×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Αδελφοποίηση ΤΟΕΒ Νάουσας και Πρεσπών

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα απο τον Διευθυντή του Οργανισμού κ. Μπλιάτκα Θωμά και την παρουσίαση του προγράμματος της τελετής. Ακολούθησε ανάγνωση πρακτικών απο τις Γραμματείς των Οργανισμών κ.κ. Κυριακίδου Βαρβάρα και Ιωάννα Τσίκου.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

με αριθμό 13/08-12-2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

 

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 08 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Νοεμβρίου 2017.
 2. Αποδοχή γνωμοδότησης και καταλογισμός δαπανών.
 3. Αδελφοποίηση του Οργανισμού μας με τον ΤΟΕΒ Πρεσπών.
 4. Αποδοχή εκθέσεων εκτιμήσεως ακινήτων και δρομολόγηση για τον πλειστηριασμό τους.
 5. Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
 6. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 3. Μπόσκος Δημήτριος
 4. Μπακαλιός Νικόλαος
 5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
 6. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Επί του 3ου θέματος :

Μετά από κοινή εισήγηση του Αντιπροέδρου και του Διευθυντή του Οργανισμού που ανέφεραν οτι για πρώτη φορά στην ιστορία των ΤΟΕΒ της Ελλάδας ξεκίνησε μια τέτοια πρωτοβουλία, που στόχο έχει τη συνεργασία των δύο Οργανισμών, για να γνωριστούν μεταξύ τους τα μέλη του ΔΣ, της ΓΣ, των εργαζομένων αλλά ακόμη και των απλών μελών μιας και μοιραζόμαστε όλοι το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη για την άρδευση, την κατασκευή αρδευτικών έργων, την διοίκηση και λειτουργία αυτών, την αγροτική εργασία και τις καλλιέργειες που μπορεί να γίνουν, ανταλλάσοντας μεταξύ μας σκέψεις, απόψεις και εμπειρίες. Αντιπροσωπίες των Οργανισμών του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης και του ΤΟΕΒ Πρεσπών συναντήθηκαν στις 23 Νοεμβρίου 2017 και συζητήθηκε η ιδέα για την κατ’ αρχήν αδελφοποίηση. Οι δυο Οργανισμοί συζήτησαν οτι μπορούν να έχουν κοινές δράσεις και να πραγματοποιούν ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα μέλη τους ή και όποιον πραγματικά ενδιαφέρεται για θέματα που άπτονται των εργασιών και του σκοπού των ΤΟΕΒ. Σκοπός της αδελφοποίησης των δύο Οργανισμών θα είναι, η στενή και ουσιαστική συνεργασία στην από κοινού προσπάθεια των δύο ΤΟΕΒ για την ανάδειξη και βελτίωση των καλλιεργειών και γενικά της άρδευσης. 
Η ιδέα της αδελφοποίησης ξεκίνησε από το τελευταίο Εθνικό συμβούλιο της ΠΟΥΟΕΒ, καλλιεργήθηκε όλο αυτό τον καιρό με κοινές συζητήσεις οπότε και προτείνεται η αδελφοποίηση των Οργανισμών μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, ομόφωνα την αποδέχεται και την εγκρίνει συμπληρώνοντας οτι η πράξη της αδελφοποίησης δεν θα πρέπει να μείνει μια τυπική διαδικασία, αλλά να αποτελέσει την αρχή για μια ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα στους δύο Οργανισμούς μας, με ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, που θα συμβάλλουν στη ποιοτική και ουσιαστική άνοδο των καλλιεργειών και του τρόπου άρδευσης των μελών του κάθε Οργανισμού. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην αδελφοποίηση θα καλούνται να διαδραματίσουν οι εργαζόμενοι, τα μέλη του ΔΣ και της ΓΣ, με ενεργό συμμετοχή στις κοινές δραστηριότητες και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, ότι η σημερινή μας απόφαση για αδελφοποίηση, αποτελεί την απαρχή μιας συνεχούς συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών σε όλα τα επίπεδα της άρδευσης και γενικότερα της αγροτικής παραγωγής. Εξουσιοδοτεί δε τον Διευθυντή κ. Μπλιάτκα Θωμά σε συνεργασία με τον ΤΟΕΒ Πρεσπών να ορίσουν τις ημερομηνίες για τις τελετές, την σύνταξη Πρωτοκόλλου Συμφωνίας Αδελφοποίησης και όποιων άλλων τεχνικών-διαδικαστικών θεμάτων απαιτούνται για τον σκοπό αυτό. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 108/2017.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

     Παπαστόϊκας Ιωάννης                                Μπόσκος Δημήτριος

 

ΤΑ ΜΕΛΗ :           Παπαδόπουλος Κων/νος                 Αντιπρόεδρος

Μπακαλιός Νικόλαος                        Ταμίας

                                Γίδαρης Κωνσταντίνος                    μέλος

                                               Καρβουνιάρης Σπυρίδων                μέλος

Παπαδόπουλος Αστέριος                 μέλος

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΥ 20/2017

ΠΡΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΠΡΕΣΠΩΝ

 

Στο Λαιμό σήμερα την 8η του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 του τρέχοντος έτους, συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

 1. Αδελφοποίηση του Οργανισμού μας με τον ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης.
 2. Σύνταξη μελέτης από Γεωπόνο, για τις επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών στην καλλιέργεια του φασολιού.

Παρόντα μέλη:1)Ναλπαντίδης Μιχαήλ ,Πρόεδρος 2)Σάββας Χρήστος, 3)Πατσέας Αναστάσιος 4) Καπουράνης Χρήστος 5)Μιχαηλίδης Ηλίας, 6)Στεργίου Νίκος και 7) Σιδηρόπουλος Γιώργος.

Απόντα μέλη:----

Σε απαρτία βρισκόμενο το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ον: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως, ενημερώνει τα μέλη πως, κατά τη συνάντηση των δύο Οργανισμών του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης και του ΤΟΕΒ Πρεσπών, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2017 στο Λαιμό Πρεσπών, συζητήθηκε η ιδέα της αδελφοποίησης των δυο οργανισμών. Αναφέρει δε, πως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΤΟΕΒ της Ελλάδας που ξεκινάει μια τέτοια πρωτοβουλία με απώτερο σκοπό την στενή και ουσιαστική συνεργασία των δύο οργανισμών, μέσα από κοινές δράσεις. Αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας θα είναι η ανάδειξη των προϊόντων, η βελτίωση των καλλιεργειών και της άρδευσης γενικότερα καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών και του τρόπου λειτουργίας των οργανισμών.

Τονίζει επίσης πως μέσα από αυτή τη συνεργασία θα έχουν τη δυνατότητα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, οι εργαζόμενοι αλλά και όλοι οι παραγωγοί, να γνωριστούν μεταξύ τους, ανταλλάσοντας έτσι ιδέες, απόψεις και εμπειρίες σε θέματα γύρω από την αγροτική εργασία, τη λειτουργία και τη διοίκηση των οργανισμών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφού άκουσαν προσεχτικά την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης ο μ ό φ ω ν α

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν

 1. ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ την πράξη της αδελφοποίησης των δύο οργανισμών, με μοναδικό στόχο την ουσιαστική ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.
 2. Ενεργό ρόλο στην πράξη αυτή θα κληθούν να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, συμμετέχοντας ενεργά σε κοινές δράσεις που στόχο θα έχουν την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Αποτέλεσμα όλων αυτών, η ορθή λειτουργία του οργανισμού, η βελτίωση του τρόπου άρδευσης και η αύξηση της παραγωγικότητας.  
 3. Εξουσιοδοτούν τη γραμματέα του οργανισμού κ.Ιωάννα Τσίκου-Βουτσινά όπως προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε συνεργασία με τον ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης, ώστε σύντομα να οριστούν οι ημερομηνίες για τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και όποιων άλλων διαδικασιών απαιτούνται. Σκοπός αυτού να μην μείνει μια τυπική διαδικασία η πράξη αυτή, αλλά να αποτελέσει την έναρξη μιας εποικοδομητικής συνεργασίας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2017/1 και η όποια δαπάνη προκληθεί θα βαρύνει το άρθρο 1.ιστ του προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.

Θέμα 2ον:.................................

   Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

 

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                       Τα Μέλη

   Ναλπαντίδης Μιχαήλ                                                                                   (υπογραφές)  

Ακριβές απόσπασμα

Λαιμός 08 Δεκεμβρίου 2017

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ναλπαντίδης Ιορδ. Μιχαήλ

 

 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

 

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στην Νάουσα, στον ΤΟΕΒ της Νάουσας, αγαπητούς συναδέλφους, ακούραστους εργάτες που προσπαθούν για την εξασφάλιση της άρδευσης και την έγγειο βελτίωση των αγροκτημάτων της περιοχής των Πρεσπών, που προσπαθούν για τη συνεργασία, την ενημέρωση και τη γνώση όλων των καλλιεργητών.

 

Υπογράφουμε σήμερα το πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στους Οργανισμούς μας και τους κτηματίες τους, έχοντας τη θέληση να έλθουμε πιο κοντά και να αναδείξουμε τον αναντικατάστατο ρόλο των Τοπικών Οργανισμών στη διαδικασία της άρδευσης και των εγγειοβελτιωτικών έργων με κοινές πρωτοβουλίες σε τεχνοκρατικό, κοινωνικό και διεκδικητικό επίπεδο.

 

Το καθήκον μας αυτό γίνεται πιο επιτακτικό επειδή όλοι γνωρίζουμε καλά ότι η ανάπτυξη των καλλιεργειών μας, ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων άρδευσης, οι νέες δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία και η σύσφιξη των σχέσεων των καλλιεργητών δεν μπορεί παρά να είναι υπόθεση ενός δικού μας τοπικού σχεδιασμού και μόνο δικού μας. Γνωρίζουμε όμως ταυτόχρονα ότι αυτός ο φιλόδοξος στόχος έχει να αντιμετωπίσει πολύμορφες δυσκολίες, διαφορετικές καλλιέργειες, διαφορετικούς τρόπους άρδευσης, διαφορετικά δίκτυα και διαφορετική ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Η εμπειρία όμως δείχνει ότι ο θεσμός των αδελφοποιήσεων και της συνεργασίας ρίχνει σύνορα, φράγματα και εμπόδια.

   

Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, συνάδελφοι και αγαπητοί προσκεκλημένοι, δεν έχουν σκοπό να ασκούν κοινωνική, πολιτιστική ή τουριστική πολιτική, γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα των κυβερνήσεων, των περιφερειών και των Δήμων. Μπορούν όμως να συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολύπλευρων συνεργασιών και στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος που θα βοηθά σε όλα τα παραπάνω.  

 

Το μονοπώλιο δράσης που διατηρούσαν οι Νομαρχίες και οι Δήμοι ως προς τις αδελφοποιήσεις έχει προ πολλού καταργηθεί.  Όχι μόνο γιατί πολλές από τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους ασκούνται από Οργανισμούς, Συλλόγους, Ενώσεις, Σωματεία ή ακόμη και σχολεία αλλά κυρίως γιατί η ίδια η ζωή απέδειξε ότι στη συνείδηση του κόσμου βιώνονται οι θεσμοί που προωθούν με μεγαλύτερη αμεσότητα τα προβλήματά του.

 

Έτσι σήμερα, εκτός από τις Περιφέρειες και τους Δήμους, οι Οργανισμοί, Σύλλογοι, Σωματεία κλπ αποτελούν σημαντικό πλαίσιο για την άσκηση μιας σειράς δραστηριοτήτων, που συνδυάζουν άριστα την ολοκληρωμένη ανάπτυξη, την οικονομική ζωτικότητα και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής.

Ο κόσμος αγκαλιάζει τέτοιες πρωτοβουλίες γιατί τα ζητήματα της γνώσης και της ενημέρωσης προωθούνται καλύτερα μέσα από την συνεργασία των αρμόδιων τοπικών κοινωνιών. Γι΄αυτό και σήμερα μαζί μας έχουμε την Περιφέρεια, τον Δήμο, τα ΤΟΕΒ της περιοχής μας καθώς και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς μας που με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αξιοποιούν τις παραγωγές που αρδεύουμε.

 

Για όλα όσα προανέφερα, είναι χρέος της Πολιτικής εξουσίας όχι μόνο να αναγνωρίζει τη συμβολή των αδελφοποιημένων Οργανισμών και Συλλόγων στην αναπτυξιακή υπόθεση αλλά και να ενθαρρύνει προκαταβολικά τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες τους.

 

Θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους τους παριστάμενους ότι θα εργαστούμε με συνέπεια και συνέχεια για το καλό των Οργανισμών μας, για το καλό των μελών μας, έτσι ώστε το όραμα της «αδελφοποίησης» να μην είναι μόνο σύνθημα αλλά να γίνει και πράξη.

 

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σ’ αυτή την προσπάθεια. Τους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο που ενέκρινε την αδελφοποίηση, την ΠΟΥΟΕΒ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων) και τον πρόεδρό της κ. Αθανασούλα Γιώργο, το τοπικό σωματείο εργαζομένων και τον Παπαδόπουλο Κώστα και Μπλιάτκα Θωμά, οι οποίοι με τις επισκέψεις τους στα Ιωάννινα και στις Πρέσπες έδωσαν το δικό τους χρώμα και στήριξαν την ιδέα αυτής της αδελφοποίησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συναδέλφους μου Προέδρους :
Αδαμίδη Παύλο, Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Αραπίτσης Ναούσης
Βασιλειάδη Τάσο, Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Ροδοχωρίου
Βασιλείου Πέτρο, Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Ζερβοχωρίου
Πασχούλα Αντώνιο, Πρόεδρο του ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας
Φουντούλη Γεώργιο, Πρόεδρο του ΑΑΟΣ Νάουσας
Η παρουσία βέβαια του Αντιπεριφερειάρχη μας Κώστα Καλαϊτζίδη και του Αντιδημάρχου μας Βαλσαμίδη Σταύρου είναι μεγάλη και ιδιαίτερη τιμή για μένα καθώς με συνδέουν πολύχρονες φιλίες και συνεργασίες.
Σας καλωσορίζω και πάλι στην φιλόξενη Νάουσα και είμαι βέβαιος ότι με την δική μας επίσκεψη στην πόλη σας θα δυναμώσουν ακόμη περισσότερο οι δεσμοί ανάμεσα στους Οργανισμούς μας. 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ απο τον Αντιπρόεδρο κ. ΠΑπαδόπουλο Κώστα

Προς τον ΤΟΕΒ Πρεσπών, δια του Προέδρου του κ. Μιχάλη Ναλπαντίδη
Αγαπητέ Πρόεδρε,

Καταρχήν θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την άριστη φιλοξενία την οποία είχε η αντιπροσωπεία του Οργανισμού μας κατά την επίσκεψή της στον ΤΟΕΒ Πρεσπών στο Δημαρχείο της πόλη σας και βεβαίως να σας ευχαριστήσουμε για τους εποικοδομητικούς διαλόγους και τις ανταλλαγές σκέψεων που είχαμε τόσο προσωπικά με εσάς όσο και με την άξια Γραμματέα του Οργανισμού σας, κ. Ιωάννα Τσίκου.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων αυτών και των σκέψεων που ανταλλάξαμε για ευρύτερη συνεργασία των ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης και Πρεσπών, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας μεταφέρω την 111/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης για να προχωρήσει η αδελφοποίηση και η συνεργασία μας η οποία θα αποβλέπει στην ανάπτυξη των σχέσεων μας σε επίπεδα: Τεχνογνωσίας, Ανάπτυξης των καλλιεργειών και Διεκδίκησης. Πρόθεση μας είναι η συνεργασία αυτή να προχωρήσει και μάλιστα άμεσα, διαπιστώνοντας και οι δυο πλευρές ότι τα κοινά σημεία δράσεων της Νάουσας και των Πρεσπών είναι πάρα πολλά.

Με δεδομένη την ταύτιση των προθέσεων σας με τις αντίστοιχες του δικού μας Οργανισμού, σας απευθύνω και επίσημα πρόταση αδελφοποίησης.
Από την πλευρά μας θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί με συνέπεια και συνέχεια το καλό των Οργανισμών μας, για το καλό των μελών μας, έτσι ώστε το όραμα της «αδελφοποίησης» να μην είναι μόνο σύνθημα αλλά να γίνει και πράξη.

       
       

 

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΠΡΕΣΠΩΝ κ.ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ

 

Αγαπητοί φίλοι του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης… αγαπητοί συνάδελφοι….

Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια αλλά και για την πολύ θερμή υποδοχή που έχετε ετοιμάσει σήμερα για μας.

Τόσο εγώ όσο και τα μέλη του Δ.Σ είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε ανάμεσα σε καταξιωμένους συναδέλφους και που μας δίνεται η ευκαιρία να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας γύρω από την άρδευση.

Η ιδέα της αδελφοποίησης ,προέκυψε αβίαστα, μέσα από μια σειρά συζητήσεων με κοινό παρονομαστή την αγάπη αλλά και την αγωνία όλων μας για το μέλλον των ΤΟΕΒ, στην τελευταία συνάντηση που είχαμε με μέλη του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης στις Πρέσπες.

Η περιοχή μας, όσοι από σας γνωρίζετε, βρίσκεται βορειοδυτικά της χώρας μας. Οι κάτοικοι λιγοστοί, παλεύουν καθημερινά να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βιώνουμε, έχοντας ως βασική πηγή εισοδήματος την καλλιέργεια του φασολιού.

Ο οργανισμός μας, απαριθμώντας μόλις 222 παραγωγούς σε μία έκταση 12000 περίπου στρεμμάτων ,μέσα από έναν τιτάνιο καθημερινό αγώνα προσπαθεί να κρατηθεί όρθιος και υγιείς.

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ..η αγάπη για την δουλειά μας, η αγάπη για την καλλιέργεια, η αγάπη για την άρδευση!!!

Πιστεύουμε πως είναι καθήκον όλων μας, να βελτιώσουμε την παραγωγή μας, τον τρόπο άρδευσης αλλά και τον τρόπο διοίκησης των οργανισμών.

Με χαρά, λοιπόν, κ.Πρόεδρε του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης, σας ανακοινώνω ότι αποδεχόμαστε την πρόταση αδελφοποίησης και ευχόμαστε η πράξη αυτή να αποτελέσει την έναρξη μιας εποικοδομητικής συνεργασίας.

Δεσμεύομαι από την πλευρά μας να κάνουμε ότι είναι δυνατόν ώστε η πράξη της αδελφοποίησης του ΤΟΕΒ Πρεσπών με τον ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης να μην μείνει μόνο στα λόγια. Να γίνει έργο προς όφελος όλων μας και να αποτελέσει έτσι παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους οργανισμούς.

Εύχομαι σε όλους σας Καλές Γιορτές με υγεία και σας προσκαλώ με τη σειρά μου τη νέα αρδευτική περίοδο, να έρθετε να γνωρίσετε τα μέρη μας και να προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο της αδελφοποίησης.

 

 

 

 Αναμνηστική φωτογραφία

 

Βαλσαμίδης Σταύρος, Μπλιάτκας Θωμάς, Παπαστόϊκας Γιάννης, Ναλπαντίδης Μιχάλης, Καλαϊτζίδης Κώστας

 

 

 Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου, ακολούθησε ανταλαγή αναμνηστικών δώρων

Με την ανταλαγή των αναμνηστικών δώρων, έληξε η τελετή της αδελφοποίησης και ακολούθησε γεύμα στον χωρο του ξενοδοχείου.

 

Σχετικές Δημοσιεύσεις2η Φάση εκδηλώσεων στις Πρέσπες την 07/02/2018