ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΑΝΑΡΣΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΠΕΔΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΒΑΛΑΝΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΟΡΕΙΝΕΣ