×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Παράταση θητείας του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 81320+77909/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016) και ισχύει.
3. Τις αρ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03-09-19 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Κ.Μ.(ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/09-09-2019).
4. Την αρ. 602161(8148010/10/2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ3745/Β΄/10/10/2019), περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων.
5. Το αρ. 1255/27-11-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ., περίάσκησης αρμοδιοτήτων σε θέματα έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στην Π.Μ.Μ.
6. Τις δ/ξεις του Ν.Δ. 3881/58 (ΦΕΚ 181/Α΄/30-10-1958), «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Τις δ/ξεις του από 13-09-1959 Β.Δ. άρθρο 46 (ΦΕΚ 243/Α΄/07-11-1959), «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων» , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Β.Δ. 195/1963 (ΦΕΚ 42/Α΄/05-04-1963)
8. Τις δ/ξεις του Ν. 4456/2017 άρθρο 46 (ΦΕΚ 24/Α΄/01-03-2017), περί ρύθμισης θεμάτων έργων και οργανισμών εγγείων βελτιώσεων.
9. Τις δ/ξεις του Ν. 4546/2018 άρθρο 66 (ΦΕΚ 101/Α΄/12-06-2018), περί ρύθμισης θεμάτων έργων και οργανισμών εγγείων βελτιώσεων.
10. Την αρ. 3252/99092/2017 Κ.Υ.Α. άρθρο 1 παρ. 1 εδ. μδ) (ΦΕΚ 3452/Β΄/04-10-2017), «Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες σε θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και καθορισμός περιπτώσεων για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών Έργων».
11. Το με αρ. Πρωτ. 401/84852/ 16-03-2020 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. « Διεξαγωγή εκλογών και θητεία Δ.Σ. των Ο.Ε.Β…………»
12. Το αρ. 020/18-01-2021 αίτημα του ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣγια την παράταση της λήξης της θητείας του Δ.Σ.
13. Την λήξη, από την 24-1-2021 και μετά, της θητείας μελών του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β.ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
14. Τα μέτρα και τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της διασποράς του COVIT-19 που ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Εγκρίνουμε την παράταση της θητείας του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣγια 2 μήνες, δηλαδή έως 24-03-2021.
Οι εκλογικές διαδικασίες πρέπει να εκκινήσουν αμέσως μετά την λήξη των περιοριστικών μέτρων και να ολοκληρωθούν στις προβλεπόμενες από την νομοθεσία προθεσμίες.