ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας...