×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Περίληψη διακήρυξης Προμήθειας

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Περίληψη διακήρυξης Προμήθειας – 66ΦΠ4653ΠΓ-ΚΘΠ

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

     Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ»

 

  • Σύντομη περιγραφή – γενικά χαρακτηριστικά του έργου:

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ»

αφορά στην εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στο σύνολο του αρδευτικού δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ και αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

 

  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 32 Τοπικών Σταθμών ελέγχου (ΤΣΑ), 16 Σημείων Μέτρησης Παροχής (ΜΠΑ) κλειστών αγωγών, 14 Σημείων Μέτρησης Παροχής (ΜΠΑΚ) Ανοικτού Καναλιού επί κεντρικών διωρύγων για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικών χαρακτηριστικών) στις υποδομές του δικτύου του ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ. Μέσω των σταθμών αυτών θα υπάρχει παρακολούθηση των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και η Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Ημαθίας θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία του, μειώνοντας δραστικά περαιτέρω το κατασπαταλούμενο νερό.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου στον ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ. Στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και η ενσωμάτωση των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και των ηλεκτρικών υδροστομίων σε ενιαία βάση λήψη των σημάτων.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός τηλεμετρικού Αγρομετεωρολογικού Σταθμού δικτύου με σκοπό την υποβοήθηση μετάβασης από την συμβατική μορφή διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην γεωργία ακριβείας και κυρίως στον τομέα άρδευσης για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 1.600 ηλεκτρικών υδροστομίων που θα καλύπτουν το σύνολο των υφιστάμενων υδροστομίων του δικτύου άρδευσης για την ακριβή μέτρηση κάθε υδροληψίας.
  • Αντικατάσταση των υφιστάμενων κεντρικών δικλείδων του Δικτύου άρδευσης.
  • Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 2μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας, και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για τη σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

           Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 4.906.575,00 Ευρώ (ΦΠΑ 1.177.578,00 ευρώ)

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραµµα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., και από Εθνικούς Πόρους και συγκεκριμένα από την ΣΑΕ 082/1. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011345244 και ο κωδικός ΣΑΕ: 2019ΣE08210023.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  • Προθεσμία παραλαβής των προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, µε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 3/7/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) µηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

 Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει στις 6/7/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.µ.(Tοπική ώρα).

Η ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά » θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η διαδικασία αποσφράγισης παρουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.