Αρδευτικό έργο Ανατολικού Βερμίου Υψηλής Ζώνης Αράπιτσας