΣ ΒΑΡΔΗΣ412:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 3ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ306:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 4ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22Κουκούλι ΚάτωΔΙΩΡΥΓΑΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΠΑΤΣΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ306:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΤΟΜΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ406:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΤΟΜΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ412:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΙΜΙΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ412:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΑΝΤΣΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ2,513:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3,518:00 (22/5)01:00 (23/5)
22/05/22Χώρας ΝερόΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΔΙΩΡΥΓΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22Χώρας ΝερόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22Χώρας ΝερόΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ306:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΖΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ306:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΖΑΦΕΙΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ612:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ412:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ312:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΜπαλτανέτοΓΕΩΤΡΗΣΗΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
22/05/22ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ406:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΔΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ706:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ1012:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ306:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΠΡΙΜΕΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ412:00 (22/5)18:00 (22/5)
22/05/22ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ318:00 (22/5)00:00 (22/5)
22/05/22ΠαναγιώτουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΖΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ706:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ406:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΣΙΩΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ1006:00 (22/5)12:00 (22/5)
22/05/22Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΕΤΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ812:00 (22/5)18:00 (22/5)
21/05/22ΒάντοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ206:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΒάντοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ2,512:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΣΕΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ506:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1,506:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΗΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ306:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΑΝΔΡΕΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ406:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΝΤΙΦΑΚΟΥ612:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ412:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΣΟΥΡΛΑΜΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ412:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ418:00 (21/5)00:00 (21/5)
21/05/22ΜπαχούτσιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΗΣΙΩΝΗ ΑΘΗΝΑ306:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ606:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΑΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ306:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ612:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΩΚΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ412:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ618:00 (21/5)00:00 (21/5)
21/05/22ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ318:00 (21/5)00:00 (21/5)
21/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ500:00 (20/5)04:00 (21/5)
21/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΑΪΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ405:00 (21/5)09:00 (21/5)
21/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ409:00 (21/5)13:00 (21/5)
21/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ413:00 (21/5)17:00 (21/5)
21/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ1617:00 (21/5)06:00 (22/5)
21/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΠΑΝΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ2106:00 (21/5)10:00 (21/5)
21/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ410:00 (21/5)14:00 (21/5)
21/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ414:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ518:00 (21/5)22:00 (21/5)
21/05/22Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΡΕΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ822:00 (21/5)04:00 (22/5)
21/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ301:00 (21/5)05:00 (21/5)
21/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ305:00 (21/5)09:00 (21/5)
21/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ309:00 (21/5)13:00 (21/5)
21/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ313:00 (21/5)17:00 (21/5)
21/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ317:00 (21/5)21:00 (21/5)
21/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ421:00 (21/5)01:00 (22/5)
21/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ1006:00 (21/5)14:00 (21/5)
21/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ614:00 (21/5)19:00 (21/5)
21/05/22Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΠΑΝΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ1219:00 (21/5)05:00 (22/5)
21/05/22Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1204:00 (21/5)13:00 (21/5)
21/05/22Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ713:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ618:00 (21/5)22:00 (21/5)
21/05/22Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΑΚΑΛΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ1222:00 (21/5)07:00 (22/5)
21/05/22Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΙΩΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ20
21/05/22Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΠΑΜΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ6,502:00 (21/5)08:00 (21/5)
21/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΒΟΓΙΑΤΖΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ2,502:00 (21/5)08:00 (21/5)
21/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΖΩΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ508:00 (21/5)14:00 (21/5)
21/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2,508:00 (21/5)14:00 (21/5)
21/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΖΩΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ514:00 (21/5)20:00 (21/5)
21/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ214:00 (21/5)20:00 (21/5)
21/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΘΗΝΑ420:00 (21/5)02:00 (22/5)
21/05/22Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΕΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ220:00 (21/5)02:00 (22/5)
21/05/22Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ3
21/05/22Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΣΙΤΣΗ ΦΑΝΗ5
21/05/22Τσιφλίκι ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ10
21/05/22Τσιφλίκι ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ5
21/05/22Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΥΨΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ6
21/05/22Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ5
21/05/22Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ8,4
21/05/22Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2
21/05/22ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ406:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΤΕΜΕΝΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ306:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ406:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ506:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2006:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΤΟΥΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ312:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΜΠΑΞΕΔΕΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ306:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2,506:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΑΝΑΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΜΗΔΙΚΗ - ΤΡΙΦΥΛΛΙ)206:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΡΑΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ - ΚΩΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΜΗΔΙΚΗ - ΤΡΙΦΥΛΛΙ)
1206:00 (21/5)00:00 (21/5)
21/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΑΝΑΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΜΗΔΙΚΗ - ΤΡΙΦΥΛΛΙ)4,512:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ312:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΤΟΥΣΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ312:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ312:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ512:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΡοδιάΦΡΑΨΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ906:00 (21/5)15:00 (21/5)
21/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ415:00 (21/5)19:00 (21/5)
21/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ119:00 (21/5)20:00 (21/5)
21/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΒΑΔΟΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ220:00 (21/5)22:00 (21/5)
21/05/22ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ1,522:00 (21/5)00:00 (21/5)
21/05/22ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ406:00 (21/5)10:00 (21/5)
21/05/22ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΣΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ1,810:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΛΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1,812:00 (21/5)14:00 (21/5)
21/05/22ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ414:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ618:00 (21/5)00:00 (21/5)
21/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ1006:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ412:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ618:00 (21/5)00:00 (21/5)
21/05/22ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ618:00 (21/5)00:00 (21/5)
21/05/22ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ1000:00 (20/5)06:00 (21/5)
21/05/22ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ200:00 (20/5)06:00 (21/5)
21/05/22ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ300:00 (20/5)06:00 (21/5)
21/05/22ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΙΜΟΜΩΚΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ3,500:00 (20/5)06:00 (21/5)
21/05/22ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΤΟΥΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ200:00 (20/5)06:00 (21/5)
21/05/22ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ400:00 (20/5)06:00 (21/5)
21/05/22ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΕΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ200:00 (20/5)06:00 (21/5)
21/05/22ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2
21/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΝΟΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2
21/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΖΙΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1,5
21/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ0,5
21/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΜΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ1
21/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1,5
21/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΛΑΤΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ2,5
21/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1,5
21/05/22ΛαζαράσκαΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΖΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1
21/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1
21/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΤΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2,5
21/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΝΟΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ5
21/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ4
21/05/22Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΠΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ4
21/05/22ΠαλιοκαλιάςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΣΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ512:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΠαλιοκαλιάςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6971805820ΚΛΩΝΑ ΑΛΚΜΗΝΗ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1018:00 (21/5)00:00 (21/5)
21/05/22Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ606:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ2012:00 (21/5)06:00 (22/5)
21/05/22Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο2"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22Γύμνοβο (Καραϊδα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1418:00 (21/5)06:00 (22/5)
21/05/22Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ3,512:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1418:00 (21/5)06:00 (22/5)
21/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ206:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3,506:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΣΙΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ812:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ318:00 (21/5)00:00 (21/5)
21/05/22Πούγκο-Στράντζα ΡοήΡΟΗΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΣΙΤΑΝΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ8
21/05/22Πούγκο-Στράντζα ΡοήΡΟΗΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥ11
21/05/22Στράντζα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΟΥΚΟΥΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1306:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22Στράντζα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ3,518:00 (21/5)00:00 (21/5)
21/05/22ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΗ506:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ418:00 (21/5)00:00 (21/5)
21/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ1008:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ612:00 (21/5)16:00 (21/5)
21/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ516:00 (21/5)20:00 (21/5)
21/05/22Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ3,516:00 (21/5)20:00 (21/5)
21/05/22Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1208:00 (21/5)20:00 (21/5)
21/05/22Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ500:00 (20/5)06:00 (21/5)
21/05/22Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ1706:00 (21/5)14:00 (21/5)
21/05/22Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΤΡΑΪΟΣ ΠΑΥΛΟΣ614:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ406:00 (21/5)09:00 (21/5)
21/05/22Κουκούλι ΆνωΜΗΧΑΝΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22Κουκούλι ΆνωΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 1ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 2ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 3ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 4ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ406:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22Κουκούλι ΚάτωΔΙΩΡΥΓΑΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ5,506:00 (21/5)17:00 (21/5)
21/05/22ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΠΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ317:00 (21/5)23:00 (21/5)
21/05/22ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΚΥΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ723:00 (21/5)13:00 (22/5)
21/05/22Χώρας ΝερόΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΔΙΩΡΥΓΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22Χώρας ΝερόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΦΕΛΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ312:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22Χώρας ΝερόΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΡΑΚΟ ΑΚΙΜ1118:00 (21/5)00:00 (21/5)
21/05/22ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ806:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ406:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ312:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΑΝΑΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ412:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ218:00 (21/5)00:00 (21/5)
21/05/22ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1312:00 (21/5)00:00 (21/5)
21/05/22ΜπαλτανέτοΓΕΩΤΡΗΣΗΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ306:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ9,512:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΟΛΥΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ106:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ306:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ312:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22ΠαναγιώτουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
21/05/22Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ506:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ506:00 (21/5)12:00 (21/5)
21/05/22Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΥΚΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ312:00 (21/5)18:00 (21/5)
21/05/22Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΕΤΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ512:00 (21/5)18:00 (21/5)