ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

  Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται σε εφαρμογή των διατάξεων : α) του Ν.Δ.3881/58 όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα Ν.Δ.1218/72 και 1277/72 καθώς και με το Ν414/76. β) του Β.Δ. από 13-9-59 «περί Ο.Ε.Β.» όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Β.Δ.195/63 και γ) του εγκεκριμένου καταστατικού του Τ.Ο.Ε.Β. αποτελεί δε αντιγραφή του ενιαίου τύπου Κ.Ε.Υ. των Τ.Ο.Ε.Β. που συνέταξε η ΙΙ Περιφ. Δ/νση Ε.Β. και ο οποίος έτυχε της πλήρους αποδοχής των ενδιαφερομένων αφού προηγουμένως συζητήθηκε αναλυτικά και οριστικοποιήθηκε σε κοινή σύσκεψη όλων των προέδρων των Δ.Σ. και του Σωματείου Υπαλλήλων Ο.Ε.Β. Κεντρικής Μακεδονίας παρουσία και αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων της Υ.Ε.Β.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 1ο

Γενικά περί προσωπικού.

 1. Οι εργασίες του Οργανισμού διεξάγονται από προσωπικό που αποτελείται από υπαλλήλους, υπηρέτες και εργατοτεχνίτες.
 2. Το προσωπικό διακρίνεται σε τακτικό (με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) και σε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
 3. Τακτικό είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την κάλυψη των προβλεπομένων από τον παρόντα κανονισμό κενών οργανικών θέσεων.
 4. Με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται με μισθό ή ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή με κατ’ αποκοπή αμοιβή για την αντιμετώπιση αναγκών και εκτέλεση εργασιών που εμφανίζονται έκτακτα ή εποχιακά για την εκτέλεση ορισμένων εργασιών.
 5. Όλο το προσωπικό συνδέεται με τον Οργανισμό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Δ.3881/58) πλην του υδρονομικού προσωπικού για το οποίο ισχύουν ειδικές διατάξεις (Β.Δ. 28-3-57 «περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και Π.Δ. 499/75 και 999/80).

Άρθρο 2ο

Κλάδοι και ειδικότητες τακτικού προσωπικού

 
 1. Οι Θέσεις του τακτικού προσωπικού ανήκουν σε τέσσαρες κλάδους, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.
 2. Οι Θέσεις του προσωπικού διακρίνονται επίσης στις ειδικότητες διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπαλλήλων.
 3. Η κατάταξη των υπαλλήλων του Οργανισμού κατά κλάδο και ειδικότητα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3ο

Μισθολογικά κλιμάκια τακτικού προσωπικού.

Το τακτικό προσωπικό κατατάσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία για τον δημόσιο τομέα.

Άρθρο 4ο

Βαθμολογική Κατάταξη.

Οι θέσεις των κατηγοριών κατατάσσονται στους βαθμούς όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία για τον δημόσιο τομέα.

Άρθρο 5ο

Οργανικές Θέσεις.

 1. Η σύνθεση του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού ορίζεται ως εξής :
  1. Μια θέση Δ/ντή, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ
  2. Μια θέση λογιστή, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ
  3. Μια θέση γραμματέα, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ
  4. Δύο θέσεις γεωργοτεχνιτών, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ
  5. Μια θέση ηλεκτροτεχνίτη, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ.
  6. Μια θέση χειριστή γεωργικών χωματουργικών εκσκαπτικών και χορτοκοπτικών μηχανημάτων, κατηγορίας ΔΕ.
 2. Για τους ήδη υπηρετούντες τακτικούς υπαλλήλους που κατέχουν μια εκ των παραπάνω οργανικών θέσεων για το εισαγωγικό κλιμάκιο του κλάδου στον οποίο ανήκουν έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 6ο

Προσόντα τακτικού προσωπικού.

  1. Ο προσλαμβανόμενος για την πλήρωση οργανικής θέσης πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:
   1. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας και να μην έχει υπερβεί το 38ο έτος. Προκειμένου για τον κλάδο ΠΕ το όριο ηλικίας προσαυξάνεται μέχρι του 39ου έτους. Ειδικότερα περί γεωπόνου που έχει πείρα στα εγγειοβελτιωτικά έργα άνω των τριών (3) ετών αποδεικνυόμενη με επίσημα έγγραφα το όριο ηλικίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της και έγκριση της εποπτεύουσας αρχής προσαυξάνεται μέχρι και του 40ου έτους.
   2. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
   3. Να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας.
   4. Προκειμένου για άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αν έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. Αποκλείεται του διορισμού ο ανυπότακτος ή ο τελεσίδικα καταδικασθείς για λιποταξία.
   5. Να μην έχει καταδικασθεί σε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
   6. Να μην έχει καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή υπεξαίρεση (κοινή και εν υπηρεσία) απάτη, εκβιασμό, πλαστογραφία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμηση.
   7. Να μην έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα γιο κακούργημα ή για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα έστω και αν δεν ακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής.
   8. Να μην τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
   9. Να μην πάσχει από χρόνια ασθένεια ή αναπηρία η οποία παρακωλύει την εκτέλεση της εργασίας για την οποία προσλαμβάνεται. Περί αυτού αποφαίνεται γιατρός του Ι.Κ.Α. ή πρωτοβάθμιος Υγειονομική Επιτροπή του Νομού.
   10. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου πρέπει να είναι πλήρες και όχι απόσπασμα. Όλα τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με επίσημα πιστοποιητικά των αρμοδίων Αρχών.
  2. Για την κατάληψη οργανικών θέσεων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό ως ειδικά προσόντα ορίζονται τα παρακάτω :
   1. Για τη θέση του Διευθυντού πτυχίο Γεωπόνου Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
   2. Για τη θέση του λογιστή πτυχίο Ανωτάτης Οικονομικής σχολής ή ανάλογο πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου οικονομικής κατεύθυνσης.
   3. Για τη θέση του Γραμματέα πτυχίο Νομικής ή άλλης ισοτίμου σχολής ή ανάλογο πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου με επαρκείς γνώσεις Η/Υ.
   4. Για τη θέση του Γεωργοτεχνίτη πτυχίο τεχνολόγου Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. γεωργικής κατεύθυνσης η απολυτήριο τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου γεωργικής κατεύθυνσης.
   5. Για τη θέση του ηλεκτροτεχνίτη πτυχίο και ειδικότητα ανάλογα με την ιπποδύναμη των μηχανημάτων για τα οποία θα είναι υπεύθυνος και σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το Υπουργείο Βιομηχανίας.
   6. Για τη θέση του χειριστού μηχανημάτων (γεωργικών, χωματουργικών κλπ) η κατά νόμο προβλεπόμενη οικεία άδεια.
  3. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να καθορίζονται με τη σχετική προκήρυξη ως προϋποθέσεις διορισμού διαφορετικά ή και άλλα πρόσθετα ειδικά προσόντα.

Άρθρο 7ο

Πλήρωση οργανικών θέσεων.

 1. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων γίνεται προοδευτικά ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 ή το άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού, κατόπιν απόφασης επιλογής του Δ.Σ. του Οργανισμού.
 2. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων του Λογιστή του Γραμματέα και του Γεωργοτεχνίτη γίνεται ύστερα από διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού.
 3. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων του Διευθυντού, του ηλεκτροτεχνίτη και του χειριστού μηχανημάτων γίνεται χωρίς διαγωνισμό με επιλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού.

Άρθρο 8ο

Πλήρωση θέσεων με διαγωνισμό.

 1. Για την πλήρωση των οργανικών θέσεων με διαγωνισμό απαιτείται προηγουμένως πρόσκληση δια του τύπου η οποία πρέπει να δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται η θέση, ο κλάδος, το μισθολογικό κλιμάκιο, τα προσόντα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την πλήρωση της θέσης.
 2. Οι αιτήσεις των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό υποβάλλονται στα γραφεία του Οργανισμού τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Η σχετική αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι έχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης και ότι σε περίπτωση επιτυχίας του στο διαγωνισμό θα προσκομίσει σε τακτή προθεσμία όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 3. Ο διαγωνισμός διεξάγεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Με απόφαση της εποπτεύουσας αρχής καθορίζονται η σύνθεση της επιτροπής τα εξεταστέα μαθήματα και θέματα καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια με το διαγωνισμό.
 4. Σε κάθε μάθημα οι εξετάσεις γίνονται γραπτά σε φύλλο χαρτί που δίδεται στους υποψηφίους από τον Οργανισμό ο οποίοι αναγράφουν και στη συνέχεια επικαλύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων η επιτροπή προβαίνει στην εξέταση και βαθμολόγηση των γραπτών. Κάθε μέλος της επιτροπής στην εξέταση και βαθμολόγηση των γραπτών. Στην συνέχεια εξάγεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας, αποκαλύπτονται τα στοιχεία της ταυτότητας των διαγωνιζομένων και συντάσσεται το πρακτικό επιτυχίας των υποψηφίων το οποίο και παραδίδεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για επικύρωση.
 5. Ο παραπάνω πίνακας δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Οργανισμού και ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία επικύρωσής του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πλήρωση των θέσεων ενεργείται υποχρεωτικά από τον πίνακα επιτυχίας των υποψηφίων και στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κάθε οργανικής θέσης.

Άρθρο 9ο

Πλήρωση θέσεων χωρίς διαγωνισμό.

 1. Η πλήρωση των οργανικών Θέσεων χωρίς διαγωνισμό γίνεται με επιλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού προηγούμενα γίνει σχετική πρόσκληση δια του τύπου η οποία πρέπει να δημοσιευθεί μια φορά σε μια τοπική εφημερίδα. Στην πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρεται η θέση, το μισθολογικό κλιμάκιο, τα προσόντα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια και θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μέσα σε 20 ημέρες από τη δημοσίευση υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία του Οργανισμού.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους περί πρόσληψης θα υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν όλα τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης και ότι σε περίπτωση πρόσληψης τους θα προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε τακτή προθεσμία.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση θα εξετάσει τις αιτήσεις των υποψηφίων κρίνοντας την καταλληλότητα αυτών σύμφωνα με κριτήρια αξιοκρατικά και κοινωνικά, θα καταρτίσει πίνακα των υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας και στη συνέχεια θα προβεί στην πρόσληψη του πρώτου κατά σειρά. Ο παραπάνω πίνακας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει για ένα χρόνο.

Άρθρο 10ο

Διορισμός τακτικού προσωπικού.

 1. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από έγκριση της εποπτεύουσας αρχής, τελούν δε σε δοκιμαστική υπηρεσία επί ένα χρόνο χαρακτηριζόμενοι σαν δόκιμοι υπάλληλοι.
 2. Δόκιμος υπάλληλος σε περίπτωση μη ευδόκιμου υπηρεσίας απολύεται με σχετική καταγγελία της σύμβασης του και πριν περάσει ένας χρόνος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της εποπτεύουσας αρχής χωρίς άλλη διατύπωση.
 3. Ευδόκιμη χαρακτηρίζεται η υπηρεσία δόκιμου υπαλλήλου εφόσον επέδειξε δραστηριότητα και αφοσίωση στο καθήκον, ήθος, χαρακτήρα και υπηρεσιακή ικανότητα τέτοια που να ικανοποιεί απόλυτα τις απαιτήσεις του Οργανισμού για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία έχει προσληφθεί.
 4. Εντός του τελευταίου μηνός του έτους της δοκιμαστικής υπηρεσίας του τακτικού υπαλλήλου το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει το ευδόκιμο της υπηρεσίας αυτού ύστερα από σχετική εισήγηση του προέδρου και αποφασίζει αν θα γίνει τακτικός υπάλληλος ή θα απολυθεί.
 5. Για τους τακτικούς υπαλλήλους ο χρόνος της δοκιμαστικής υπηρεσίας υπολογίζεται για τις προαγωγές και τα λοιπά ωφελήματα.
 6. Η πρόσληψη του προσωπικού οποιασδήποτε μορφής γίνεται με έγγραφο ανακοίνωση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον ενδιαφερόμενο, με την οποία γνωστοποιείται και η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγγράφου δήλωσης αυτού ότι γνωρίζει τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα διαγωνισμό και αποδέχεται να υπηρετήσει με τους όρους αυτού.
 7. Η τυχόν ευδόκιμη προϋπηρεσία των διοριζομένων τακτικών υπαλλήλων στην ειδικότητα τους στο Δημόσιο σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Δημόσιο, καθώς και σε συνεταιριστικές οργανώσεις αναγκαστικού δικαίου και η οποία αποδεικνύεται από επίσημα πιστοποιητικά υπολογίζεται για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.

Άρθρο 11ο

Τρόπος μισθολογικής εξέλιξης.

  1. Για τη μισθολογική εξέλιξη των τακτικών υπαλλήλων από κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.
  2. Η χορήγηση του αμέσως ανωτέρου μισθολογικού κλιμακίου γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο προκειμένου να αποφασίσει σχετικά λαμβάνει υπόψη:
   1. Αν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ανωτέρα της επίπληξης, η ποινική καταδίκη που έχει σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του.
   2. Αν από τα πορίσματα γενικού ελέγχου ή από τις επιθεωρήσεις γενικά της εποπτεύουσας αρχής καθώς και από τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού του μητρώου προκύπτουν αμφιβολίες για το κατά πόσο ο υπάλληλος ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα καθήκοντά του και στις υποχρεώσεις του στην Υπηρεσία.
   3. Αν η συμπεριφορά του στα μέλη του οργανισμού κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του είναι η πρέπουσα.
   4. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η χορήγηση του αμέσως ανωτέρου μισθολογικού κλιμακίου γίνεται αυτοδίκαια.
 1. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβεί στην χορήγηση του επομένου μισθολογικού κλιμακίου για έναν εκ των παραπάνω αναφερομένων λόγων η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο με την γνωστοποίηση ότι εντός προθεσμίας 35 ημερών έχει το δικαίωμα να υποβάλλει σχετική ένσταση στην εποπτεύουσα αρχή η οποία και αποφασίζει οριστικά.
 2. Σε περίπτωση που η άρνηση χορήγησης του επομένου μισθολογικού κλιμακίου είναι οριστική ο υπάλληλος επανακρίνεται μετά ένα έτος από τότε που συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο στο μισθολογικό κλιμάκιο που έχει. Αν και πάλι δεν χορηγηθεί το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο η κρίση επαναλαμβάνεται κάθε φορά μετά ένα έτος από την προηγούμενη.
 3. Η εξέλιξη θεωρείται ότι συντελείται από την ημέρα συμπλήρωσης του χρόνου υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 12ο

Ηθικές αμοιβές.

 1. Για εξαιρετικές πράξεις στην εκτέλεση της υπηρεσίας και για υψηλές επιδόσεις πέραν των προβλεπομένων από τα κύρια καθήκοντα τους απονέμονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στους υπαλλήλους του Οργανισμού οι παραπάνω διακρίσεις.
  1. Εύφημη μνεία.
  2. Ευαρέσκεια.
  3. Έπαινος.
 2. Η ευαρέσκεια απονέμεται και κατά την αποχώρηση εκ της Υπηρεσίας του υπαλλήλου εφόσον η υπηρεσία του είναι μακρά και ευδόκιμος.

Άρθρο 13ο

Μεταθέσεις – Μετατάξεις.

 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η μετάθεση τακτικού υπαλλήλου του Οργανισμού σε άλλον Τ.Ο.Ε.Β. προς κατάληψη κενής οργανικής θέσης του αυτού κλάδου και της αυτής ειδικότητας. Επίσης επιτρέπεται η αμοιβαία μετάθεση τακτικού υπαλλήλου του Οργανισμού με τακτικό υπάλληλο άλλου Τ.Ο.Ε.Β. του αυτού κλάδου και της αυτής ειδικότητας.
 2. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω μεταθέσεων απαιτείται σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Τ.Ο.Ε.Β. και των ενδιαφερομένων υπαλλήλων καθώς και έγκριση της εποπτεύουσας αρχής των δύο Τ.Ο.Ε.Β.
 3. Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ αποκτώντας τα προβλεπόμενα προσόντα ανωτέρου, κλάδου από αυτόν που ανήκουν δύνανται κατόπιν αίτησής τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της εποπτεύουσας αρχής να μετατάσσονται με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν σε κενή οργανική θέση του ανωτέρου κλάδου της αυτής ειδικότητας ή ελλείψει ταύτης σε ανάλογο σύμφωνα με τα ουσιαστικά τους προσόντα. Στην περίπτωση που ο προς μετάταξη υπάλληλος έχει μισθολογικό κλιμάκιο κατώτερο του εισαγωγικού του ανωτέρου κλάδου η μετάταξη γίνεται στο εισαγωγικό κλιμάκιο του ανωτέρου κλάδου.

Άρθρο 14ο

Λύση υπαλληλικής σχέσης.

 1. Υπαλληλική σχέση του τακτικού προσωπικού λύεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
  1. Με την συμπλήρωση εκ μέρους του υπαλλήλου των νομίμων προϋποθέσεων ηλικίας και ετών υπηρεσίας εν ασφαλίσει για την απόκτηση του δικαιώματος ολικής συνταξιοδότησης όπως αυτές ορίζονται από τον ασφαλιστικό Οργανισμό στον οποίο υπάγεται το προσωπικό.
  2. Με την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας του προβλεπομένου από τον ασφαλιστικό Οργανισμό στον οποίο υπάγεται το προσωπικό ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και με την προϋπόθεση ότι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις για μερική συνταξιοδότηση.
  3. Σε περίπτωση προσβολής του υπαλλήλου από πάθηση που τον έχει καταστήσει ανίκανο για διάστημα περισσότερο από δύο χρόνια να εκτελέσει την εργασία για την οποία προσλήφθηκε. Στις περιπτώσεις αυτές αποφαίνεται η Πρωτοβάθμιος Υγειονομική επιτροπή της έδρας του Οργανισμού ή της έδρας του Νομού στον οποίο υπάγεται ο Οργανισμός. Ο δια το λόγο αυτόν κρινόμενος ως απολυτέος δικαιούται να ζητήσει την παραπομπή του στην δευτεροβάθμια Υγειονομική επιτροπή του Νομού.
  4. Σε περίπτωση κατάργησης της θέσης.
  5. Δια της έκπτωσης από την Υπηρεσία η οποία επέρχεται αν υπάλληλος χάσει μια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.
  6. Σε περίπτωση υποβολής παραίτησης.
  7. Σε περίπτωση Θανάτου του υπαλλήλου.
 2. Η υπαλληλική σχέση λύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της εποπτικής αρχής πλην των περιπτώσεων των εδαφίων στ και ζ της προηγούμενης παραγράφου για τις οποίες δεν είναι απαραίτητη η παραπάνω έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. Ειδικότερα για την περίπτωση δ της προηγούμενης παραγράφου απαραίτητη προϋπόθεση πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης «περί τροποποίησης του Κανονισμού» είναι να έχει πραγματοποιηθεί η παρακάτω διαδικασία.
  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική απόφασή του θα αναφέρει αναλυτικά και πλήρως θεμελιωμένα τους λόγους που συνηγορούν στην κατάργηση της θέσης.
  2. Η εποπτεύουσα αρχή στην οποία θα υποβληθεί η παραπάνω απόφαση θα συντάξει σχετική γνωμάτευση στην οποία θα εξετάζονται οι οικονομικές και τεχνικές επιπτώσεις του θέματος στην εύρυθμο λειτουργία του αρδευτικού δικτύου και του Οργανισμού γενικότερα.
 3. Οι αποχωρούντες από την Υπηρεσία τακτικοί υπάλληλοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 εδ. α, β, γ, και ζ του παρόντος άρθρου παίρνουν αποζημίωση ανερχόμενη σε ποσοστό 60% της προβλεπομένης από το Ν.2112/20 όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα. Η παραπάνω αποζημίωση, ο υπολογισμός της οποίας γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος των τακτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας αντιστοίχου κλάδου, ειδικότητας κλιμακίου και ετών εν ασφαλίσει στο Ταμείο Προνοίας. Ως έτη υπηρεσίας για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έτη υπηρεσίας του υπαλλήλου στον Οργανισμό.
 4. Οι υπηρετούντες κατά την έγκριση του παρόντος Κανονισμού τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού εφόσον αποχωρήσουν από την Υπηρεσία σύμφωνα με τη διάταξη του εδ. στ. της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη πραγματική υπηρεσία στον Οργανισμό παίρνουν το 1/2 της, σύμφωνα με τα παραπάνω, καθοριζόμενης αποζημίωσης.
 5. Σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου η παραπάνω αποζημίωση καταβάλλεται στα τέκνα αυτού η ελλείψει τέκνων στους γονείς και τις άγαμες αδελφές αυτού κατά ισομέρεια εφόσον αποδεδειγμένα συντηρούνται από αυτόν. Η σύζυγος του αποθανόντος ή ο σύζυγος της αποθανούσας συντρέχει σε κάθε περίπτωση μετά των ανωτέρω κατά το 1/2 της αποζημίωσης και εν ελλείψει αυτών λαμβάνουν ολόκληρη την αποζημίωση.
 6. Ο Οργανισμός υποχρεούται στην καταβολή των εξόδων κηδείας των αποθνησκόντων τακτικών υπαλλήλων ως και της συζύγου και των τέκνων αυτών εφόσον προστατεύονται και συντηρούνται από αυτούς. Τα έξοδα αυτά ορίζονται για μεν τον υπάλληλο στις αποδοχές τριών (3) μηνών για δε την σύζυγο και τα τέκνα στις αποδοχές δύο (2) μηνών.
 7. Τα παραπάνω έξοδα καταβάλλονται μετά την έκπτωση οποιουδήποτε ποσού που θα καταβληθεί στο δικαιούχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ίδια αιτία από ασφαλιστικό ταμείο οποιουδήποτε φορέα.
 8. Η καταβολή των εξόδων κηδείας σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλων γίνεται στην ή στον σύζυγο ή τα τέκνα ή ελλείψει τούτων στους γονείς ή αδελφούς αυτού.

Άρθρο 15ο

Επί συμβάσει προσωπικό.

 1. Το επί συμβάσει προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου προς αντιμετώπιση αναγκών και εκτέλεση εργασιών που εμφανίζονται έκτατα ή εποχιακά ή για την εκτέλεση ορισμένων εργασιών που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν από το τακτικό προσωπικό. Στο προσωπικό της κατηγορίας αυτής ανήκουν οι παρακάτω ειδικότητες.
  1. Χειριστές εκσκαπτικών και χωματουργικών μηχανημάτων.
  2. Χειριστές ελκυστήρων.
  3. Αντλητές.
  4. Μηχανοτεχνίτες.
  5. Ηλεκτροτεχνίτες.
  6.  Τεχνίτες γενικά.
  7. Εργάτες ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι.
  8. Επόπτες υδρονομέων.
  9. Υδρονομείς.
  10. Προσωπικό γραφείου γενικά.
 2. Ως προσόν για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού αρκεί η ουσιαστική ικανότητα για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας για την οποία προσλαμβάνεται. Ειδικότερα όμως για το προσωπικό Αντλιοστασίων και το υδρονομικό εκτός από την παραπάνω ουσιαστική ικανότητα απαιτούνται και τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται για μεν το πρώτο στο εδάφιο ε παρ. 2 του 6 του παρόντος για δε το δεύτερο στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 499/75.
 3. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν εγκεκριμένες σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό της χρήσης.
 4. Για την πρόσληψη προσωπικού των παραπάνω κατηγοριών πλην των περιπτώσεων στ και ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απαιτείται προηγουμένως έγγραφος ανακοίνωση με την οποία θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εντός τακτής προθεσμίας σχετική αίτηση πρόσληψης. Στην ανακοίνωση θα αναφέρεται επίσης το χρονικό διάστημα ή το έργο για το οποίο γίνεται η πρόσληψη ή και τα δύο καθώς και ο τρόπος αμοιβής (με μισθό, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο, κατ’ αποκοπή κ.λ.π.).
 5. Δεν προσλαμβάνονται στον Οργανισμό οι απολυθέντες από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Οργανισμούς κοινής ωφέλειας για πειθαρχικά παραπτώματα ή ως ακατάλληλοι ή οι καταδικασθέντες σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμηση. Επίσης δεν προσλαμβάνεται ο υπόδικος με τελεσίδικο βούλευμα επί των παραπάνω πλημμελημάτων ως και οι τελούντες από απαγόρευση η δικαστική αντίληψη.
 6. Οι ενδιαφερόμενοι στην αίτηση τους περί πρόσληψης υποβάλλουν σχετικό δικαιολογητικό για το απαιτούμενο κατά περίπτωση τυπικό προσόν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
 7. Ο προσλαμβανόμενος δηλώνει εγγράφως ότι τελεί εν γνώσει του παρόντος Κανονισμού και ότι αποδέχεται να υπηρετήσει με τους όρους αυτού.
 8. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η ανάθεση ορισμένων εργασιών που αναφέρονται στις ειδικότητες της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου σε κατάλληλα πρόσωπα με σύμβαση ανάθεσης έργου και με κατ’ αποκοπή αμοιβή.
 9. Το προσωπικό όλων των ειδικοτήτων του παρόντος άρθρου προσλαμβάνεται αποκλειστικά κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες. Είναι όμως δυνατόν σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πλήρως αιτιολογημένη και έγκριση της εποπτικής αρχής το παραπάνω χρονικό διάστημα να είναι έως πέντε (5) μήνες και να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Στην περίπτωση αυτή η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να ληφθεί ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη του πενταμήνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Αρμοδιότητες περιορισμοί και ευθύνες προσωπικού.

 

Άρθρο 16ο

Αρμοδιότητες Διευθυντού.

Ο Διευθυντής του Οργανισμού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες : α) Είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου και επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων αυτού. β) Προΐσταται του προσωπικού του Οργανισμού. γ) Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων του Οργανισμού. δ) Ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της Νομοθεσίας περί Ο.Ε.Β. του καταστατικού και του παρόντος Κανονισμού. ε) Παραλαμβάνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Οργανισμού, λαμβάνει γνώση αυτής και την κατανέμει προς ενέργεια για την οποία είναι και υπεύθυνος. στ) Διεξάγει και υπογράφει την αλληλογραφία Του Οργανισμού, λαμβάνει γνώση αυτής και την κατανέμει προς ενέργεια για την οποία είναι και υπεύθυνος. ζ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόσληψη του αναγκαιούντος επί συμβάσει εργατοτεχνικού προσωπικού ή προσλαμβάνει τούτο ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση. η) Παρακολουθεί χωρίς ψήφο τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γ.Σ. παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες επί παντός θέματος και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο επί όλων των θεμάτων που αφορούν τον Οργανισμό. θ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων. ι) Επιμελείται της επίβλεψης και κατασκευής των έργων συντήρησης και βελτίωσης. ια) Επιμελείται της σύνταξης τεχνικών μελετών διαφόρων έργων του Οργανισμού. ιβ) Ελέγχει τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας αρδευτικού, στραγγιστικού και οδικού δικτύου και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. ιγ) Τηρεί στοιχεία των καλλιεργειών και αρδευόμενων εκτάσεων ελέγχει και θεωρεί τα δελτία προόδου των αρδεύσεων που συντάσσουν τα υδρονομικά όργανα.  

Άρθρο 17ο

Αρμοδιότητες Λογιστού.

Στην αρμοδιότητα του λογιστή ανήκει: α) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Οργανισμού. β) Η σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού της Απογραφής και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης» εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων. γ) Η σύνταξη του προϋπολογισμού και η υπεύθυνη Παρακολούθηση της εκτέλεσης του. δ) Ο έλεγχος όλων των δαπανών του Οργανισμού η θεώρησης και η έκδοσης των εντολών πληρωμής και η αναγνώριση των δικαιολογητικών των δαπανών. ε) Η επιμέλεια για την βεβαίωση είσπραξης των εσόδων. στ) Η διαδικασία προμήθειας όλων των υλικών του Οργανισμού. ζ) Η κατά μήνα σύνταξης του οικονομικού δελτίου και η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια. η) Η μέριμνα για κάθε θέμα σχετικό με την ειδικότητα του.  

Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητες Γραμματέα.

 1. Στην αρμοδιότητα του γραμματέα ανήκει:
  1. Η διεξαγωγή όλης της τρέχουσας γραφικής εργασίας.
  2. Η μέριμνα για την καθαρογραφή ή δακτυλογράφηση των εγγράφων.
  3. Η τήρηση και καθαρογραφή στα αντίστοιχα βιβλία των πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
  4. Η τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και η μέριμνα για την έγκαιρη παράδοση και αποστολή αυτών.
  5. Η ταξινόμηση της αλληλογραφίας και η διαφύλαξη αυτής στο αρχείο του Οργανισμού σε ειδικούς κατά θέματα φακέλους.
 2. Οι παραπάνω αρμοδιότητες, εφόσον δεν έχει πληρωθεί η θέση του γραμματέα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μεταφέρονται σε εκείνες του λογιστή ή του γεωργοτεχνίτη.

Άρθρο 19ο

Αρμοδιότητες Γεωργοτεχνίτη.

Στην αρμοδιότητα του γεωργοτεχνίτη ανήκει: α) Η μέριμνα για την είσπραξη των κάθε είδους εσόδων του Οργανισμού σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. β) Η υποβοήθηση της σύνταξης και εφαρμογή του προγράμματος συντήρησης και καλής λειτουργίας των έργων. Η έγκαιρη επισήμανση φθορών και ζημιών και μέριμνα για την ταχύτερη επανόρθωση αυτών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Η μέριμνα για την ακριβή εφαρμογή του κανονισμού άρδευσης του προγράμματος άρδευσης και καλλιεργειών και της σύνταξης της στατιστικής καλλιεργειών. δ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των υδρονομικών οργάνων κατά την αρδευτική περίοδο. ε) Γενικά η μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρηση των έργων και κάθε άλλης σχετικής με τα έργα εργασίας.  

Άρθρο 20ο

Αρμοδιότητες ηλεκτροτεχνίτη.

Στην αρμοδιότητα του ηλεκτροτεχνίτη ανήκει: α) Η μέριμνα για την καλή συντήρηση και λειτουργία αντλητικών συγκροτημάτων και των κάθε είδους μεταλλικών συσκευών, θυρίδων κ.λ.π. β) Η τήρηση του ημερολογίου ωρών λειτουργίας των αντλιοστασίων. γ) Η εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εποπτικής αρχής που έχουν σχέση με την συντήρηση και τη λειτουργία των αντλιοστασίων.  

Άρθρο 21ο

Χειριστού μηχανημάτων.

Στην αρμοδιότητα του χειριστού γεωργικών χωματουργικών, εκσκαπτικών και χορτοκοπτικών μηχανημάτων ανήκει: α) Η μέριμνα για την ημερήσια και εβδομαδιαία συντήρηση του μηχανήματος για το οποίο είναι υπεύθυνος. β) Η μέριμνα για την καλή συντήρηση του δικτύου με τα μηχανήματα του Οργανισμού και σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα. γ) Η λήψη των καταλλήλων μέτρων για την προστασία του μηχανήματος για το οποίο είναι υπεύθυνος από πλημμύρα, πυρκαγιά και κλοπή. δ) Γενικά η λήψη παντός μέτρου που αποσκοπεί στην καλή λειτουργία του μηχανήματος.  

Άρθρο 22ο

Ανάθεση περισσοτέρων καθηκόντων.

 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ανάθεση σε ολόκληρο το προσωπικό του Οργανισμού καθηκόντων περισσοτέρων των προβλεπομένων από τον παρόντα Κανονισμό εφόσον τούτο το επιβάλλουν οι ανάγκες του Οργανισμού.
 2. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι δυνατή η ανάθεση σε υπηρετούντες υπαλλήλους εν όλω ή εν μέρει αρμοδιοτήτων άλλης κενής οργανικής θέσης εφόσον τούτο θεωρείται απαραίτητο για την εύρυθμο λειτουργία του Οργανισμού και με την προϋπόθεση ότι οι προς μεταφορά αρμοδιότητες εμπίπτουν στον κύκλο των γνώσεων και ικανοτήτων του υπαλλήλου.
 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή υπ’ ευθύνη του η ανάθεση καθηκόντων ταμία σε τακτικό υπάλληλο του Οργανισμού ο οποίος στην περίπτωση αυτή ασκεί τα εν λόγω καθήκοντα παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα της οργανικής του θέσης.
 

Άρθρο 23ο

Καθήκοντα, περιορισμοί και ευθύνες προσωπικού.

Το προσωπικό του Οργανισμού υποχρεούται:
 1. Να εκτελεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τα καθήκοντα που προβλέπονται από τη θέση την οποία κατέχει και να τηρεί πιστά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
 2. Να επιδεικνύει ζήλο, προθυμία και ανάλογο ενδιαφέρον στην εκτέλεση της εργασίας μη επιτρεπόμενης μειωμένης απόδοσης σε καμιά περίπτωση εκτός της συνηθισμένης.
 3. Να τηρεί εχεμύθεια επί γεγονότων ή πληροφοριών των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
 4. Να εξυπηρετεί πρόθυμα και γρήγορα τα μέλη του Οργανισμού.
 5. Επί σοβαρών θεμάτων έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να αναφέρεται εγγράφως πρώτα προς το Διευθυντή του Οργανισμού και ελλείψει τούτου προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στην συνέχεια προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι σχετικές απαντήσεις δίνονται προς αυτόν εντός προθεσμίας (1) ενός μηνός.
 6. Όλο το τακτικό και επί συμβάσει προσωπικό του Οργανισμού έχει την υποχρέωση σε περίπτωση ασθενείας ή άλλου σοβαρού κωλύματος να ειδοποιεί αυθημερόν τον Οργανισμό για την αδυναμία προσέλευσής του αναφέροντας και τη σχετική αιτία. Ο υπάλληλος που απουσιάζει προβάλλοντας λόγους υγείας εφόσον αποκαλυφθεί ψευδόμενος θεωρείται ότι απουσιάζει αδικαιολόγητα και διώκεται πειθαρχικά. Επίσης στερείται των αποδοχών των ημερών απουσίας, ο δε χρόνος της απουσίας του δεν προσμετράται ως χρόνος υπηρεσίας στον Οργανισμό προς οιανδήποτε συνέπεια.
 7. Όλο το προσωπικό κάθε κατηγορίας και ειδικότητας είναι υπεύθυνο για κάθε ζημία ή φθορά που προξενείται υπαιτιότητα των επί των χειριζόμενων υπ’ αυτού μηχανημάτων εργαλείων υλικών και μηχανών γραφείου. Η σχετική ζημιά ή φθορά βεβαιώνεται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και καταλογίζεται σε βάρος του υπευθύνου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 

Άρθρο 24ο

Πειθαρχικό αδικήματα - ποινές.

 1. Οι υπάλληλοι του Οργανισμού διώκονται πειθαρχικά.
  1. Για παράβαση καθήκοντος ή για αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  2. Για συμπεριφορά ασυμβίβαστης προς την ιδιότητα του υπαλλήλου.
  3. Για ηθελημένη βλάβη των συμφερόντων του Οργανισμού.
  4. Για παράβαση καθήκοντος που επιβάλλεται από τον παρόντα Κανονισμό, από διατάξεις της κειμένης «περί Ο.Ε.Β.» Νομοθεσίας και από αποφάσεις η διαταγές του Οργανισμού.
 2. Για τα παραπάνω παραπτώματα επιβάλλονται οι εξής πειθαρχικές ποινές :
  1.  Έγγραφη επίπληξη.
  2. Πρόστιμο μέχρι του ποσού του 1/4 των μηνιαίων αποδοχών.
  3. Προσωρινή παύση μέχρι ενός μηνός.
  4. Υποβιβασμός κατά ένα μισθολογικό κλιμάκιο.
  5. Οριστική απόλυση.
 3. Πριν από την επιβολή οποιασδήποτε ποινής καλείται ο υπάλληλος σε έγγραφο απολογία. Η πρόσκληση προς απολογία κοινοποιείται στον υπάλληλο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα όχι κατώτερο των δύο πλήρων ημερών περιέχει δε απαραίτητα με σαφήνεια την αποδιδομένη σε αυτόν κατηγορία. Εάν ο υπάλληλος δεν απολογηθεί μέσα στην τασσομένη προθεσμία ο υπάλληλος κρίνεται αναπολόγητα.
 

Άρθρο 25ο

Πειθαρχικές δικαιοδοσίες.

 1. Οι πειθαρχικές δικαιοδοσίες είναι μονομελείς και πολυμελείς. Μονομελείς δικαιοδοσίες είναι του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντού του Οργανισμού. Πολυμελείς δικαιοδοσίες είναι του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Οι μονομελείς δικαιοδοσίες μπορούν να επιβάλλουν τις ποινές της επίπληξης και την ποινή του προστίμου, ο μεν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επί του τακτικού και επί συμβάσει προσωπικού, ο δε Διευθυντής επί του επί συμβάσει προσωπικού.
 3. Η πολυμελής δικαιοδοσία είναι αρμόδια για την επιβολή όλων των πειθαρχικών ποινών είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν παραπομπής της υπόθεσης από τις μονομελείς δικαιοδοσίες (Προέδρου, Διευθυντού) είτε δικάζουσα κατ’ έφεση. Στην τελευταία περίπτωση Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να επιβάλλει βαρύτερη ποινή. Εάν η έφεση ασκείται κατ’ απόφαση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εξέταση της έφεσης συνεδριάζει απέχοντος του προέδρου υπό την προεδρία του αντιπροέδρου.
 4. Παράλληλα με τις παραπάνω πειθαρχικές δικαιοδοσίες και η εποπτεύουσα αρχή μπορεί να επιβάλλει τις με τα στοιχεία α, β, γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 αναφερόμενες ποινές εφόσον κατά την άσκηση των καθηκόντων της διαπιστώσει παραλήψεις, ή παραβάσεις στο προσωπικό του Οργανισμού. Στις παραπάνω περιπτώσεις η μεν βεβαίωση του σχετικού παραπτώματος γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο που διαπίστωσε την παράβαση η δε επιβολή της σχετικής ποινής με πράξη της εποπτεύουσας αρχής ύστερα από τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από την παραγ. 3 του άρθρου 24 του παρόντος Κανονισμού.
 

Άρθρο 26ο

Ένδικα μέσα

 1. Οι κατά το προηγούμενο άρθρο αποφάσεις επιβολής πειθαρχικών ποινών υπόκεινται σε έφεση κατά τις παραπάνω διακρίσεις:
  1. Οι αποφάσεις του προέδρου και του Διευθυντού ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περί επιβολής των ποινών της προσωρινής παύσης, υποβιβασμού και απόλυσης ενώπιον εποπτεύουσας  αρχής.
 2. Η έφεση ασκείται εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον εγκαλούντα, η δε σχετική απόφαση επ’ αυτής είναι αμετάκλητη.
 3. Η κατά τα ανωτέρω προθεσμία άσκησης της έφεσης καθώς και η άσκηση αυτής αναστέλλουν την εκτέλεση της ποινής.
 4. Οι επιβαλλόμενες ποινές καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο του Οργανισμού τα δε πρόστιμα περιέχονται στον Οργανισμό και παρακρατούνται κατά τη μισθοδοσία του προσωπικού.
 5. Για την εξάλειψη του αξιοποίνου ισχύει το άρθρο 5 του Ν.Δ. 750/70 «περί πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Ωράριο εργασίας - Άδειες - Νοσηλεία.

 

Άρθρο 27ο

Ωράριο εργασίας.

 1. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού ως προς τις ώρες και τις ημέρες εργασίας ακολουθούν τις τοιούτες των Δημοσίων Υπηρεσιών του Νομού στον οποίο υπάγεται η έδρα του.
 2. Το επί συμβάσει προσωπικό με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο το προβλεπόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 15 του παρόντος ακολουθεί το σύστημα της εβδομαδιαίας εργασίας των (6) έξη εργασίμων ημερών και το ωράριο εργασίας το προβλεπόμενο εκάστοτε από τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και τις Διοικητικές αποφάσεις των αρμοδίων δικαστηρίων.
 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό δυνατόν οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού να εργασθούν και πέραν του συμβατικού ωραρίου που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και μέχρι κατ’ ανώτατο όριο το ύψος των 48 ωρών την εβδομάδα. Στην περίπτωση αυτή οι πέραν του συμβατικού ωραρίου ώρες εργασίας θεωρούνται ως υπέρ εργασία. Σε περίπτωση που το παραπάνω όριο των 48 ωρών τροποποιηθεί από την εργατική Νομοθεσία θα ισχύει το νέο όριο που θα καθορισθεί από αυτήν.
 4. Σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης προσωπικού κατά φυλακές (βάρδιες) η εργασία αυτών καθορίζεται βάσει προγράμματος εργασίας εκδιδομένου υπό του Διευθυντού του Οργανισμού και ελλείψει τούτου υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων της εργατικής Νομοθεσίας.
 5. Το προσωπικό υποχρεούται να παρέχει την εργασία του σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 6. Το ωράριο εργασίας των μητέρων τακτικών υπαλλήλων του Οργανισμού μειούται κατά δύο ώρες εφόσον έχουν παιδιά κάτω των 2 ετών και κατά μια (1) ώρα εφόσον έχουν παιδιά ηλικίας 2-4 ετών. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις στο θέμα αυτό που ισχύουν για τις μητέρες δημοσίους υπαλλήλους έχουν εφαρμογή και επί των υπαλλήλων μητέρων του Οργανισμού.
 7. Ως ημέρες αργίας και ημιαργίας των τακτικών υπαλλήλων του Οργανισμού ορίζονται οι ισχύουσες στις Δημόσιες Υπηρεσίες του Νομού που υπάγεται η έδρα.
 

Άρθρο 28ο

Άδειες.

 1. Οι κανονικές άδειες χορηγούνται σε ολόκληρο το προσωπικό από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας.
 2. Σε έκτακτες περιπτώσεις λόγω εξαιρετικής ανάγκης είναι δυνατό να χορηγείται κατά την απόλυτη κρίση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου έκτακτη άδεια άνευ αποδοχών και για χρονικό διάστημα μέχρι 15 ημέρες το χρόνο. Για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Στο τακτικό προσωπικό του Οργανισμού κωλυομένου λόγω ασθενείας που έχει διαπιστωθεί από γιατρό του Ι.Κ.Α. προς εκτέλεση υπηρεσίας χορηγείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου άδεια ασθενείας η αναρρωτική με πλήρεις αποδοχές στις οποίες συμψηφίζεται το επίδομα ασθενείας που θα πάρει ο υπάλληλος από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό στον οποίο είναι ασφαλισμένος. Η διάρκεια της παραπάνω αδείας καθορίζεται ως εξής.
  1. Σε περίπτωση ασθενείας προερχομένης από ατύχημα που συνέβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και λόγω αυτής μη οφειλομένου σε υπαιτιότητα του παθόντος χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές σε όλη τη διάρκεια της αναγκαστικής αποχής εκ της εργασίας πλέον του αναγκαίου χρόνου για την ανάρρωση αυτού.
  2. Σε περίπτωση ασθενείας προερχομένης από οποιονδήποτε άλλο λόγο η παραπάνω άδεια δεν μπορεί να υπερβεί τις (15) δέκα πέντε ημέρες ετησίως εφόσον ο υπάλληλος έχει υπηρεσία μέχρι (1) έτους τον (1) ένα μήνα εφόσον έχει υπηρεσία μέχρι (3) τριών ετών και στη συνέχεια τον αριθμό τόσων μηνών όσα τα έτη της πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου μη δυναμένης να υπερβεί τους (9) εννέα μήνες αφαιρούμενης δε εκάστοτε την εντός της τελευταίας πενταετίας χορηγηθείσα τυχόν άδεια για τον σκοπό αυτό.
 4. Χρόνος υπηρεσίας όχι μικρότερος των (6) έξη μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι μέρες απουσίας λόγω της προηγηθείσης της αδείας ασθενείας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και έγκρισης της εποπτεύουσας  αρχής είναι δυνατόν να παρατείνεται το ανώτατο όριο της αναρρωτικής αδείας μέχρι (12) δώδεκα μήνες.
 5. Σε περίπτωση παράτασης της ασθενείας πέραν των παραπάνω ορίων χορηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο άδεια ασθενείας άνευ αποδοχών ίση προς τον αναγκαίο για την αποθεραπεία χρόνο. Η άδεια αυτή μαζί με την άδεια με αποδοχές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τους (24) είκοσι τέσσαρες μήνες.
 6. Στις κυοφορούσες γυναίκες υπαλλήλους εφόσον έχουν την ιδιότητα του τακτικού υπαλλήλου παρέχεται υποχρεωτικά μετά από σχετική πιστοποίηση γιατρού του Ι.Κ.Α. άδεια τοκετού και λοχείας με αποδοχές πριν και μετά τον τοκετό εφόσον το παιδί ζει και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας. Από τις αποδοχές αφαιρείται το παρεχόμενο επίδομα για το σκοπό αυτό από τον ασφαλιστικό Οργανισμό στον οποίο είναι ασφαλισμένη η υπάλληλος.
 7. Αναρρωτική άδεια μέχρι δύο (2) ημέρες το χρόνο είτε συγκεντρωτικά είτε μεμονωμένα χορηγείται με απόφαση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1598 /86 του ασθενούντος υπαλλήλου.
 

Άρθρο 29ο

Νοσηλεία.

Ως προς τη νοσηλεία του τακτικού προσωπικού ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Αποδοχές και αποζημιώσεις προσωπικού.

Άρθρο 30ο

Αποδοχές τακτικού προσωπικού.

 1. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού αμείβονται με μηνιαίο μισθό που καταβάλλεται στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μηνός. Στο τέλος του πρώτου 15νθημέρου κάθε μήνα επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής ίση προς το μισό των καθαρών αποδοχών του μηνιαίου μισθού. Η αξίωση του υπαλλήλου επί των αποδοχών αρχίζει από την ανάληψη της υπηρεσίας και παύει με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης.
 2. Οι κατά κλάδο, ειδικότητα και μισθολογικό κλιμάκιο μισθοί και επιδόματα ορίζονται τα προβλεπόμενα αντίστοιχα από το εκάστοτε ισχύον μισθολόγιο των τακτικών Δημοσίων Υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας. Όπου δεν υπάρχει αντιστοιχία κλάδου και ειδικότητας το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του καθορίζει τους περισσότερο συγγενείς.
 3. Οποιαδήποτε μεταβολή επί του παραπάνω μισθολογίου θα έχει εφαρμογή και επί των τακτικών υπαλλήλων του Οργανισμού καταργούμενης κάθε διάταξης του παρόντος Κανονισμού που θα έρχεται σε αντίθεση με τις νέες ρυθμίσεις. Στις περιπτώσεις αυτές και μέχρι την εναρμόνιση του παρόντος Κανονισμού με τις νέες ρυθμίσεις η σχετική εφαρμογή θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της εποπτεύουσας αρχής κατά τέτοιο τρόπο ώστε η μισθολογική αντιστοιχία που υπάρχει σήμερα με το μισθολόγιο των Δ.Υ. να εξακολουθήσει να υφίσταται και με τις νέες ρυθμίσεις λαμβάνοντας προς τούτο υπόψη τα ισχύοντα κατά κλάδο, ειδικότητα, και έτη υπηρεσίας των τακτικών υπαλλήλων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης.
 4. Στους τακτικούς υπαλλήλους του Οργανισμού για τις γιορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων παρέχεται δώρο ίσο προς το σύνολο των τακτικών αποδοχών ενός 15νθημέρου και ενός (1) μήνα αντίστοιχα. (τίθεται σε αναστολή σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο και θα επανέλθουν όταν αυτό δεν θα απαγορεύεται από την νομοθεσία).
 5. Στο δικαιούμενο κανονικής αδείας τακτικό προσωπικό του Οργανισμού παρέχεται επίδομα αδείας ίσο προς το σύνολο των τακτικών αποδοχών ενός Ι5νθημέρου. Η καταβολή του επιδόματος αυτού γίνεται την 1η Ιουλίου εκάστου έτους. (τίθεται σε αναστολή σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο και θα επανέλθουν όταν αυτό δεν θα απαγορεύεται από την νομοθεσία).
 6. Στους τακτικούς υπαλλήλους του Οργανισμού καταβάλλεται σε περίπτωση απασχόλησης τους αποζημίωση για υπέρ εργασία ως και για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες η οποία υπολογίζεται επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας.
 7. Σε περίπτωση που οι αποδοχές υπαρχόντων υποχρεωτικών ομοιοεπαγγελματικών Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας είναι υψηλότερες από τις εκάστοτε χορηγούμενες στους δημοσίους υπαλλήλους χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσωπικό επίδομα προς κάλυψη της διαφοράς το οποίο συμψηφίζεται μελλοντικά με κάθε χορηγούμενη αύξηση από οποιαδήποτε αιτία.
 8. Διευκρινίζεται ότι η καθοριζομένη πιο πάνω αντιστοιχία αποδοχών του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού που είναι εντεταγμένο σε οργανικές θέσεις προς το μισθολόγιο των μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας, δεδομένης της εργασιακής σχέσης ιδιωτικού δικαίου που διέπει το προσωπικό αυτό με τον εργοδότη - Οργανισμό, δεν στοιχειοθετεί δικαίωμα του προσωπικού για υπολογισμό προσθέτων αποδοχών (επιδομάτων κλπ.) που προβλέπονται από την εργατική Νομοθεσία και υπολογίζεται στο σύνολο των χορηγουμένων με το δημοσιοϋπαλληλικό μισθολόγιο αποδοχών. Οποιαδήποτε αξίωση υπαλλήλων για χορήγηση τέτοιων προσθέτων αποδοχών υποχρεώνει αυτόματα το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στην έκδοση πράξης μεταβολής του τρόπου μισθοδοσίας των υπαλλήλων και υπαγωγής τους στο καθεστώς μισθοδοσίας που προβλέπεται από την εργατική Νομοθεσία για την ειδικότητα, κατηγορία τους κ.λ.π.
 9. Διευκρινίζεται επίσης ότι και το προσωπικό του Οργανισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υπαγωγή του στο καθεστώς μισθοδοσίας που προβλέπεται από την εργατική Νομοθεσία χωρίς όμως δικαίωμα επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς. Το αίτημα μεταβολής γίνεται δεκτό στο τέλος κάθε χρόνου και ισχύει από την επομένη οικονομική χρήση.
 

Άρθρο 31ο

Αποδοχές επί συμβάσει προσωπικού.

 1. Το επί συμβάσει προσωπικό αμείβεται με τις αποδοχές τις αντίστοιχες του εισαγωγικού κλιμακίου των τακτικών υπαλλήλων κατά κλάδο και ειδικότητα. Σε περίπτωση που από υποχρεωτικές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας προβλέπονται αποδοχές υψηλότερες από το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων έχουν ανάλογη εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 30 του παρόντος κανονισμού.
 2. Οι επόπτες υδρονομέων και οι υδρονομείς αμείβονται με αποδοχές που καθορίζονται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 999/80.
 3. Στους εργατοτεχνίτες του Οργανισμού καταβάλλεται ως ημερομίσθιο το προβλεπόμενο εκάστοτε από τις Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Σε περίπτωση που υπάρχει αποδεδειγμένα δυσχέρεια εξεύρεσης εργατοτεχνικού προσωπικού ή καταλλήλου για τις ανάγκες του Οργανισμού το παραπάνω ημερομίσθιο είναι δυνατό με απόφαση του Δ.Σ. να προσαυξηθεί μέχρι ποσοστό 50%.
Ολόκληρο το άρθρο 31 τίθεται σε αναστολή σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο και θα επανέλθει όταν αυτό δεν θα απαγορεύεται από την νομοθεσία. Έως τότε θα έχουν ισχύ οι διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου.  

Άρθρο 32ο

Ημερήσιες εκτός έδρας αποζημιώσεις - Οδοιπορικά.

 1. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού εκτός των χειριστών μηχανημάτων και των ηλεκτροτεχνιτών, μετακινούμενοι εκτός της έδρας του Οργανισμού προς εκτέλεση υπηρεσίας και σε ακτίνα άνω των (20) είκοσι χιλιομέτρων δικαιούνται ημερησίας αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων.
 2. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης είναι ίσο με αυτό που ισχύει κάθε φορά για τους τακτικούς υπαλλήλους του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης.
 3. Σε περίπτωση μετάβασης εκτός έδρας και διανυκτέρευσης ο υπάλληλος δικαιούται μια ημερησία αποζημίωση για την ημέρα μετάβασης και το 1/2 αυτής για την ημέρα επιστροφής. Σε περίπτωση αυθημερόν επιστροφής στην έδρα τους το 1/2 της παραπάνω ημερήσιας αποζημίωσης της παρ. 2.
 4. Εκτός της ημερήσιας αποζημίωσης οι τακτικοί υπάλληλοι για τις μετακινήσεις τους εκτός έδρας δικαιούνται και οδοιπορικών εξόδων εφόσον αυτά αποδεικνύονται από σχετικές αποδείξεις εκτός αν δεν υπερβαίνουν τα πενήντα ευρώ (50,00€) για κάθε απλή διαδρομή οπότε δεν απαιτείται απόδειξη. Το ποσό αυτό μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. εφόσον νέες συνθήκες το επιβάλλουν.
 5. Επίσης προσαύξηση εκ ποσοστού 10% επί των οδοιπορικών εξόδων. Τα οδοιπορικά έξοδα και η προσαύξηση του 10% καταβάλλονται και στους μετακινούμενους υπαλλήλους εντός έδρας σε ακτίνα κάτω των 10 χιλιομέτρων.
 6. Για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων με τα Ι.Χ. αυτοκίνητα τους μεταξύ των διαφόρων οικισμών που βρίσκονται τόσο στην περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού όσο και εκτός αυτής χορηγείται χιλιομετρική αποζημίωση. Το ύψος της παραπάνω χιλιομετρικής αποζημίωσης κατά διανυόμενο χιλιόμετρο ανέρχεται στο εκάστοτε προβλεπόμενο για τους τακτικούς υπαλλήλους του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης.
 7. Το ετήσιο ύψος των εκτός έδρας ημερών μετακίνησης καθώς και των διανυομένων χιλιομέτρων για υπηρεσιακούς λόγους με τα Ι.Χ. αυτοκίνητα καθορίζεται στην αρχή κάθε χρόνου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκριμένης από την εποπτεύουσα αρχή.
 8. Οι εντός του αρδευτικού δικτύου μετακινούμενοι γεωργοτεχνίτες προς εκτέλεση υπηρεσίας καθώς και τακτικοί υπάλληλοι άλλων ειδικοτήτων που έχουν μόνιμη και κατά κύριο λόγο απασχόληση εντός του αρδευτικού δικτύου εφόσον χρησιμοποιούν για την εκτέλεση της υπηρεσίας του Ι.Χ. αυτοκίνητα ή μοτοποδήλατα λαμβάνουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της εποπτεύουσας αρχής κατ’ αποκοπή κατά μήνα αποζημίωσης ως έξοδα κίνησης. Το ίδιο ισχύει και για το υδρονομικό προσωπικό εφόσον διαθέτει Ι.Χ. μοτοποδήλατα.
 9. Κατά την εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας διανυκτέρευσης επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πλήρως αιτιολογημένης.
 10. Οι ηλεκτροτεχνίτες και οι χειριστές γεωργικών χωματουργικών, εκσκαπτικών και χορτοκοπτικών μηχανημάτων δεν δικαιούνται οιασδήποτε αποζημίωσης. Ως έδρα αυτών θεωρείται ο τόπος της εργασίας τους ή ο τόπος όπου εργάζεται ή αργεί το μηχάνημα το οποίο χειρίζονται ή επισκευάζουν ή συντηρούν.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Εκποιήσεις - Πραγματοποίηση δαπανών.

Άρθρο 33ο

Εκποιήσεις - Εκμισθώσεις.

 
 1. Περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού κάθε μορφής εφόσον κριθούν εκποιήσιμα λόγω μη αναγκαιότητας, ακαταλληλότητας, αχρηστότητας κ.λ.π. εκποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε απ’ ευθείας είτε δια προχείρου ή τακτικού διαγωνισμού από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί με την παραπάνω απόφαση η οποία και θα καθορίζει και τον τρόπο της εκποίησης.
Εκ των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων τα ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα στον Οργανισμό, εκποιούνται με τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενης στην έγκριση της εποπτεύουσας αρχής.
 1. Οι όροι της διακήρυξης καθώς και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Προκειμένου περί τακτικού διαγωνισμού περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε μια τουλάχιστον τοπική εφημερίδα πριν από (10) δέκα τουλάχιστον ημέρες από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
 2. Κάθε εκμίσθωση γαιών και λοιπών κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού ως και κάθε παραχώρηση δικαιώματος προς εκμετάλλευση ενεργείται με τακτικό ή πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό ή με απ’ ευθείας συμφωνία εφόσον από το πλειοδοτικό διαγωνισμό δεν προκύψει θετικό αποτέλεσμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και εγκρίνει και τους σχετικούς όρους καθώς και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Οι παραπάνω διαγωνισμοί διεξάγονται από τριμελή επιτροπή που έχει συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες για την ακολουθητέα διαδικασία επί των εκποιήσεων και εκμισθώσεων.
 

Άρθρο 34ο

Πραγματοποίηση δαπανών.

 
 1. Για δαπάνες προμήθειας ειδών ή εκτέλεση εργασιών από Δημόσιες Υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινή ωφέλειας δεν απαιτείται άλλη διαδικασία πλην από τη λήψη τιμολογίου και εξοφλητικής απόδειξης και η βεβαίωση επί αυτών της εκτελεσθείσης εργασίας ή η επισύναψη διπλοτύπου εισαγωγής του αγορασθέντος είδους.
 2. Οι δαπάνες για προμήθειες ειδών η μεταφοράς υλικών ή εκτέλεσης και επισκευής διαφόρων έργων ως και κάθε άλλης κατ’ αποκοπή εργασίας, ενεργούνται κατ’ είδος και κατά μήνα ως εξής:
  1. Μέχρι το ποσόν των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ με απ’ ευθείας συμφωνία με εντολή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και με την απόλυτη ευθύνη αυτού για την σκοπιμότητα της ενεργούμενης δαπάνης.
  2. Από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (20.001) μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια προχείρου διαγωνισμού παρά τριμελούς επιτροπής από τακτικούς υπαλλήλους ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και άνω με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν τακτικού διαγωνισμού δι εγγράφων προσφορών δυναμένου να συνεχισθεί και προφορικά ενώπιον της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο επιτροπής.
  4. Στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και αυτά μπορούν να αυξομειώνονται με ανάλογες αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 3. Τα αποτελέσματα των προχείρων και τακτικών διαγωνισμών εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο όμως δικαιούται προκειμένου περί προχείρου διαγωνισμού και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του αποτελέσματος.
 4. Οι όροι των διακηρύξεων των προχείρων και τακτικών διαγωνισμών εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο περίληψη δε αυτών τοιχοκολλάτε στους συνήθεις τόπους ανακοινώσεων προκειμένου δε περί τακτικού διαγωνισμού περίληψη αυτών δημοσιεύεται σε μια τοπική εφημερίδα τουλάχιστον (10) δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
 5. Αν τακτικός διαγωνισμός ματαιωθεί δύο φορές λόγω μη προσέλευσης μειοδοτών ή κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα αυτού, επιτρέπεται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή δια προχείρου διαγωνισμού ειδών ή δι ιδιαιτέρας συμφωνίας προμήθεια των αναγκαιούντων ειδών ή των υπό εκτέλεση εργασιών του αποτελέσματος στην περίπτωση αυτή υποκειμένου στην έγκριση της εποπτεύουσας αρχής.
 6. Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα τεθεί σε εφαρμογή ευθύς μόλις εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή  στην οποία θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί προς έγκριση.
  1. Όταν πρόκειται περί προμηθείας ειδών για τα οποία υπάρχει αποκλειστικότητα διάθεσης εκμετάλλευσης ή εισαγωγής.
  2. Όταν πρόκειται περί εργασιών η εκτέλεση των οποίων απαιτεί ειδικές ικανότητες ή γνώσεις.
  3. Όταν πρόκειται περί εργασιών που γίνονται δοκιμαστικά.
  4. Όταν πρόκειται προφανώς περί κατεπειγουσών περιπτώσεων επαρκώς δικαιολογημένων.
  5. Για συμπληρωματικές προμήθειες από τον αρχικό προμηθευτή, εφόσον η αλλαγή του θα υποχρέωνε τον Οργανισμό να αγοράσει υλικά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά που θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές επιβαρύνσεις στη λειτουργία ή συντήρηση τους.
 7. Ανεξάρτητα του τρόπου προμηθειών ή της εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών καμιά δαπάνη δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αν δεν προβλέπεται η ανάλογη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της χρήσης.
 8. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορισθούν οι διαδικαστικές λεπτομέρειες για τις προμήθειες ειδών ή την εκτέλεση των εργασιών που θα κριθούν απαραίτητες για την κανονική διεξαγωγή αυτών.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Τελικές διατάξεις.

Άρθρο 35ο

Μεταβατικές διατάξεις.

 
 1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού όλοι οι υπηρετούντες επί συμβάσει υπάλληλοι ειδικότητας τακτικού υπαλλήλου εντάσσονται στις υπό τον παρόντα Κανονισμό, προβλεπόμενες κενές οργανικές θέσεις των αντιστοίχων ειδικοτήτων εφόσον έχουν τα απαραίτητα προσόντα και την 31/12 /90 υπηρετούσαν με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
 2. Για την ένταξη και την κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια υπολογίζεται όλος ο χρόνος της ευδόκιμου υπηρεσίας τους στον Οργανισμό ο οποίος αποδεδειγμένα έχει παρασχεθεί στην ειδικότητα στην οποία θα ενταχθεί. Για κάθε άλλη τυχόν προϋπηρεσία έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του παρόντος Κανονισμού.
 3. Η κατά τα ανωτέρω ένταξη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ορίου ηλικίας διαγωνισμού, δοκιμαστικής υπηρεσίας και ειδικών προσόντων της παρ. 2 του άρθρου 6 ανάλογα με τα καθήκοντα που εκτελούν και εφόσον αυτά καλύπτουν τις ανάγκες της οργανικής θέσης.
 4. Οι εντασσόμενοι διατηρούν τις τυχόν ανώτερες αποδοχές που παίρνουν κατά το χρόνο της ένταξης τους.
 5. Ο χρόνος υπηρεσίας που τυχόν θα πλεονάσει μετά την κατά τα ανωτέρω ένταξη του υπαλλήλου θεωρείται ότι διανύθηκε στο μισθολογικό κλιμάκιο που εντάχθηκε και θα υπολογισθεί για την εξέλιξη του στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με τις περί μισθολογικών προαγωγών σχετικές διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού.
 6. Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 1991 και θα τεθεί σε εφαρμογή ευθύς μόλις εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή στην οποία θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί προς έγκριση.
 7. Μέσα σε έξη (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, υπηρετούντες τακτικοί υπάλληλοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδ. γ της παραγ. 1 του άρθρου 14 και εφόσον δεν έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι δυνατόν με αίτηση τους να μεταταγούν σε δημιουργούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινή προσωπική θέση καθηκόντων που μπορούν να εκτελέσουν. Για τις αποδοχές αυτών σύμφωνα με τη νέα τους θέση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η παραπάνω απόφαση υπόκειται στην έγκριση της εποπτεύουσας αρχής.  

Άρθρο 36ο

Σφραγίδα του Οργανισμού.

  Ο Οργανισμός έχει δική του στρογγυλή σφραγίδα η οποία φέρει περιφερειακά με κεφαλαία γράμματα τις λέξεις «ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ» και στο μέσον της με κεφαλαία επίσης γράμματα την επωνυμία του Οργανισμού.  

Άρθρο 37ο

Ρύθμιση λεπτομερειών.

  Όλες οι λεπτομέρειες που θα προκύψουν επί διαφόρων θεμάτων κατά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού θα ρυθμισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενης στην έγκριση της εποπτεύουσας αρχής.  

Άρθρο 38ο

Μη ρυθμιζόμενα ζητήματα.

Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα Κανονισμό έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.  

Άρθρο 39ο

Συμπλήρωση και τροποποίηση Κανονισμού.

  Ο παρών Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας συμπληρώνεται ή τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενης στην έγκριση της εποπτεύουσας αρχής.  

Άρθρο 40ο

Κατάργηση προγενέστερου Κανονισμού.

  Με τον παρόντα Κανονισμό καταργείται ο ισχύων ήδη εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας και κατάστασης προσωπικού.  

Άρθρο 41ο

Ισχύς κανονισμού.

  Ο παρών Κανονισμός ενεκρίθη από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού με την απόφασή της αριθμός ..... 1/30-4-1991 ..... η δε ισχύς του αρχίζει από την έγκρισή του από την ΙΙ Περιφ. Δ/νση Ε.Β. εκτός των περιπτώσεων που με κατ’ ιδίαν διατάξεις προβλέπεται συγκεκριμένη ημερομηνία ισχύος. Ο παρών Κανονισμός ενεκρίθη από τη ΙΙ Περιφ. Δ/νση Ε.Β. με την απόφασή της αριθμός ..... 2623/4-6-1991 ..... Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού με την απόφασή της αριθμός 07 της 01/21-02-2020, η δε ισχύς του αρχίζει από την έγκρισή του από την εποπτεύουσα αρχή. Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από την εποπτεύουσα αρχή  Δ.Α.Ο.Κ.- ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ με το υπ αριθμό πρωτοκόλλου 13078715228/26.02.2020/αρμόδιος Γ.Μαυρίδης   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ    

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ


Για να δείτε το ετήσιο πρόγραμμα άρδευσης των περιοχών Αντλιοστάσιο "Ισβόρια", Γεώτρηση "Τζουμέλας", Χώρας Νερό Μηχανή πατήστε ΕΔΩ

Μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή, την ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση (πχ το όνομα ή το επώνυμό σας). Για την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων, πατήστε τα βελάκια της κάθε στήλης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ


Επιλέξτε ημερομηνία ή περιοχή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΕΡΙΟΧΗΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣΤΗΛ. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΣΤΡΕΜΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟΩΡΑΡΙΟ ΕΩΣ
03/08/21ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ7,500:00 (2/8)15:00 (3/8)
03/08/21ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ415:00 (3/8)23:00 (3/8)
03/08/21ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΔΑΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ323:00 (3/8)05:00 (4/8)
02/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΑΥΞΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ5,502:00 (2/8)08:00 (2/8)
02/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΕΠΚΑΣ ΘΩΜΑΣ302:00 (2/8)08:00 (2/8)
02/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ602:00 (2/8)08:00 (2/8)
02/08/21ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΕΥΘΥΒΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ800:00 (1/8)16:00 (2/8)
02/08/21ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΣΙΑΠΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ416:00 (2/8)00:00 (2/8)
02/08/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΛΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ801:00 (2/8)07:00 (2/8)
02/08/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΕΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ700:00 (1/8)06:00 (2/8)
02/08/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΕΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ606:00 (2/8)10:00 (2/8)
02/08/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ601:00 (2/8)06:00 (2/8)
02/08/21Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΛΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ700:00 (1/8)06:00 (2/8)
02/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ600:00 (1/8)06:00 (2/8)
02/08/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ306:00 (2/8)11:00 (2/8)
02/08/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ506:00 (2/8)11:00 (2/8)
02/08/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ811:00 (2/8)16:00 (2/8)
02/08/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΑΠΑΖΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1316:00 (2/8)02:00 (3/8)
02/08/21Γύμνοβο (Καραϊδα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΗΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1406:00 (2/8)16:00 (2/8)
02/08/21Γύμνοβο (Καραϊδα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΑΡΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ616:00 (2/8)21:00 (2/8)
02/08/21Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ1406:00 (2/8)16:00 (2/8)
02/08/21Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ816:00 (2/8)21:00 (2/8)
02/08/21Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΛΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ721:00 (2/8)02:00 (3/8)
02/08/21Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο2"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
02/08/21Πούγκο-Στράντζα ΡοήΡΟΗΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΛΗΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ6
02/08/21Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ807:00 (2/8)15:00 (2/8)
02/08/21Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ606:00 (2/8)11:00 (2/8)
02/08/21Στράντζα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΧΟΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ712:00 (2/8)17:00 (2/8)
02/08/21Στράντζα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΦΟΙ ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ517:00 (2/8)22:00 (2/8)
02/08/21ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΟΥΔΕΙΣ
02/08/21ΠαλιοκαλιάςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΝΙΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ706:00 (2/8)11:00 (2/8)
02/08/21ΠαλιοκαλιάςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΝΙΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ711:00 (2/8)16:00 (2/8)
02/08/21ΠαλιοκαλιάςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΝΙΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ716:00 (2/8)21:00 (2/8)
02/08/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ6,506:00 (2/8)11:00 (2/8)
02/08/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ911:00 (2/8)16:00 (2/8)
02/08/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΚΛΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ3,516:00 (2/8)21:00 (2/8)
02/08/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1
02/08/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1,5
02/08/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΑΚΑΛΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ5
02/08/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ5
02/08/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΝΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ3
02/08/21ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΔΑΜΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ1406:00 (2/8)22:00 (2/8)
02/08/21ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ208:00 (2/8)10:00 (2/8)
02/08/21ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΑΤΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ510:00 (2/8)15:00 (2/8)
02/08/21ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΔΑΪΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ215:00 (2/8)17:00 (2/8)
02/08/21ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΖΙΟΥΖΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ3,517:00 (2/8)21:00 (2/8)
02/08/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ821:00 (2/8)02:00 (3/8)
02/08/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΠΑΠΑΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΜΑΡΙΑ1,5
02/08/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΠΑΡΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1
02/08/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΑΪΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1,5
02/08/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1
02/08/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΝΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ1
02/08/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1,5
02/08/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΚΕΡΜΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ3
02/08/21Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΙΩΠΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ8
02/08/21Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΖΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ9
02/08/21Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
02/08/21Τσιφλίκι ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ10
02/08/21Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΕΚΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ3
02/08/21Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ3
02/08/21Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ1
02/08/21Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΑΓΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ5
02/08/21Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΕΚΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ2,5
02/08/21Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΕΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ7,5
02/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828Ι.Φ.Δ.2008:00 (2/8)13:00 (2/8)
02/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ713:00 (2/8)18:00 (2/8)
02/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ613:00 (2/8)18:00 (2/8)
02/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΕΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2,513:00 (2/8)18:00 (2/8)
02/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ718:00 (2/8)23:00 (2/8)
02/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΠΡΟΥΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ518:00 (2/8)23:00 (2/8)
02/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ218:00 (2/8)23:00 (2/8)
02/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ623:00 (2/8)04:00 (3/8)
02/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1,823:00 (2/8)04:00 (3/8)
02/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΔΟΥΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ306:00 (2/8)11:00 (2/8)
02/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ606:00 (2/8)11:00 (2/8)
02/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΩΚΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ406:00 (2/8)11:00 (2/8)
02/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ406:00 (2/8)11:00 (2/8)
02/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ411:00 (2/8)16:00 (2/8)
02/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΥΡΙΑΦΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ411:00 (2/8)16:00 (2/8)
02/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΣΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ411:00 (2/8)16:00 (2/8)
02/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ911:00 (2/8)16:00 (2/8)
02/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ416:00 (2/8)22:00 (2/8)
02/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ622:00 (2/8)03:00 (3/8)
02/08/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ206:00 (2/8)11:00 (2/8)
02/08/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ406:00 (2/8)11:00 (2/8)
02/08/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΑΝΔΡΕΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ411:00 (2/8)17:00 (2/8)
02/08/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ411:00 (2/8)17:00 (2/8)
02/08/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΑΦΟΙ ΜΠΡΟΥΣΑ317:00 (2/8)23:00 (2/8)
02/08/21ΒάντοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΧΑΡΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ306:00 (2/8)11:00 (2/8)
02/08/21ΜπαχούτσιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΒΑΤΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ506:00 (2/8)11:00 (2/8)
02/08/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΩΚΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ1006:00 (2/8)11:00 (2/8)
02/08/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ811:00 (2/8)16:00 (2/8)
02/08/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ816:00 (2/8)21:00 (2/8)
02/08/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΑΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ616:00 (2/8)21:00 (2/8)
02/08/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΓΡΕΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ306:00 (2/8)11:00 (2/8)
02/08/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΤΖΙΟΥΚΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ311:00 (2/8)16:00 (2/8)
02/08/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ311:00 (2/8)16:00 (2/8)
02/08/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΠΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ7,516:00 (2/8)21:00 (2/8)
02/08/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ5,516:00 (2/8)21:00 (2/8)
02/08/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ421:00 (2/8)02:00 (3/8)
02/08/21ΠαναγιώτουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΖΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ711:00 (2/8)16:00 (2/8)
02/08/21Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ416:00 (2/8)21:00 (2/8)
02/08/21ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
02/08/21ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ606:00 (2/8)11:00 (2/8)
02/08/21ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΓΚΑΔΙΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ611:00 (2/8)16:00 (2/8)
02/08/21ΜπαλτανέτοΓΕΩΤΡΗΣΗΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
02/08/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ306:00 (2/8)11:00 (2/8)
02/08/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ311:00 (2/8)16:00 (2/8)
02/08/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΠΡΙΜΕΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ3,521:00 (2/8)02:00 (3/8)
02/08/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ606:00 (2/8)10:00 (2/8)
02/08/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ610:00 (2/8)14:00 (2/8)
02/08/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΤΡΑΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ714:00 (2/8)18:00 (2/8)
02/08/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ518:00 (2/8)22:00 (2/8)
02/08/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
02/08/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ506:00 (2/8)10:00 (2/8)
02/08/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ606:00 (2/8)10:00 (2/8)
02/08/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ210:00 (2/8)14:00 (2/8)
02/08/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ710:00 (2/8)14:00 (2/8)
02/08/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΚΑΡΑΤΟΣΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ514:00 (2/8)18:00 (2/8)
02/08/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΤΡΑΪΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ614:00 (2/8)18:00 (2/8)
02/08/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ1018:00 (2/8)22:00 (2/8)
02/08/21Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
02/08/21Κουκούλι ΚάτωΔΙΩΡΥΓΑΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
02/08/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 4ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
02/08/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 3ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
02/08/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 2ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
02/08/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 1ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΑΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ407:00 (2/8)12:00 (2/8)
02/08/21Κουκούλι ΆνωΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
02/08/21Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1705:00 (2/8)07:00 (3/8)
02/08/21Κουκούλι ΆνωΜΗΧΑΝΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
02/08/21ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
02/08/21ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
02/08/21ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
02/08/21Χώρας ΝερόΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
02/08/21Χώρας ΝερόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
02/08/21Χώρας ΝερόΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΔΙΩΡΥΓΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ802:00 (1/8)08:00 (1/8)
01/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΟΥΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ502:00 (1/8)08:00 (1/8)
01/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΣΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ508:00 (1/8)14:00 (1/8)
01/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΕΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2,508:00 (1/8)14:00 (1/8)
01/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ308:00 (1/8)14:00 (1/8)
01/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΟΥΣΙΑ ΣΤΕΛΛΑ4,514:00 (1/8)20:00 (1/8)
01/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΣΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ614:00 (1/8)20:00 (1/8)
01/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΣΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ614:00 (1/8)20:00 (1/8)
01/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΣΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ620:00 (1/8)02:00 (2/8)
01/08/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΣΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ620:00 (1/8)02:00 (2/8)
01/08/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΛΗΣ800:00 (31/7)06:00 (1/8)
01/08/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ302:00 (1/8)06:00 (1/8)
01/08/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ500:00 (31/7)06:00 (1/8)
01/08/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΑΡΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ100:00 (31/7)05:00 (1/8)
01/08/21ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΑΪΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ600:00 (31/7)06:00 (1/8)
01/08/21ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΒΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ710:00 (1/8)00:00 (1/8)
01/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ400:00 (31/7)06:00 (1/8)
01/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ300:00 (31/7)06:00 (1/8)
01/08/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ805:00 (1/8)11:00 (1/8)
01/08/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ9,511:00 (1/8)19:00 (1/8)
01/08/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ819:00 (1/8)01:00 (2/8)
01/08/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ516:00 (1/8)20:00 (1/8)
01/08/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ220:00 (1/8)00:00 (1/8)
01/08/21Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΑΪΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ307:00 (1/8)11:00 (1/8)
01/08/21Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2,507:00 (1/8)11:00 (1/8)
01/08/21Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΥΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ2,511:00 (1/8)15:00 (1/8)
01/08/21Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ411:00 (1/8)15:00 (1/8)
01/08/21Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΕΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ315:00 (1/8)19:00 (1/8)
01/08/21Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ315:00 (1/8)19:00 (1/8)
01/08/21Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ319:00 (1/8)23:00 (1/8)
01/08/21Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ319:00 (1/8)23:00 (1/8)
01/08/21Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ423:00 (1/8)06:00 (2/8)
01/08/21Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ223:00 (1/8)06:00 (2/8)
01/08/21Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΕΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ809:00 (1/8)17:00 (1/8)
01/08/21Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ2917:00 (1/8)06:00 (2/8)
01/08/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1506:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ1818:00 (1/8)06:00 (2/8)
01/08/21ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΡΥΦΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ919:00 (1/8)00:00 (1/8)
01/08/21ΠαλιοκαλιάςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ606:00 (1/8)11:00 (1/8)
01/08/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ611:00 (1/8)16:00 (1/8)
01/08/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΒΑΔΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ516:00 (1/8)21:00 (1/8)
01/08/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ4
01/08/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1
01/08/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΟΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ3
01/08/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ5
01/08/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ1
01/08/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΣΜΕΡΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ2
01/08/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΜΠΟΚΑ2
01/08/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ2
01/08/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,5
01/08/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΔΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ1,5
01/08/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ1
01/08/21ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΣΤΟΪΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1
01/08/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΖΙΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1,5
01/08/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΖΙΟΥΖΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ1,5
01/08/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΣΤΑΝΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2,5
01/08/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΥ1,5
01/08/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΣΤΑΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ2,5
01/08/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ1206:00 (1/8)10:00 (1/8)
01/08/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ610:00 (1/8)14:00 (1/8)
01/08/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ610:00 (1/8)14:00 (1/8)
01/08/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1014:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ214:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ12,718:00 (1/8)22:00 (1/8)
01/08/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΠΑΠΑΝΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ6,622:00 (1/8)01:00 (2/8)
01/08/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ406:00 (1/8)12:00 (1/8)
01/08/21ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΝΑΓΟΣ ΗΛΙΑΣ1306:00 (1/8)00:00 (1/8)
01/08/21ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΜΠΟΥΤΖΙΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ412:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΕΛΕΣΜΗΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ306:00 (1/8)12:00 (1/8)
01/08/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΜΑΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ706:00 (1/8)12:00 (1/8)
01/08/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1,506:00 (1/8)12:00 (1/8)
01/08/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΓΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ512:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ912:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ312:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21ΡοδιάΦΡΑΨΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ506:00 (1/8)12:00 (1/8)
01/08/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΤΖΟΤΖΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ312:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ812:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΜΗΡΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ506:00 (1/8)12:00 (1/8)
01/08/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ206:00 (1/8)12:00 (1/8)
01/08/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΓΩΓΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ512:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΜΛΙΑΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ312:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ312:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΜΠΑΞΕΔΕΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΑΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ0,606:00 (1/8)12:00 (1/8)
01/08/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΜΠΑΞΕΔΕΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ0,706:00 (1/8)12:00 (1/8)
01/08/21ΤριλοφιώτικαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2,506:00 (1/8)12:00 (1/8)
01/08/21ΤριλοφιώτικαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ906:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21Χώρας ΝερόΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21Χώρας ΝερόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΑΧΛΙΩΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ607:00 (1/8)12:00 (1/8)
01/08/21Χώρας ΝερόΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΔΙΩΡΥΓΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21Κουκούλι ΚάτωΔΙΩΡΥΓΑΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 4ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 3ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 2ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ312:00 (1/8)17:00 (1/8)
01/08/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 1ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21Κουκούλι ΆνωΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΠΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ417:00 (1/8)23:00 (1/8)
01/08/21Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ423:00 (1/8)05:00 (2/8)
01/08/21Κουκούλι ΆνωΜΗΧΑΝΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21Πούγκο-Στράντζα ΡοήΡΟΗΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΖΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ6
01/08/21Στράντζα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΟΥΚΟΥΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1806:00 (1/8)00:00 (1/8)
01/08/21Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ806:00 (1/8)14:00 (1/8)
01/08/21Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ514:00 (1/8)19:00 (1/8)
01/08/21Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΝΔΡΙΜΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ7,519:00 (1/8)03:00 (2/8)
01/08/21Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ606:00 (1/8)11:00 (1/8)
01/08/21Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ1506:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ818:00 (1/8)00:00 (1/8)
01/08/21Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο2"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΣΟΦΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1406:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21Γύμνοβο (Καραϊδα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ606:00 (1/8)11:00 (1/8)
01/08/21Γύμνοβο (Καραϊδα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΝΤΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ612:00 (1/8)17:00 (1/8)
01/08/21Γύμνοβο (Καραϊδα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΗΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1418:00 (1/8)05:00 (2/8)
01/08/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ406:00 (1/8)11:00 (1/8)
01/08/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΣΙΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ406:00 (1/8)11:00 (1/8)
01/08/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ4,512:00 (1/8)17:00 (1/8)
01/08/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΙΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ712:00 (1/8)17:00 (1/8)
01/08/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ418:00 (1/8)23:00 (1/8)
01/08/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΣΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ418:00 (1/8)23:00 (1/8)
01/08/21ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΦΥΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ106:00 (1/8)11:00 (1/8)
01/08/21ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΛΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ318:00 (1/8)23:00 (1/8)
01/08/21Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ6,5
01/08/21Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΣ1,5
01/08/21Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21Τσιφλίκι ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ5
01/08/21Τσιφλίκι ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ9
01/08/21Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΦΕΙΔΑΝΤΣΗ ΣΟΦΙΑ9
01/08/21Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ3
01/08/21Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΖΑΦΕΙΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2
01/08/21Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ5
01/08/21Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ7
01/08/21ΒάντοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΟΛΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ506:00 (1/8)12:00 (1/8)
01/08/21ΜπαχούτσιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ106:00 (1/8)12:00 (1/8)
01/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΟΥΚΟΥΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ506:00 (1/8)12:00 (1/8)
01/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ406:00 (1/8)12:00 (1/8)
01/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ606:00 (1/8)12:00 (1/8)
01/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΝΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ212:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ612:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΑΜΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ312:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΠΑΠΑΝΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ318:00 (1/8)00:00 (1/8)
01/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΓΡΕΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ618:00 (1/8)00:00 (1/8)
01/08/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ618:00 (1/8)00:00 (1/8)
01/08/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ606:00 (1/8)12:00 (1/8)
01/08/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ612:00 (1/8)18:00 (1/8)
01/08/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΒΑΔΟΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ318:00 (1/8)00:00 (1/8)
01/08/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ318:00 (1/8)00:00 (1/8)
01/08/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2,506:00 (1/8)11:00 (1/8)
01/08/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΕΣΛΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ411:00 (1/8)16:00 (1/8)
01/08/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ411:00 (1/8)16:00 (1/8)
01/08/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΣΜΕΡΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ316:00 (1/8)21:00 (1/8)
01/08/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΒΑΦΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3,516:00 (1/8)21:00 (1/8)
01/08/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ206:00 (1/8)11:00 (1/8)
01/08/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1106:00 (1/8)11:00 (1/8)
01/08/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ1,511:00 (1/8)16:00 (1/8)
01/08/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑ316:00 (1/8)21:00 (1/8)
01/08/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΡΕΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ716:00 (1/8)21:00 (1/8)
01/08/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΦΑΝΗ316:00 (1/8)21:00 (1/8)
01/08/21ΠαναγιώτουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ411:00 (1/8)16:00 (1/8)
01/08/21Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ306:00 (1/8)11:00 (1/8)
01/08/21Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΦΑΝΗ516:00 (1/8)21:00 (1/8)
01/08/21ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΣΜΕΡΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ4,516:00 (1/8)21:00 (1/8)
01/08/21ΜπαλτανέτοΓΕΩΤΡΗΣΗΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΤΣΕΝΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ206:00 (1/8)11:00 (1/8)
01/08/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ311:00 (1/8)16:00 (1/8)
01/08/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ4,516:00 (1/8)21:00 (1/8)
01/08/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ221:00 (1/8)02:00 (2/8)
01/08/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
01/08/21ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΘΩΜΑΣ508:00 (31/7)14:00 (31/7)
31/07/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ408:00 (31/7)14:00 (31/7)
31/07/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΘΩΜΑΣ614:00 (31/7)20:00 (31/7)
31/07/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΕΪΟΥ ΑΘΗΝΑ914:00 (31/7)20:00 (31/7)
31/07/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ820:00 (31/7)02:00 (1/8)
31/07/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΨΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ920:00 (31/7)02:00 (1/8)
31/07/21ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΖΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ506:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ2,506:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ712:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ818:00 (31/7)00:00 (31/7)
31/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΡΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ502:00 (31/7)06:00 (31/7)
31/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΕΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ406:00 (31/7)10:00 (31/7)
31/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ710:00 (31/7)14:00 (31/7)
31/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ314:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ318:00 (31/7)22:00 (31/7)
31/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ322:00 (31/7)02:00 (1/8)
31/07/21Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΖΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1506:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ1518:00 (31/7)06:00 (1/8)
31/07/21Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο2"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ506:00 (31/7)11:00 (31/7)
31/07/21ΒάντοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΖΙΟΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ306:00 (31/7)11:00 (31/7)
31/07/21ΒάντοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ411:00 (31/7)16:00 (31/7)
31/07/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ606:00 (31/7)11:00 (31/7)
31/07/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ306:00 (31/7)11:00 (31/7)
31/07/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ611:00 (31/7)16:00 (31/7)
31/07/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΧΑΡΑΤΣΙΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ211:00 (31/7)16:00 (31/7)
31/07/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ616:00 (31/7)21:00 (31/7)
31/07/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΖΙΟΥΖΙΑ ΜΑΡΙΑ516:00 (31/7)21:00 (31/7)
31/07/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ621:00 (31/7)02:00 (1/8)
31/07/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ800:00 (30/7)06:00 (31/7)
31/07/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ806:00 (31/7)11:00 (31/7)
31/07/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ206:00 (31/7)11:00 (31/7)
31/07/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ611:00 (31/7)16:00 (31/7)
31/07/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ411:00 (31/7)16:00 (31/7)
31/07/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΖΑΦΕΙΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ916:00 (31/7)21:00 (31/7)
31/07/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ1016:00 (31/7)21:00 (31/7)
31/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ806:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ512:00 (31/7)16:00 (31/7)
31/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΣΕΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1516:00 (31/7)05:00 (1/8)
31/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ605:00 (31/7)09:00 (31/7)
31/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ609:00 (31/7)13:00 (31/7)
31/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ913:00 (31/7)20:00 (31/7)
31/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ2420:00 (31/7)16:00 (1/8)
31/07/21Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ806:00 (31/7)14:00 (31/7)
31/07/21Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ514:00 (31/7)19:00 (31/7)
31/07/21Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΝΔΡΙΜΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ7,519:00 (31/7)03:00 (1/8)
31/07/21Γύμνοβο (Καραϊδα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ512:00 (31/7)17:00 (31/7)
31/07/21Γύμνοβο (Καραϊδα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΑΜΠΑΚΙΑΡΗ ΟΛΓΑ818:00 (31/7)23:00 (31/7)
31/07/21Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ4,512:00 (31/7)17:00 (31/7)
31/07/21Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1418:00 (31/7)05:00 (1/8)
31/07/21ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΣΙΩΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ6,520:00 (31/7)03:00 (31/7)
31/07/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΣΙΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ206:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΡΗΓΑΣ406:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ206:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ812:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ518:00 (31/7)00:00 (31/7)
31/07/21Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ8
31/07/21Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΠΟΥΣΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ5
31/07/21Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ8
31/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ800:00 (30/7)06:00 (31/7)
31/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΛΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ700:00 (30/7)06:00 (31/7)
31/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΔΟΥΜΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ506:00 (31/7)11:00 (31/7)
31/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΙΤΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ106:00 (31/7)11:00 (31/7)
31/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ606:00 (31/7)11:00 (31/7)
31/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ212:00 (31/7)17:00 (31/7)
31/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΑΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ4,512:00 (31/7)17:00 (31/7)
31/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ312:00 (31/7)17:00 (31/7)
31/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ618:00 (31/7)23:00 (31/7)
31/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΟΥΤΣΙΚΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ518:00 (31/7)23:00 (31/7)
31/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1,518:00 (31/7)23:00 (31/7)
31/07/21Κουκούλι ΆνωΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΣΟΦΙΑ511:00 (31/7)16:00 (31/7)
31/07/21Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1416:00 (31/7)06:00 (1/8)
31/07/21Κουκούλι ΆνωΜΗΧΑΝΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ809:00 (31/7)21:00 (31/7)
31/07/21Κουκούλι ΚάτωΔΙΩΡΥΓΑΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 4ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑ407:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 4ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΖΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ407:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 3ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑ407:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 2ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ307:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 1ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ615:00 (31/7)21:00 (31/7)
31/07/21Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΑΚΑΛΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ1221:00 (31/7)09:00 (1/8)
31/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ512:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ212:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ606:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΤΖΟΤΖΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ606:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΓΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2006:00 (31/7)00:00 (31/7)
31/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ312:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΙΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2,512:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΜΠΑΞΕΔΕΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ1006:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΑΪΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ718:00 (31/7)00:00 (31/7)
31/07/21ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1018:00 (31/7)00:00 (31/7)
31/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ1000:00 (30/7)06:00 (31/7)
31/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ200:00 (30/7)06:00 (31/7)
31/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ300:00 (30/7)06:00 (31/7)
31/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΣΙΜΟΜΩΚΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ3,500:00 (30/7)06:00 (31/7)
31/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΟΥΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ500:00 (30/7)06:00 (31/7)
31/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ400:00 (30/7)06:00 (31/7)
31/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΠΕΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ200:00 (30/7)06:00 (31/7)
31/07/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ1
31/07/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΕΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ2
31/07/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ2
31/07/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΥ2
31/07/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1
31/07/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2
31/07/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ4
31/07/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ2
31/07/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ306:00 (31/7)11:00 (31/7)
31/07/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΟΥΡΑΦΕΤΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ506:00 (31/7)11:00 (31/7)
31/07/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΟΥΡΑΦΕΤΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ511:00 (31/7)16:00 (31/7)
31/07/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΟΥΡΑΦΕΤΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ316:00 (31/7)21:00 (31/7)
31/07/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ216:00 (31/7)21:00 (31/7)
31/07/21ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ306:00 (31/7)11:00 (31/7)
31/07/21ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ516:00 (31/7)21:00 (31/7)
31/07/21ΜπαλτανέτοΓΕΩΤΡΗΣΗΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21ΜπαχούτσιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΣΟΥΧΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ406:00 (31/7)11:00 (31/7)
31/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΟΜΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1,5
31/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΟΜΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2
31/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΕΣΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ3
31/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΚΙΟΥΛΕ1
31/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΗΚΑ ΣΟΦΙΑ1,5
31/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2
31/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ2
31/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1,5
31/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ3,5
31/07/21ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΝΥΚΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ410:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΑΝΘΡΑΚΕΑ ΜΑΡΙΑ818:00 (31/7)10:00 (1/8)
31/07/21ΠαλιοκαλιάςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ100:00 (30/7)06:00 (31/7)
31/07/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΤΣΕΝΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ206:00 (31/7)11:00 (31/7)
31/07/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΛΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ411:00 (31/7)16:00 (31/7)
31/07/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ2,516:00 (31/7)21:00 (31/7)
31/07/21ΠαναγιώτουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21Πούγκο-Στράντζα ΡοήΡΟΗΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΡΑΦΑΗΛ ΠΕΤΡΟΣ6
31/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΤΟΥΣΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ606:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΟΥΒΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ406:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΖΥΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ412:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΟΥΧΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ512:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ312:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΟΥΒΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ412:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21ΡοδιάΦΡΑΨΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ800:00 (30/7)06:00 (31/7)
31/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΓΡΕΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ600:00 (30/7)06:00 (31/7)
31/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΑΦΟΙ ΣΜΕΡΝΟΥ706:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΡΟΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ506:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΣΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ406:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ606:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΛΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ312:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΒΑΔΟΛΑΣ ΣΙΜΟΣ312:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΥΡΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ512:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ318:00 (31/7)00:00 (31/7)
31/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ418:00 (31/7)00:00 (31/7)
31/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΓΡΕΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ618:00 (31/7)00:00 (31/7)
31/07/21Στράντζα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ1006:00 (31/7)18:00 (31/7)
31/07/21Στράντζα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ818:00 (31/7)06:00 (1/8)
31/07/21Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ3
31/07/21Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ1
31/07/21Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2
31/07/21Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΡΟΥΚΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ3,5
31/07/21Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ7
31/07/21ΤριλοφιώτικαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ306:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ5,512:00 (31/7)17:00 (31/7)
31/07/21ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ4,500:00 (31/7)05:00 (1/8)
31/07/21Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΕΤΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ506:00 (31/7)11:00 (31/7)
31/07/21Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΙΤΣΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ206:00 (31/7)11:00 (31/7)
31/07/21Τσιφλίκι ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6
31/07/21Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ5
31/07/21Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΖΗΣΗΣ3
31/07/21Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΝΟΪΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ2
31/07/21Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΘΩΜΑΣ3
31/07/21Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ2
31/07/21Χώρας ΝερόΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21Χώρας ΝερόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ407:00 (31/7)12:00 (31/7)
31/07/21Χώρας ΝερόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ618:00 (31/7)23:00 (31/7)
31/07/21Χώρας ΝερόΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΔΙΩΡΥΓΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
31/07/21Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ1,511:00 (31/7)16:00 (31/7)
31/07/21Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΕΤΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ7,511:00 (31/7)16:00 (31/7)
31/07/21Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΕΤΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ7,516:00 (31/7)21:00 (31/7)
31/07/21ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ916:00 (31/7)21:00 (31/7)
31/07/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΚΑΣΙΔΑ221:00 (31/7)02:00 (1/8)
31/07/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
30/07/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828Ι.Φ.Δ.4008:00 (30/7)08:00 (31/7)
30/07/21ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ506:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΤΣΙΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ406:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1706:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ505:00 (30/7)09:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ509:00 (30/7)13:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ313:00 (30/7)17:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ7,517:00 (30/7)22:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ2722:00 (30/7)18:00 (31/7)
30/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΡΕΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ709:00 (30/7)14:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ214:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ518:00 (30/7)22:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ222:00 (30/7)02:00 (31/7)
30/07/21Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ4,506:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ512:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ718:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο2"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΖΟΥΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ706:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΤΡΑΪΟΣ ΠΕΤΡΟΣ807:00 (30/7)11:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΤΡΑΪΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ507:00 (30/7)11:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ1111:00 (30/7)15:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ815:00 (30/7)19:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ515:00 (30/7)19:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ919:00 (30/7)23:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΠΑΡΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ419:00 (30/7)23:00 (30/7)
30/07/21Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
30/07/21ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΑΝΤΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ606:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ412:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΒάντοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΟΥΤΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ306:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ706:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1312:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ2,506:00 (30/7)10:00 (30/7)
30/07/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΚΩΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ11,510:00 (30/7)14:00 (30/7)
30/07/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ3,514:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ718:00 (30/7)23:00 (30/7)
30/07/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΑΝΤΙΦΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ306:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ412:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ312:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ418:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ806:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΑΝΑΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ412:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ1,518:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ418:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΟΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ406:00 (30/7)10:00 (30/7)
30/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΑΚΑΛΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ410:00 (30/7)14:00 (30/7)
30/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΑΚΑΛΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ714:00 (30/7)19:00 (30/7)
30/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ519:00 (30/7)23:00 (30/7)
30/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΑΚΑΛΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ923:00 (30/7)06:00 (31/7)
30/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1005:00 (30/7)13:00 (30/7)
30/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ813:00 (30/7)19:00 (30/7)
30/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ1519:00 (30/7)05:00 (31/7)
30/07/21Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
30/07/21Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ806:00 (30/7)14:00 (30/7)
30/07/21Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ714:00 (30/7)21:00 (30/7)
30/07/21Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥ521:00 (30/7)02:00 (31/7)
30/07/21Γύμνοβο (Καραϊδα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΡΟΤΖΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ1206:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ600:00 (29/7)06:00 (30/7)
30/07/21Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ206:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1812:00 (30/7)06:00 (31/7)
30/07/21ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΔΑΛΑΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ1,506:00 (30/7)08:00 (30/7)
30/07/21ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΑΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1,508:00 (30/7)10:00 (30/7)
30/07/21ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ310:00 (30/7)13:00 (30/7)
30/07/21ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ313:00 (30/7)16:00 (30/7)
30/07/21ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ4,516:00 (30/7)21:00 (30/7)
30/07/21ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΣΟΥΡΛΑΜΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2207:00 (30/7)07:00 (31/7)
30/07/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΑΦΟΙ ΓΚΑΡΝΕΤΑ806:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ618:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ200:00 (30/7)06:00 (31/7)
30/07/21Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ7
30/07/21Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΠΑΪΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2,5
30/07/21Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΗΛΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ3
30/07/21Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΝΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ4,4
30/07/21Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2
30/07/21Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2,5
30/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ800:00 (29/7)06:00 (30/7)
30/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΙΣΚΟΣ ΑΚΗΣ606:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ306:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ312:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ912:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ318:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21Κουκούλι ΆνωΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
30/07/21Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΤΣΙΠΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ1,500:00 (29/7)03:00 (30/7)
30/07/21Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΚΟΥΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ503:00 (30/7)11:00 (30/7)
30/07/21Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΦΟΥΝΤΑΛΗ ΣΟΦΙΑ1611:00 (30/7)11:00 (31/7)
30/07/21Κουκούλι ΆνωΜΗΧΑΝΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΑΦΟΙ ΝΕΣΤΟΡΑ600:00 (29/7)09:00 (30/7)
30/07/21Κουκούλι ΆνωΜΗΧΑΝΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΖΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ809:00 (30/7)21:00 (30/7)
30/07/21Κουκούλι ΆνωΜΗΧΑΝΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ821:00 (30/7)09:00 (31/7)
30/07/21Κουκούλι ΚάτωΔΙΩΡΥΓΑΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
30/07/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 4ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ806:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 3ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΔΟΒΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ408:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 2ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
30/07/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 1ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
30/07/21Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ908:00 (30/7)17:00 (30/7)
30/07/21Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ717:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1200:00 (30/7)12:00 (31/7)
30/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝ312:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ312:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
30/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΜΠΑΞΕΔΕΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ112:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΜΠΑΞΕΔΕΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ112:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ518:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΑΦΟΙ ΓΚΑΡΝΕΤΑ2,506:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2,506:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2,506:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ206:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΙΤΣΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ406:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ306:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΑΦΟΙ ΠΡΟΥΣΑΛΗ206:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΖΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ206:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΑΝΤΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ412:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ512:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΑΪΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ512:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΩΚΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ412:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΑΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ812:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2,512:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ412:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΣΜΕΡΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ612:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΒΑΤΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ418:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΣΟΥΚΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ2,518:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΑΪΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ518:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ518:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ118:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΦΕΙΔΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ618:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ318:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΓΚΕΡΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ318:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΛαζαράσκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΓΟΥΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ118:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1306:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ812:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ412:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ518:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΡΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ218:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
30/07/21ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ1,506:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
30/07/21ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΣΚΟΠΧΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ106:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ818:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΜπαλτανέτοΓΕΩΤΡΗΣΗΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
30/07/21ΜπαχούτσιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΒΑΛΑΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ406:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ3
30/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΑΝΤΙΦΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ5
30/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΑΜΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ2
30/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ3
30/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΑΜΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ3
30/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1
30/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ5
30/07/21ΠαλιοκαλιάςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ518:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ306:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΡΕΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ612:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΡΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ318:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΠαναγιώτουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6,506:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΠαναγιώτουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ412:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21Πούγκο-Στράντζα ΡοήΡΟΗΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ7
30/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ406:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΓΚΙΟΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ306:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΤΖΗΜΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ606:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΘΩΜΑΣ412:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΙΑΝΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ212:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ712:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝ312:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΓΚΙΟΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ312:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΡοδιάΦΡΑΨΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
30/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ600:00 (29/7)06:00 (30/7)
30/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΝΟΥΧΑ606:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1,506:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΩΚΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ406:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΝΟΥΧΑ412:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΒΑΤΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ412:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ312:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΝΟΥΧΑ518:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΟΤΣΙΑΜΠΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ618:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΓΡΕΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ618:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21Στράντζα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΧΟΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ7,500:00 (29/7)06:00 (30/7)
30/07/21Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
30/07/21Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ4
30/07/21Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΡΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ7,5
30/07/21Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ2
30/07/21ΤριλοφιώτικαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ706:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21ΤριλοφιώτικαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΜΗΔΙΚΗ)
1206:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΑΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ312:00 (30/7)18:00 (30/7)
30/07/21ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ418:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΠΕΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6,506:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΣΙΩΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ1006:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ7,518:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21Τσιφλίκι ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΣΑΛΑ12
30/07/21Τσιφλίκι ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ10
30/07/21Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΥΡΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ4
30/07/21Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΥΡΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ4
30/07/21Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΖΑΦΕΙΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ5
30/07/21Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΟΥΛΤΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ11
30/07/21Χώρας ΝερόΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
30/07/21Χώρας ΝερόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ406:00 (30/7)12:00 (30/7)
30/07/21Χώρας ΝερόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ418:00 (30/7)00:00 (30/7)
30/07/21Χώρας ΝερόΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΔΙΩΡΥΓΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21Τζουμέλα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ306:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ306:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΆμμοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΓΚΙΟΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ312:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ502:00 (29/7)06:00 (29/7)
29/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ405:00 (29/7)09:00 (29/7)
29/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ409:00 (29/7)14:00 (29/7)
29/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ414:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ518:00 (29/7)22:00 (29/7)
29/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΓΑΛΛΙΚΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΜΑΪΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ522:00 (29/7)02:00 (30/7)
29/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ9,506:00 (29/7)15:00 (29/7)
29/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΙΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ8,515:00 (29/7)22:00 (29/7)
29/07/21Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-ΠλότσαΠΛΟΤΣΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΚΙΑΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1222:00 (29/7)09:00 (30/7)
29/07/21Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ906:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ718:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο2"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ606:00 (29/7)10:00 (29/7)
29/07/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ510:00 (29/7)14:00 (29/7)
29/07/21Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ610:00 (29/7)14:00 (29/7)
29/07/21Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ6,500:00 (28/7)06:00 (29/7)
29/07/21ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ406:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΑρχαίαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΤΣΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ612:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21ΒάντοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ306:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ505:00 (29/7)10:00 (29/7)
29/07/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ610:00 (29/7)15:00 (29/7)
29/07/21Γ΄ΚατηγορίαΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ6974068811ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ14,515:00 (29/7)23:00 (29/7)
29/07/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΦΕΣΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ406:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΝΑΟΥΗΛ312:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ312:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21ΓαλατσιάνοςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ418:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ412:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21ΓάστραΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΠΑΠΑΤΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ418:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ406:00 (29/7)10:00 (29/7)
29/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΡΑΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ510:00 (29/7)14:00 (29/7)
29/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ5,514:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ718:00 (29/7)22:00 (29/7)
29/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ922:00 (29/7)05:00 (30/7)
29/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ507:00 (29/7)11:00 (29/7)
29/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ511:00 (29/7)15:00 (29/7)
29/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ515:00 (29/7)19:00 (29/7)
29/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ819:00 (29/7)05:00 (30/7)
29/07/21Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω ΛάκκαΒΑΝΑ2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΡΩΝ619:00 (29/7)05:00 (30/7)
29/07/21Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω ΛάκκαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΧΟΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1006:00 (29/7)16:00 (29/7)
29/07/21Γεώτρηση "Ροδακινέας"ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΑΡΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ6,516:00 (29/7)23:00 (29/7)
29/07/21Γύμνοβο (Καραϊδα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1418:00 (29/7)06:00 (30/7)
29/07/21Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ4,506:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21Γύμνοβο (Στράντζα)ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΣΙΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ1,518:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΟΥΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ1,506:00 (29/7)08:00 (29/7)
29/07/21ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ208:00 (29/7)10:00 (29/7)
29/07/21ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΟΥΦΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ410:00 (29/7)14:00 (29/7)
29/07/21ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ214:00 (29/7)16:00 (29/7)
29/07/21ΔαλαμάριΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ7,516:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΕΜΜΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ7,506:00 (29/7)19:00 (29/7)
29/07/21ΔαλαμάριΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΕΜΜΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ6,519:00 (29/7)05:00 (30/7)
29/07/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΤΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ400:00 (28/7)06:00 (29/7)
29/07/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ506:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ912:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21ΙσμαήλΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ918:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21Καμάρα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ400:00 (28/7)06:00 (29/7)
29/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ706:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑ606:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΣΙΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ812:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ918:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21ΚαραϊδαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ318:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21Κουκούλι ΆνωΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΖΙΑΜΠΑΚΑ ΕΛΕΝΗ400:00 (28/7)06:00 (29/7)
29/07/21Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΖΙΑΜΠΑΚΑ ΖΩΗ406:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21Κουκούλι ΆνωΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΠΗΔΑΣΗ ΜΑΡΙΑ418:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21Κουκούλι ΆνωΜΗΧΑΝΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ600:00 (28/7)06:00 (29/7)
29/07/21Κουκούλι ΆνωΜΗΧΑΝΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΠΑΒΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ406:00 (29/7)15:00 (29/7)
29/07/21Κουκούλι ΆνωΜΗΧΑΝΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΑΦΟΙ ΝΕΣΤΟΡΑ615:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21Κουκούλι ΚάτωΔΙΩΡΥΓΑΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 4ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ406:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 3ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 2ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21Κουκούλι ΚάτωΒΑΝΑ 1ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1106:00 (29/7)17:00 (29/7)
29/07/21Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ317:00 (29/7)23:00 (29/7)
29/07/21Κουρί ΓιαννακοχωρίουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6944582315ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ923:00 (29/7)08:00 (30/7)
29/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΓΛΑΪΑ1,506:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ1,512:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ1,512:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ512:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΤΖΟΤΖΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ1,506:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ1,506:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΧΑΡΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ106:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΓΚΙΟΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ212:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΚΟΥΡΙ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ412:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21Κουρί-Μπαξέδες-ΑμπελότοποςΜΠΑΞΕΔΕΣ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21ΚουτίχαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2
29/07/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΝΟΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2
29/07/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΖΙΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1,5
29/07/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ0,5
29/07/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ1
29/07/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1,5
29/07/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΠΛΑΤΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ2,5
29/07/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1,5
29/07/21ΛαζαράσκαΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΖΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2
29/07/21ΜαντέμιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21ΜηλίτσαΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΠΑΤΣΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ306:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ306:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΜηλίτσαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ418:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21ΜηλίτσαΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21ΜπαλτανέτοΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ406:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΜπαλτανέτοΓΕΩΤΡΗΣΗΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21ΜπαχούτσιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΛΙΛΙΑΜΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ300:00 (28/7)06:00 (29/7)
29/07/21ΜπαχούτσιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΩΝΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ606:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ4
29/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΧΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1
29/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2
29/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ1
29/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2
29/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΚΑΡΚΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ8
29/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ2
29/07/21Μπλάνα-ΚλεισούραΡΟΗΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΜΕΣΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ1
29/07/21ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ2,501:00 (29/7)06:00 (29/7)
29/07/21ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3,506:00 (29/7)13:00 (29/7)
29/07/21ΜύλοιΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ22,513:00 (29/7)10:00 (31/7)
29/07/21ΠαλιοκαλιάςΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6932852366ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΠΕΡΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ606:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΡΤΑ ΜΑΡΙΑ312:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ218:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21ΠαναγιωπούλαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΖΙΟΥΖΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ218:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21ΠαναγιώτουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΜΟΥΡΑΦΕΤΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ706:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΠαναγιώτουΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1,512:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21Πούγκο-Στράντζα ΡοήΡΟΗΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΜΟΥΤΣΙΚΑΠΑ ΜΑΡΙΑ4
29/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΣΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ406:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ306:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ406:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ5,506:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΤΖΟΤΖΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ312:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ312:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21ΡοδιάΡΟΔΙΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ1012:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21ΡοδιάΦΡΑΨΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ600:00 (28/7)06:00 (29/7)
29/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΖΛΑΤΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ500:00 (28/7)06:00 (29/7)
29/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ606:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΗ606:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΚΑΝΔΥΡΙΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ506:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ906:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΗ612:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΠΟΥΡΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ312:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ1,512:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ518:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ418:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21ΣμίξηΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6947722388ΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ418:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21Στράντζα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ906:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21Στράντζα ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΑΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ4,518:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΖΙΜΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ16
29/07/21Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ10
29/07/21Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ6,6
29/07/21Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΘΑΛΕΙΑ6,6
29/07/21Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ3
29/07/21Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ6,8
29/07/21Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΔΟΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2
29/07/21Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ1
29/07/21Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΔΑΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ5
29/07/21Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΡΥΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ5
29/07/21Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ9,6
29/07/21Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΨΕΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ7
29/07/21Στύλος ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΤΡΥΦΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ5
29/07/21Τζουμέλα ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΥΡΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ15
29/07/21ΤριλοφιώτικαΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6988234547ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ506:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21ΤροχοίΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6944772894ΠΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1,518:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ506:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΕΤΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ606:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΤΣΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ206:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΤΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ312:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΕΤΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ612:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ318:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21Τσιφλίκι ΚλειστόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ6974054140ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ418:00 (29/7)00:00 (29/7)
29/07/21Τσιφλίκι ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΣΚΟΠΧΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ4
29/07/21Τσιφλίκι ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ4,5
29/07/21Φυτώριο ΡοήΡΟΗΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6973946828ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ16
29/07/21Χώρας ΝερόΡΟΗΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ
29/07/21Χώρας ΝερόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ306:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21Χώρας ΝερόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ206:00 (29/7)12:00 (29/7)
29/07/21Χώρας ΝερόΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΑΛΕΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ212:00 (29/7)18:00 (29/7)
29/07/21Χώρας ΝερόΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΔΙΩΡΥΓΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ)ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ6945802192ΟΥΔΕΙΣ