×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Έγκριση των Τευχών Διακήρυξης για τον Φωτοβολταικό σταθμό του ΤΟΕΒ Νάουσας

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Τευχών Διακήρυξης του υποέργου 3 «Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 100 KWP για Net
Metering» της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας
των δικτύων άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Νάουσας Ν. Ημαθίας» με κωδικό
ΟΠΣΑΑ: 0011345244 στο ΠΑΑ 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις
μη καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 80 έως 110) του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18-06-
2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/1988 (ΦΕΚ 65/τ.Α΄/06-04-1988 ) «Όργανα που αποφασίζουν ή
γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες
του Υπουργείου Γεωργίας», όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, εκτελεστικό
του Ν.1418/1984.

..................................................................

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


την έγκριση των Τευχών Διακήρυξης του υποέργου 3 «Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 100 KWP για Net Metering» της
Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας των δικτύων άρδευσης
του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Νάουσας Ν. Ημαθίας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011345244 συνολικού
προϋπολογισμού 164.920,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τα οποία περιλαμβάνουν:
1. Τη Διακήρυξη με τα παραρτήματά της
2. Παράρτημα Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης
3. Παράρτημα ΙΙ – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – ΤΕΥΔ
4. Παράρτημα ΙΙΙ - Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Παράρτημα IV - Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προμήθειας
6. Παράρτημα V - Σχέδιο Σύμβασης
7. Παράρτημα VΙ - Προϋπολογισμός Μελέτης & Τιμολόγιο Μελέτης
8. Παράρτημα VII - Έντυπο Οικονομικής Προφοράς
9. Παράρτημα VIII - Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς
10. Παράρτημα IX - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
11. Παράρτημα Χ - Υπόδειγμα Βιογραφικού
12. Περίληψη Διακήρυξης
13. Διαβιβαστικό Δημοσίευσης της Περίληψης της Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο
όπως αυτά συντάχθηκαν και διορθώθηκαν αρμοδίως από το Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής
Παρακολούθησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών και
προεγκρίθηκαν από τη Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020, και αποτελούν συμβατικά τεύχη για τη διενέργεια της
δημοπράτησης του υποέργου 3.