×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Οργάνωση και Διοίκηση του Τ.Ο.Ε.Β. Νάουσας

Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) είναι οργανισμοί με δημόσιο χαρακτήρα (γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ. 588/1977 και 108/2001) καθώς εκτελούν έργο καθ’ υποκατάσταση και κατά παραχώρηση της Διοίκησης το οποίο ελλείψει αυτών θα εκτελούσε αυτή και ως σκοπό έχουν τη διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Διακρίνονται σε πρωτοβάθμιους Τοπικούς Ο.Ε.Β. και δευτεροβάθμιους Γενικούς Ο.Ε.Β. Όλοι οι Ο.Ε.Β. έχουν χαρακτηριστεί Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (άρ. 6§1 του ν.414/1976, ΦΕΚ 212, Α΄), λόγω του έργου που επιτελούν (διοίκηση αρδευτικών υδάτων, ρύθμιση χρήσεως αυτών με κανονισμούς άρδευσης, αστυνομία υδάτων κ.ά.) και ως τέτοιοι ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρ. 51§1 περ. γ΄ ν.1892/1990 όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 4§6 ν.1943/1991). Επιπλέον, οι Τ.Ο.Ε.Β. αποτελούν γεωργικές συνεταιριστικές Οργανώσεις αναγκαστικής μορφής (άρ. 6§1 ν.414/1976). Στην επικράτεια υπάρχουν «460 ΤΟΕΒ εκ των οποίων λειτουργούν τα 416» (sic, σελ. 68 του αρχείου pdf) και 10 ΓΟΕΒ.

Με το ν.δ.1218/1972 (ΦΕΚ 133/Α) όλοι οι Ο.Ε.Β. μετατράπηκαν από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ για να αποκτήσουν λογιστική ευελιξία (Περιορισμός του κρατικού παρεμβατισμού με την κατάργηση του ελέγχου των δαπανών που ασκούσε, ως τότε, ο Πάρεδρος) και να μπορούν να αναπτύσσουν πρωτοβουλία στους τομείς που δραστηριοποιούνται. Για το λόγο αυτό προβλέφθηκε ότι μπορούν να προσλαμβάνουν πάσης φύσεως προσωπικό για την καλή λειτουργία τους και αποδεσμεύτηκαν από τις διατάξεις δημοσίου λογιστικού (ν.2362/1995, ΦΕΚ 247/Α) που ισχύουν για τα ΝΠΔΔ. Η ευχέρεια αυτή φαλκιδεύεται σήμερα από πολυεπίπεδους περιορισμούς που κατά στρεβλό και ανορθολογικό τρόπο συρρικνώνουν την επιχειρησιακή αυτοδυναμία των Οργανισμών. Η διατήρηση του καθεστώτος αυτού επισύρει επικίνδυνες συνέπειες για σημαντικό μέρος του αγροτικού κόσμου που χρησιμοποιεί εγγειοβελτιωτικά έργα για να εξυπηρετεί δυναμικές, επί το πλείστον, καλλιέργειες, του οποίου το εισόδημα -ως εξαρτώμενο καίρια από την εύρυθμη λειτουργία των Ο.Ε.Β.- τίθεται σε κίνδυνο.

Οι Τ.Ο.Ε.Β. και οι Γ.Ο.Ε.Β., αποτελούν τα κατά νόμο υπεύθυνα όργανα (άρ.12 του ν.δ.3881/1958, ΦΕΚ 181/Α) που έχουν αντικείμενο τη διαχείριση (δηλαδή διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση) των εγγειοβελτιωτικών έργων (Εγγειοβελτιωτικά έργα αποτελούν τα φράγματα, οι αρδευτικές διώρυγες, οι στραγγιστικές τάφροι, τα αντλιοστάσια, μικρά τεχνικά, αγροτική οδοποιία κ.ά.) της περιοχής δικαιοδοσίας τους και διανέμουν το αρδευτικό νερό στους αγρότες.

Οι Ο.Ε.Β. έχουν δικούς τους πόρους (=στρεμματικές εισφορές άρδευσης-στράγγισης, άρ. 10 & 15 του ν.δ.3881/1958) ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ όπως επιβεβαιώνει κάθε φορά που ζητούν την πρόσληψη προσωπικού το ΓΛΚ με σχετική βεβαίωσή του. Δυνατότητα επιχορήγησης προβλέπεται κυρίως κατά τη φάση ανάπτυξης των έργων ή για την αποκατάσταση ή πρόληψη ζημιών που προέρχονται από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία (π.χ. λειψυδρία), εφόσον δεν μπορούν να καλυφθούν από τους ωφελούμενους (άρ. 2 του ν.414/1976, ΦΕΚ 212).

Οι  Τ.Ο.Ε.Β. λειτουργούν σύμφωνα με το Ν.Δ.3881/1958 «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων» (ΦΕΚ 181/Α) και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα (βασικότερο από τα οποία είναι το από 13-9-/7-11-1959 Β.Δ., ΦΕΚ 243/Α, «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων»). Αντικείμενό τους είναι η διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ Τάξης (κύρια έργα γενικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη σχετική ταξινόμηση των έργων) της περιοχής δικαιοδοσίας τους που συντείνει στην αξιοποίηση και ανάπτυξη της γεωργίας με την εφαρμογή ορθολογικών μοντέλων άρδευσης και στράγγισης. Είναι κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 108/2001), έχουν χαρακτηριστεί Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (άρ.6§1 Ν.414/76) και ως τέτοιοι ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρ. 51§1 περ. γ΄ Ν.1892/90 όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 4§6 Ν.1943/91) και προσλαμβάνουν το τακτικό και εποχικό προσωπικό σύμφωνα με το Ν.4456/2017 όπως ισχύει.

Οι ΤΟΕΒ διοικούνται από επταμελή Διοικητικά Συμβούλια. Νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο Πρόεδρος του ΔΣ και εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του ΔΣ ο Διευθυντής. Του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο πρόεδρος και υπάρχουν οι θέσεις του αντιπροέδρου, του γραμματέα και του ταμία. Το διοικητικό συμβούλιο το εκλέγει και ελέγχει η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων που αποτελείται από 67 αντιπροσώπους (εκλέκτορες) που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια από την Τοπική Συνέλευση των μελών του Οργανισμού.

Θέση καταστατικού επέχει σε κάθε ΟΕΒ το ιδρυτικό του διάταγμα. Η δομή του κάθε Οργανισμού, η σύνθεση του προσωπικού, και κάθε σχετική λεπτομέρεια με την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) του οικείου ΟΕΒ. Πέρα από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας οι Οργανισμοί μπορούν να συντάσσουν και άλλους Κανονισμούς (όπως Συντήρησης και λειτουργίας Έργων).

Οι ΟΕΒ, μετά το ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), εποπτεύονται άμεσα από την οικεία αυτοδιοικητική Περιφέρεια, ενώ υψηλή εποπτεία και έλεγχο σε όλους τους ΟΕΒ ασκεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις υπηρεσίες του καθώς όλοι οι ΟΕΒ εμφανίζονται ως εποπτευόμενοι φορείς (ΝΠΙΔ) από το Υπουργείο αυτό στο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης.

Τα έργα τα οποία διαχειρίζονται είναι πολύ παλιά (κατασκευάστηκαν μέχρι τη δεκαετία του ’60) και μέχρι σήμερα οι Οργανισμοί αντεπεξήλθαν με επιτυχία και ασφάλεια στην αποστολή τους.

 

ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την έννοια του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης χαρακτηρίζεται η διοικητική περιοχή του Αγροκτήματος του Δήμου Νάουσας και των πρώην Κοινοτήτων Στενημάχου και Γιαννακοχωρίου. Η συνολική ακαθάριστη έκταση είναι 34.060 στρέμματα και καλλιεργούμενη 29.058,60 από τα οποία αρδευόμενα 18.514,10. Η περιοχή δεν έχει ολοκληρωμένο συστηματικό δίκτυο, βρίσκεται ημιτελή σύμφωνα με το αρδευτικό έργο Ανατολικού Βερμίου. Το αρδευτικό δίκτυο αποτελείται από χωμάτινες διώρυγες που έχουν μήκος 185 χιλιόμετρα με επενδυμένα τμήματα 40 χιλιομέτρων, 15 γεωτρήσεις μεγάλου βάθους (Ροδιάς, Άμμου, Ιωάννου, Σ.Σ.Ν., Νέας Ροδακινέας, Μπαλτανέτο, Πλατίτσα, Τριλοφιώτικη, Κουπατσιάρη, Χριστίδη, Τζουμέλας, Λάκκας, Κτήμα κυρ Γιάννη, Λειβάδι και Μύλος), Επτά αντλιοστάσια ανύψωσης νερού (Ισβορίων, Δαλαμαρίου, Ράμνιστας, Μεγάλου Λάκκου, Τσατάλι, Καβάκι-Πλότσα και Αγίου Νικολάου Δ1), Τρία φράγματα εκτροπής νερού μόνιμα και 6 πρόχειρα, 9 υδατογέφυρες και πολλές υδροληψίες πρόχειρες χωρίς ρυθμιστές νερού.

Σε αυτήν την περιοχή άρχισε πρώτα η συστηματική δενδροκαλλιέργεια και σήμερα είναι υποδειγματική για ολόκληρη την χώρα μας. Το καταπληκτικό στην περίπτωσή μας είναι ότι για την ανάπτυξη της δενδροκαλλιέργειας χρησιμοποιούνται επικλινείς έως πολύ επικλινείς εκτάσεις με εδάφη ανώμαλα ανάγλυφα και τελείως αβαθή, με υπέδαφος συνήθως βραχώδες. Παρόμοια εδάφη σε άλλες περιοχές της χώρας παραμένουν ακαλλιέργητα, άγονα ή με ασήμαντο όφελος από δασική βλάστηση και αραιά δένδρα. Η αξιοθαύμαστη αυτή ανάπτυξη της δενδροκαλλιέργειας στα εδάφη μας στηρίζεται κυρίως στην συστηματική χρησιμοποίηση του νερού και κατά δεύτερο λόγο, επίσης σοβαρό, στην φιλοπονία, επιμέλεια και τεράστια εμπειρία των καλλιεργητών.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Από πολύ παλαιά χρόνια τα νερά που πηγάζουν στην αρδευτική περιοχή του Οργανισμού χρησιμοποιούνταν για την άρδευση λαχανικών, μωρεόδενδρων, τριφυλλιού, αμπελιών κλπ  και είχε κατασκευαστεί εμπειρικά από τους γεωργούς ένα δίκτυο διωρύγων και αρδευτικών αυλακών.  Γραπτά και επίσημα στοιχεία για τις γεωργικές συνθήκες και τις αρδεύσεις στην περιοχή της Νάουσας έχουμε μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας, από το 1913 από την δημοσιευθείσα στο γεωργικό δελτίο του τότε Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μελέτη «Η ΝΑΟΥΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» οικονομολογική μελέτη της γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ. Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνεται ότι την περίοδο εκείνη αρδεύονταν κατά το καλοκαίρι στην περιοχή Ναούσης 400-500 Τουρκικά στρέμματα (660-800 Ελληνικά δεκαδικά) ημερήσια και τα πλεονάζοντα νερά από την άρδευση κατέρχονταν στην πεδιάδα και τελικά το περισσευούμενο νερό της Αράπιτσας εκχύνονταν στην λίμνη των Γιαννιτσών. Δουλείες ύδατος, δικαστικές και αγρονομικές αποφάσεις καθώς και έθιμα και συμφωνίες είχαν διαμορφώσει μέχρι το 1954 μία παραδεκτή και σταθερή ισορροπία στις αρδεύσεις και στην κατανομή του νερού. Από την προπολεμική περίοδο του 1940 την δενδροκομική πρόοδο της Νάουσας μιμήθηκαν και ακολούθησαν και οι κάτοικοι των γύρω συνοικισμών και μετέπειτα όλης της πεδινής περιοχής.

 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017, οι καλλιέργειες σε στρέμματα αντικατοπτρίζονται στους παρακάτω πίνακες :

Καλλιέργειες

Αγρόκτημα ΝΑΟΥΣΑΣ σε στρέμματα

Αγρόκτημα ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ σε στρέμματα

Αγρόκτημα ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ σε στρέμματα

ΣΥΝΟΛΑ

Ακτινίδια

114,20

1,80

21,12

137,12

Αχλάδια

145,00

 

16,47

161,47

Βαμβάκι

     

0,00

Βατόμουρα

1,00

   

1,00

Βερίκοκα

37,77

4,00

6,50

48,27

Γρασίδι

36,08

   

36,08

Δαμάσκηνα

184,85

47,55

73,50

305,90

Δάσος

281,54

   

285,54

Διάφορα Δένδρα

423,25

30,84

4,00

458,09

Ελιές

93,32

65,49

16,00

174,81

Ιχθυοτροφείο

3,00

   

3,00

Καβάκια

 

1,50

 

1,50

Καλαμπόκι

2,00

   

2,00

Καρύδια

143,85

 

3,25

147,10

Κάστανα

109,95

 

11,00

120,95

Κεράσια

1.065,69

195,71

1.333,10

2.594,50

Κηπευτικά

40,19

3,00

 

43,19

Κριθάρι

3,00

37,70

 

40,70

Κτίσματα

240,61

322,14

17,70

580,45

Κυδώνια

10,00

3,00

 

13,00

Λωτοί

25,04

7,30

 

32,34

Μηδική (Τριφύλλι)

148,46

40,57

6,00

195,03

Μήλα  

1.034,16

10,00

160,43

1.204,59

Μήλα & Κεράσια

125,32

 

187,81

313,13

Μποστάνια

12,60

   

12,60

Πατάτες

20,08

2,50

3,50

26,08

Ροδάκινα 

7.720,51

1.398,50

787,93

9.906,94

Ροδάκινα & Κεράσια

216,94

12,60

234,36

463,90

Ροδάκινα & Μήλα

648,03

 

31,25

679,28

Σιτάρι

 

55,49

 

55,49

Σταφύλια

1.053,90

179,82

192,44

1.426,16

Σύκα

4,50

1,60

 

6,10

Τεύτλα

     

0,00

Χέρσα

7.814,76

1.145,56

622,00

9.582,32

ΣΥΝΟΛΑ :

21.759,60

3.566,67

3.732,36

29.058,63

 

Είδος Καλλιέργειας

Αγρόκτημα ΝΑΟΥΣΑΣ σε στρέμματα

Αγρόκτημα ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ σε στρέμματα

Αγρόκτημα ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ σε στρέμματα

ΣΥΝΟΛΑ

Καθαρή Αρδευόμενη Έκταση

21.759,60

3.566,67

3.732,36

29.058,63

Έκταση που δεν καλλιεργήθηκε

8.336,91

1.467,70

643,70

10.544,50

Έκταση που καλλιεργήθηκε

13.422,69

2.098,97

3.088,66

18.514,13

Χειμερινά

     

0,00

Εαρινά

13.422,69

2.098,97

3.088,66

18.514,13

Βαμβάκι

     

0,00

Καλαμπόκι

2,00

   

2,00

Αμπέλια

1.053,90

179,82

192,44

1.426,16

Μηδική

148,46

40,57

6,00

195,03

Ακτινίδια

114,20

1,80

21,12

137,12

Τεύτλα

     

0,00

Βιομηχανική Ντομάτα

     

0,00

Κηπευτικά

40,19

3,00

 

43,19

Λοιπές Καλλιέργειες

369,10

109,09

17,75

399,75

Ροδάκινα-Μήλα-Κεράσια κλπ

11.694,84

1.764,69

2.851,35

16.310,88

  

Τ.Ο.Ε.Β.  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

     

Καλλιεργητικό έτος 

:

2017

   
                 

Αρδευτική Περίοδος

:

2017

   

Π Ι Ν Α Κ Α Σ       Ι.

 

Συνοπτικά αποτελέσματα καλλιέργειας του Αρδευτικού δικτύου των Αγροκτημάτων Ναούσης, Στενημάχου, Γιαννακοχωρίου
(Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ)

 

Καθαρή αρδευομένη έκταση

Έκταση που δεν καλλιεργήθηκε

Έκταση που  καλλιεργήθηκε

Κατανομή καλλιεργειών

Κ  α  τ  α  ν  ο  μ  ή         Ε  α  ρ  ι  ν  ώ  ν       Κ  α  λ  λ  ι  ε  ρ  γ  ε  ι  ώ  ν

 

Χειμερινά

Εαρινά

Βάμβαξ

Καλαμπόκι

Αμπέλια

Μηδική

Ακτινίδια

Τεύτλα

Βιομηχανική Ντομάτα

Κηπευτικά

Λοιπές Καλλιέργειες

Ροδάκινα, Μήλα, Κεράσια, Αχλάδια κλπ

Επίσπορα

 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.058,6

10.544,5

18.514,1

0,0

18.514,1

0,0

2,0

1.426,2

195,0

137,1

0,0

0,0

43,2

399,8

16.310,9

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.058,6

 

 

 

18.514,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ.Ο.Ε.Β.  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

     

Καλλιεργητικό έτος 

:

2017

 
                 

Αρδευτική Περίοδος

:

2017

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ       Ι Ι.

Συνοπτικά στοιχεία αρδεύσεων  του Αρδευτικού δικτύου των Αγροκτημάτων Ναούσης, Στενημάχου, Γιαννακοχωρίου                                                                                  (Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ)

 

Αρδευθείσα  Καλλιέργεια

Αρδευτική Περίοδος

Τρόποι   Άρδευσης

Επαναληπτική  Άρδευση

α/α

Είδος Καλ/ργειας

Έκταση

Έναρξη

Λήξη

Τεχ.Βροχ

Κατάκλιση

Στάγδην

Δεύτερη

Τρίτη

Τέταρτη

Πέμπτη

Έκτη

Εβδόμη

Όγδοη

ένατη

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

ΕΑΡΙΝΕΣ

                           

1

Βάμβαξ

0,00

 

 

0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Καλαμπόκι

2,00

1/5/2017

30/8/2017

2,00

0,00

0,00

11-Μαϊ

22-Μαϊ

2-Ιουν

13-Ιουν

24-Ιουν

5-Ιουλ

16-Ιουλ

27-Ιουλ

3

Αμπέλια

1.426,16

1/5/2017

30/8/2017

 

14,50

1.411,66

15-Ιουλ

18-Αυγ

 

 

 

 

 

 

4

Μηδική

195,03

1/5/2017

30/9/2017

195,03

 

0,00

11-Μαϊ

22-Μαϊ

3-Ιουν

14-Ιουν

26-Ιουν

8-Ιουλ

21-Ιουλ

3-Αυγ

5

Ακτινίδια

137,12

1/5/2017

30/9/2017

0,00

0,00

137,12

10-Μαϊ

20-Μαϊ

30-Μαϊ

10-Ιουν

20-Ιουν

1-Ιουλ

12-Ιουλ

22-Ιουλ

6

Τεύτλα

0,00

 

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Βιομηχανική  Ντομάτα

0,00

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Κηπευτικά

43,19

1/5/2017

30/9/2017

0,00

40,00

3,19

10-Μαϊ

20-Μαϊ

30-Μαϊ

9-Ιουν

19-Ιουν

29-Ιουν

9-Ιουλ

19-Ιουλ

9

Λοιπές  Καλλιέργειες

399,75

1/5/2017

30/9/2017

0,00

31,55

368,20

11-Μαϊ

22-Μαϊ

1-Ιουν

12-Ιουν

23-Ιουν

4-Ιουλ

16-Ιουλ

29-Ιουλ

10

Ροδάκινα-Μήλα-Κεράσια-κλπ

16.310,88

1/5/2016

30/9/2016

0,00

1.052,08

15.258,80

10-Μαϊ

21-Μαϊ

1-Ιουν

10-Ιουν

21-Ιουν

1-Ιουλ

12-Ιουλ

23-Ιουλ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄

18.514,13

 

 

197,03

1.138,13

17.178,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΠΟΡΕΣ

                           

1

Καλαμπόκι

                           

2

Κηπευτικά

                           

 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄

                           

 

 

                           

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ = ΣΑ΄ και ΣΒ΄

18.514,13

 

 

197,03

1.138,13

17.178,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και η σύνθεση της έκτασης σχετικά με τον τρόπο άρδευσης, ως παρακάτω :

Τρόπος Άρδευσης

Αγρόκτημα ΝΑΟΥΣΑΣ σε στρέμματα

Αγρόκτημα ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ σε στρέμματα

Αγρόκτημα ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ σε στρέμματα

ΣΥΝΟΛΑ

Αμπέλια

1.053,90

179,82

192,44

1.426,16

Αντλιοστάσια

1.386,59

706,72

1.472,61

3.565,92

Ίδια μέσα

304,15

38,10

132,36

474,61

Αυξημένης Α.Α.

40,20

   

40,20

Κτίσματα-Δάση

522,15

322,14

21,70

865,99

Ξηρικά

7.814,76

1.145,56

622,00

9.582,32

Φυσική Ροή

10.637,85

1.174,33

1.291,25

13.103,43

ΣΥΝΟΛΟ :

21.759,60

3.566,67

3.732,36

29.058,63

Τρόπος ΕΙΔΙΚΗΣ Άρδευσης

Αγρόκτημα ΝΑΟΥΣΑΣ σε στρέμματα

Αγρόκτημα ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ σε στρέμματα

Αγρόκτημα ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ σε στρέμματα

ΣΥΝΟΛΑ

Άνευ άρδευσης

8336,91

1467,7

643,7

10.448,31

Κατάκλιση

2759,56

112,08

65,7

2.937,34

Μηχανική άρδευση

4

   

4,00

Μπεκάκια (στάγδην)

10555,37

1953,32

3019,46

15.528,15

Τεχνητή βροχή

103,76

33,57

3,5

140,83

ΣΥΝΟΛΟ :

21.759,60

3.566,67

3.732,36

29.058,63

 

Η διαχείριση της άρδευσης και η συντήρηση του δικτύου, γίνεται με τα Υδρονομικά Όργανα και τους εργάτες συντήρησης υπό την εποπτεία του Γεωργοτεχνίτη. Τα Υδρονομικά Όργανα αποτελούνται από 11 Υδρονομείς που τοποθετούνται σε 11 αντίστοιχους αρδευτικούς τομείς και από 1 Επόπτη Υδρονομέων που συντονίζει-επιβλέπει τους Υδρονομείς και τους εργάτες στο έργο τους. Οι 11 αρδευτικοί τομείς της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού είναι :

 1. Ισμαήλ - Παλιοκαλιά - Κουτίχα
 2. Μπλάνα - Λαζαράσκα - Δαλαμάρι
 3. Βάντος - Γαλατσιάνος - Μπαχούτσι - Σμίξη - Σωληνάρι
 4. Κουρί - Ροδιά - Άμμος Στενημάχου
 5. Φυτώριο - Τζουμέλα - Σ.Σ.Ν - Τσιφλίκι – Καμάρα.
 6. Δ1 - Κουκούλι - Μύλοι
 7. Τροχοί - Καραϊδα
 8. Πούγκο - Στράντζα - Καρακάγια - Γύμνοβο- Γεώτρηση Ροδακινέας
 9. Παναγιωπούλα - Γάστρα - Μαντέμι - Μπαλτανέτο
 10. Γιαννακοχωρίου Κουρί - Λάκκα - Γαλλικά – Πλότσα – Οικόπεδα –Γιόντσε και Α+Δ΄ κατηγορίας.
 11. Γιαννακοχωρίου Μπάρα – Κούκοφριτ – Σκαρσιρέμπρα – Ράμνιστα – Τσατάλι – Περσέκα – Ασπρόχωμα – Μαύρη πέτρα και Γ+Β΄ κατηγορίας.