×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΔΑ ΨΘΧ17ΛΛ-ΙΡ5

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021

ΘΕΜΑ: «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,
όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 81320+77909/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας– Θράκης(ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016) και ισχύει.
3. Τις αρ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03-09-19 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Κ.Μ.(ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/09-
09-2019). ......................................................

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό χρήσης του έτους 2021 του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ, όπως
αυτός συντάχθηκε από το Δ.Σ. και έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού με την αρ. 01/2021
Απόφασή της, με τελικό ύψος προϋπολογισμού 780.000,00 Ευρώ, όπως αναλύεται παρακάτω:
ΚΕΦ. ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟ
ΚΕΦ. ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ
1 Εισφορά Διοικήσεως 160.000,00 1 Δαπάνες Διοικήσεως 160.000,00
2 Εισφορά Συντηρήσεως 256.000,00 2 Δαπάνες Συντηρήσεως 256.000,00
3 Εισφορά Λειτουργίας 262.000,00 3 Δαπάνες Λειτουργίας 262.000,00
4 Εισφορά υπέρ ΓΟΕΒ 5.000,00 4 Δαπάνες προς
ΓΟΕΒ
5.000,00
5 Εισφορά Προμηθείων 12.000,00 5 Προμήθεια μον. υλικού 12.000,00
6 Έσοδα ανεγέρ.
ακινήτων
6 Έσοδα ανεγέρ.
ακινήτων
7 Έσοδα κατασκευής
έργων
30.000,00 7 Κατασκ.- Ανακατασκ.
έργων
30.000,00
8 Έσοδα παρελθούσης
χρήσης
297,62 8 Υποχρεώσεις
Παρελθούσης χρήσης
297,62
9 Εισφορά
Αποσβέσεων
54.702,38 9 Αποσβέσεις 54.702,38
10 Βραχυπρόθεσμα
δάνεια
10 Βραχυπρόθεσμα
δάνεια
Σύνολο Εσόδων : 780.000,00€ Σύνολο Εξόδων : 780.000,00€