×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

ΠΡΑΚΤΙΚΟ με αριθμό 03_04-03-2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούση

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

με αριθμό 03/04-03-2019 συνεδρίασης  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης 

 

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 04 Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 8:30 π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Φεβρουαρίου 2019.
 2. Απόφαση για την έγκριση πρόσληψης του αναγκαίου εποχικού προσωπικού & Σύνταξη διακήρυξης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού.
 3. Επιβολή αρδευτικών εισφορών χρήσης 2019.
 4. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου 2019, συστήματος διανομής νερού, θέσεων Υδρονομικών Οργάνων και αμοιβής αυτών.
 5. Καθορισμός θέσεων εργατών συντήρησης και αμοιβής αυτών.
 6. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 2. Παπαστόϊκας Ιωάννης
 3. Μπόσκος Δημήτριος
 4. Μπακαλιός Νικόλαος
 5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
 6. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
 7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του διευθυντή και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα όλα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι και το 053/28-02-2019 Γραμμάτιο είσπραξης και όλα τα έξοδα όπως αναλυτικά κατά παραστατικό εμφανίζονται μέχρι και το 784/28-02-2019 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Τα μέλη της επιτροπής Παραλαβής έργων και υλικών, βεβαιώνουν την παραλαβή/εκτέλεση όλων όσων εμφανίζονται στα παραπάνω παραστατικά. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο Δελτίο Οικονομικής Παρακολούθησης μηνός Φεβρουαρίου 2019 το οποίο επίσης ομόφωνα εγκρίνει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 031/2019.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του αναπληρωτή διευθυντή και έχοντας υπόψη την με αριθμό Πρωτοκόλλου 847/10-12-2018,  εισηγητική έκθεση για την αναγκαιότητα πρόσληψης του αιτούμενου προσωπικού για την οικονομική χρήση 2019, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με την 148/2018 και 005/2019 απόφασή του, όπως και :

 1. Τις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 3881/58 «περί έργων εγγείων βελτιώσεων» όπως αυτό τροποποιήθηκε,
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3γ του Ν.Δ. 3881/58 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.Δ. 1277/72 «περί πρόσληψης υδρονομικών οργάνων»
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.Δ. 1218/72 «περί αντικατάστασης και κατάργησης διατάξεων τινών του Ν.Δ.3881/58 «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων» που αφορά την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού από τους Ο.Ε.Β.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του 414/76 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 3881/58 «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων, ως τούτο τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως», οι εργασίες συντήρησης και λειτουργίας των δικτύων εκτελούνται από τους Ο.Ε.Β.
 5. Τις διατάξεις του από 13/09/1959 Βασιλικού διατάγματος Φ.Ε.Κ. Α΄243 «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων», άρθρο 37 παρ. 2
 6. Τις διατάξεις του Β.Δ. 195/1963 «Περί Τροποποιήσεως και Συμπληρώσεως του από 13/09/1959 Β.Δ, Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων»
 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 499/1975 «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων των διοικούμενων υπό των Ο.Ε.Β.»
 8. Τις διατάξεις των Ν. 4024/2011, 4093/2012 και  4354/2015 που αφορούν το Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημοσίου που συμπεριλαμβάνει και τους Ο.Ε.Β.
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ Α΄24) “Ρυθμίσεις θεμάτων έργων και οργανισμών εγγείων βελτιώσεων”, το άρθρο 66 του ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α΄101) και την υπ’ αρ. 3252/99092/2017 (ΦΕΚ Β΄3452) ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΔΑ:ΩΧΨΟ4653ΠΓ-222 διευκρινιστική της Δ/νσης Ε.Β. του ΥΠΑΑΤ,
 10. Το εγκεκριμένο Καταστατικό του Οργανισμού μας,
 11. Τον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού
 12. Την με αριθμό 03/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού της τρέχουσας χρήσης, που εγκρίθηκε αρμόδια με την ΑΔΑ: Ψ0ΥΚ7ΛΛ-4ΦΛ.
 13. Την ανάγκη πραγματοποίησης των απαραίτητων εργασιών (πάγιων και εποχικών) ως προς την λειτουργία και συντήρηση των δικτύων του Οργανισμού και
 14. Το γεγονός ότι οι ανάγκες για την πραγματοποίηση των αναγκών λειτουργίας και συντήρησης όπως αυτές αναφέρονται και προβλέπονται στην νομοθεσία αλλά και στην Β.37/1108/15-9-1994 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Καθορισμού τρόπου συντάξεως & εγκρίσεως μελετών, καθώς και την εκτέλεση εργασιών συντηρήσεως έργων από τους Ο.Ε.Β. με αποκλειστική δική τους χρηματοδότηση», είναι εφικτές αποκλειστικά και μόνο με την πρόσληψη του αναγκαίου εποχικού προσωπικού.

Ομόφωνα : α) εγκρίνει την πρόσληψη του παρακάτω αναγκαίου εποχικού προσωπικού:

Ειδικότητα - Κατηγορία

1.     Επόπτες Υδρονομέων  Υ.Ε.

2.     Υδρονομείς αγροκτήματος Ναούσης  Υ.Ε.

3.     Υδρονομείς αγροκτήματος Στενημάχου  Υ.Ε.

4.     Υδρονομείς αγροκτήματος Γιαννακοχωρίου Υ.Ε.

5.     Εργάτες ανειδίκευτοι  Υ.Ε.

Άτομα

1

8

1

2

7

Χρονική Διάρκεια

5-6 μήνες

4-6 μήνες

4-6 μήνες

4-6 μήνες

3-5 μήνες

με δικαίωμα παράτασης έως τους 8 μήνες αναλόγως των καιρικών συνθηκών και των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών. β) την παρούσα απόφαση την υποβάλλει στην εποπτεύουσα υπηρεσία, συνοδευόμενη από την 847/10-12-2018 εισηγητική έκθεση για την αναγκαιότητα της πρόσληψης. γ) αποφασίζει ότι η διακήρυξη της πρόσληψης εποχικού προσωπικού για το 2019 θα είναι η ίδια με της χρήσης 2018 με προσαρμογή στις προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και δ) οτι οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΕΥ του Οργανισμού μας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 032/2019 και η δαπάνη δημοσίευσης που θα προκληθεί θα καλυφθεί από το άρθρο 1θ του τρέχοντος προϋπολογισμού.

Επί του 3ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. σύμφωνα με: 1) το άρθρο 28 και 29 του καταστατικού, 2)  τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1277/72 και το άρθρο 5 του από 13/09/59 Β.Δ. «περί Ο.Ε.Β.», 3) την παρ. 5 του άρθρου 66 του Ν.4546/2018 και 4)  τον προϋπολογισμό χρήσεως 2019 που εγκρίθηκε από την Γενική συνέλευση (απόφαση 03/2019) και εγκρίθηκε αρμόδια με την ΑΔΑ: Ψ0ΥΚ7ΛΛ-4ΦΛ., ομόφωνα αποφασίζει:    Επιβάλλει,   1ον) στρεμματική εισφορά, σε ολόκληρη την έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού, για την κάλυψη των δαπανών διοικήσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως, στα μέλη του Οργανισμού ως εξής:

Όλες οι περιοχές  των Αγροκτημάτων  Ναούσης, Στενημάχου και Γιαννακοχωρίου   

 • Στα Ξηρικά (χέρσες εκτάσεις)που είναι καλυμμένα με κτίσματα και στις δασώδης εκτάσεις, «4,00» ευρώ ανά στρέμμα.
 • Στα Ξηρικά χωράφια (που δεν έχουν καμία καλλιέργεια αλλά υπάρχει η δυνατότητα να καλλιεργηθούν), «8,50» ευρώ ανά στρέμμα.
 • Στα αρδευόμενα με ίδια μέσα  (δικό τους νερό ή ιδιωτικές γεωτρήσεις και χωρίς τη χρήση των αρδευτικών δικτύων του Τ.Ο.Ε.Β.), «15,00» ευρώ ανά στρέμμα.
 • Στα Αμπέλια, τις Συκιές και τις Ελιές, γενικά, ανεξάρτητα από το εάν αρδεύσουν ή όχι, «17,00» ευρώ ανά στρέμμα.
 • Στα αρδευόμενα (εκτάσεις με οποιαδήποτε καλλιέργεια) με κάθε τρόπο άρδευσης, πλην των Αμπελιών, Ακτινιδίων και όσων αρδεύουν με ίδια μέσα, «23,00» ευρώ ανά στρέμμα.
 • Στα αρδευόμενα των καλλιεργειών με αυξημένες ανάγκες άρδευσης (Κηπευτικά, Ακτινίδια, Σαλιγκάρια κλπ), για εκτάσεις από ένα στρέμμα και πάνω, «46,00» ευρώ ανά στρέμμα. (δηλαδή, διπλή αρδευτική εισφορά, όπως ορίζει το άρθρο 6 του Κανονισμού Άρδευσης)

Η είσπραξη των πιο πάνω εισφορών θα γίνεται στα γραφεία του Οργανισμού μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού αρδεύσεως. Μετά την ημερομηνία λήξεως των εισφορών (30ή Σεπτεμβρίου 2019) θα επιβληθεί προσαύξηση (πρόστιμο) σε ποσοστό 10% επί της συνολικής οφειλής.

Και 2ον) εισφορά χρήσης δικτύων στους ΜΥΣ σε ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων τους ως εξής: στον ΜΥΣ του Αγίου Θεοδώρου 5%, της Βεροιώτικης 10%, του Μπαχουτσίου 8%, της Παναγιωπούλας 10% και της πρώην Πέλλα-Όλυμπος (ΦΑΝΠΑΡ ΑΕ) 5%.

Μέλη που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό δεν δικαιούνται νερό για άρδευση (άρθρο 8 του από 13-09-59 Β.Δ. «περί Ο.Ε.Β.» και 9593/9-6-03 Υπ.Γ.Γ.Δ/νση Ε.Β.).

Οι παραπάνω εισφορές ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης της αρδευτικής περιόδου, για όσους κτηματίες θελήσουν να αρδεύσουν μετά την ημερομηνία αυτή, με ειδική απόφαση του Δ.Σ. θα επιβάλλεται συμπληρωματικό τέλος. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 033/2019.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου και σύμφωνα με το Π.Δ. 499/75 και 999/80 «περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων Ο.Ε.Β.», τις αρδευτικές ανάγκες των περιοχών, τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας, τον Κανονισμό Άρδευσης, τον προϋπολογισμό χρήσεως 2019 και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει:

 1. Καθορίζει αρδευτική περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 31η Αυγούστου 2019 με δικαίωμα αλλαγής των ημερομηνιών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών, άρθρο 3 του κανονισμού άρδευσης, εξουσιοδοτημένου του προέδρου από τώρα για αυτό.
 2. Η διανομή του νερού θα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό άρδευσης και την έκταση που αρδεύεται από κάθε υδροληψία. Γενικά για τα τρέχοντα και συνηθισμένα προβλήματα της άρδευσης, εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για την άμεση επίλυσή τους.
 3. Συνιστά δώδεκα (12) θέσεις Υδρονομικών Οργάνων για όλη την έκταση δικαιοδοσίας του Οργανισμού και για τις παρακάτω περιοχές:
  • Επόπτης Υδρονομέων
  • Ισμαήλ - Παλιοκαλιά - Κουτίχα
  • Μπλάνα - Λαζαράσκα - Δαλαμάρι
  • Βάντος - Γαλατσιάνος - Μπαχούτσι - Σμίξη - Σωληνάρι
  • Κουρί - Ροδιά - Άμμος Στενημάχου
  • Φυτώριο - Τζουμέλα - Σ.Σ.Ν - Τσιφλίκι – Καμάρα.
  • Δ1 - Κουκούλι - Μύλοι
  • Τροχοί - Καραϊδα
  • Πούγκο - Στράντζα - Καρακάγια - Γύμνοβο- Γεώτρηση Ροδακινέας
  • Παναγιωπούλα - Γάστρα - Μαντέμι - Μπαλτανέτο
  • Γιαννακοχωρίου Κουρί - Λάκκα - Γαλλικά – Πλότσα – Οικόπεδα –Γιόντσε και Α+Δ΄ κατηγορίας.
  • Γιαννακοχωρίου Μπάρα – Κούκοφριτ – Σκαρσιρέμπρα – Ράμνιστα – Τσατάλι – Περσέκα – Ασπρόχωμα – Μαύρη πέτρα και Γ+Β΄ κατηγορίας.

 Όλα τα υδρονομικά όργανα θα λειτουργούν με τον έλεγχο και επίβλεψη του Γεωργοτεχνίτη που θα είναι υπεύθυνος για την άρδευση.

 1. Ορίζει την θητεία των υδρονομικών οργάνων σύμφωνα με τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου με δικαίωμα για την σύμπτυξη των θέσεων και την σταδιακή μείωση των Υδρονομικών Οργάνων ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών, εξουσιοδοτημένου του Προέδρου από τώρα γι’ αυτό. Η αμοιβή τους θα είναι ως Ημερομίσθιοι και καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις α) της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/13917/0022/17-02-2012 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/19352/0022/20-02-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΤΟΗ-35Ν) Γεν.Γραμ.Δημ/κής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Γενική Διεύθυνση Μισθών. Στα Υ.Ο. της παραγράφου 3 για την διευκόλυνση του έργου τους, από την ημέρα της ορκωμοσίας, θα τους χορηγείται ποσότητα βενζίνης ως εξής: για όλα τα Υ.Ο. ημερησίως, τέσσερα λίτρα πλην της 3ης, 4ης, 5ης  και 7ης θέσης που θα είναι πέντε λίτρα, της 6ης που θα είναι έξι λίτρα, της 1ης που θα είναι έξι και μισού λίτρα και εξήντα λίτρα μηνιαία στον εργάτη που θα ασχολείται με την επισκευή και συντήρηση των βανών του κλειστού δικτύου.

Η εισήγηση του Διευθυντή για αλλαγή του τρόπου σύνδεσης του Υδρονομέα με αρδευτικό τομέα σε σύμπτυξη όλων των περιοχών σε μια και η παρακολούθησή της ανά 8ωρα και βάρδιες από τα ίδια υδρονομικά όργανα, φάνηκε ενδιαφέρουσα και θα δοκιμαστεί πιλοτικά όταν συντρέξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 034/2019.

Επί του 5ου θέματος :

Έχοντας υπόψη το πρόγραμμα τακτικής ετήσιας συντήρησης, το αίτημα του Οργανισμού προς την Περιφέρεια για την έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού και μετά από εισήγηση του Προέδρου, για την συντήρηση και συμπλήρωση του δικτύου το ΔΣ ομόφωνα ορίζει επτά (7) θέσεις Ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών συντήρησης και εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για την σταδιακή τους πρόσληψη και τοποθέτηση, ανάλογα με τις εργασίες, τον πίνακα κατάταξης σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με δικαίωμα περιορισμού των θέσεων. Ανεξάρτητα του αιτήματος, συγκεκριμένη περίοδος που θα προσφέρουν την υπηρεσία τους στον Οργανισμό δεν υπάρχει, σχετίζεται με την αρδευτική περίοδο αλλά εξαρτάται από την λειτουργικότητα των αρδευτικών έργων και για το λόγο αυτό οι αναγγελίες και καταγγελίες της σύμβασής τους ανατίθεται στον Πρόεδρο που θα έχει και άμεση επίγνωση των αναγκών του Οργανισμού. Η αμοιβή τους ορίζεται ως αυτή των Υ.Ο., η μεταφορά των εργαλείων και η μεταφορά τους στον τόπο εργασίας τους θα γίνεται με δική τους φροντίδα και δαπάνη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 035/2019.

Επί του 6ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα, συμφωνεί απόλυτα και εγκρίνει ως έχουν όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 036/2019.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

 

.............................................

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

 

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

    Παπαδόπουλος Κων/νος                                Μπόσκος Δημήτριος